ZN+H2SO4 ĐẶC NÓNG

  -  

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi mang lại Zn công dụng với H2SO4 đặc, sau phản ứng chiếm được kẽm sunfua và khí lưu hoàng đioxit. Hy vọng tài liệu mang lại lợi ích cho các bạn học sinh trong quá trình học và vận dụng làm những dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn+h2so4 đặc nóng


2. Điều kiện phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ dại vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào trong ống nghiệm đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn đang xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ sau bội phản ứng 

Mẩu kẽm tung dần, mở ra khí ko màu, có mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. Tính chất của học của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại vận động có tính khử táo tợn Zn → Zn2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Zn công dụng trực tiếp với nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tác dụng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 sệt → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 quánh → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Chức năng với H2O

Phản ứng này phần đông không xẩy ra vì trên bề mặt của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d. Tác dụng với bazơ

Kẽm chức năng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. dãy nào sau đây sắp xếp những kim các loại đúng theo vật dụng tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. sắt tây là fe được tủ lên bề mặt bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. mang đến dung dịch cất FeCl2 và ZnCl2 công dụng với hỗn hợp NaOH dư, tiếp nối lấy kết tủa nung trong không khí đến trọng lượng không đổi thu được hóa học rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử hoàn toàn hỗn phù hợp FeO với ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn kim loại tổng hợp loại nhận được hòa tan trọn vẹn bằng hỗn hợp HCl thì thể tích H2 (đktc) nhận được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

Khi hoà rã hỗn hợp kim loại thuộc hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. bội nghịch ứng của sắt kẽm kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng bao gồm phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: kim loại nào tiếp sau đây không tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy kim loại nào trong số dãy dưới đây gồm những kim các loại đều không chức năng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy kim loại nào trong số dãy dưới đây gồm các kim các loại đều không tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình chất hóa học nào dưới đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Sắt + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra những phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là hỗn hợp loãng thì phản nghịch ứng nào rất có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là phản nghịch ứng mô tả tính axit (tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), kim loại không thể từ số thoái hóa thấp lên số oxi hóa cao nhất.

H2SO4 loãng không tính năng với phi kim => loại A

Ở giải đáp C, D ta thấy sắt từ số oxi hóa 0 cùng +2 lên số thoái hóa +3 => quan yếu là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong số ấy H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.

Xem thêm: “ Sông Sâu Còn Có Kẻ Dò (Khuyết Danh Việt Nam), Từ Điển Thành Ngữ Việt Nam


Câu 11. Cho hỗn hợp A gồm Fe(NO3)2 cùng ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch B. Mang lại dung dịch KOH loãng (dư) vào B nhận được kết tủa là

A. Fe(OH)3 với Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 cùng Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau phản nghịch ứng chỉ nhận được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch chứa FeCl2 cùng ZnCl2 công dụng với hỗn hợp KOH dư, kế tiếp lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thu được hóa học rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 13. cho một lượng tất cả hổn hợp bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 1 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ đó , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. mang lại V lít hỗn hợp NaOH 0,1M vào cốc cất 200ml hỗn hợp ZnCl2 chiếm được 1,485g kết tủa. Tìm kiếm V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => hoàn toàn có thể xảy ra hai trường hợp

Trường hợp 1: chỉ sinh sản kết tủa

Trường phù hợp 2: chế tạo kết tủa cực to sau kia kết tủa bị hòa hợp 1 phần

Đề yêu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của V => tương ứng với trường hòa hợp 1, khi đó OH- làm phản ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn bộ tư liệu rất có ích Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có công dụng cao hơn trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chăm đề thứ Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường trung học càng nhiều Sóc Trăng. Hầu như hành vi sao chép đều là gian lận.

Xem thêm: Bình Bông Lọ Hoa Thủy Tinh Cắm 1 Bông Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất


Nguồn chia sẻ: trường THPT thành phố Sóc Trăng (xechieuve.com.vn)
Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Viết 1 đoạn văn bởi tiếng Anh nói về sở ưng ý của mình


4 tiếng trước
*

Đáp án đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2022


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT đất nước 2022


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn lịch sử dân tộc THPT giang sơn 2022


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn Sinh học THPT tổ quốc 2022


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn chất hóa học THPT tổ quốc 2022 (Full 24 mã đề)


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn đồ lý THPT nước nhà 2022


6 ngày trước
*

Đáp án đề thi môn giờ Anh THPT đất nước 2022


6 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình phê chuẩn này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.567)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!