UNIT 5

     

You want khổng lồ apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) lớn UCAS to lớn ask for the information about the admission requirements to lớn the university, using the information in the Reading & Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

Bạn đang xem: Unit 5


(Em muổn nộp solo học công tác cử nhân tại một trường đại học ở Anh. Viết một lá thư yêu mong (khoảng 150 từ) mang đến Văn phòng ghi danh đại học và cao đẳng (UCAS) nhằm hỏi thông tin về điều kiện ghi danh vào trường, dùng thông tin ở phẩn bài bác đọc với Nói ở đều trang 52 cùng 56.)

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

Request:

- State what information you would like them lớn provide: tuition fee, accommodation, exams,...

Further information:

- Say you would be happy to lớn supply further information about yourself such as your English proficiency và record of secondary education study,...

Conclusion:

- end with a polite closing.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tạm dịch:

Giới thiệu:

- Nêu rõ vì sao bạn viết thư, sự quan liêu tâm của người sử dụng đến việc học đh tại Anh (đề cập mang lại tên của công tác / những trường đh ...)

Yêu cầu:

- thông tin những tin tức bạn người ta muốn cung cấp: học phí, khu vực ở, kỳ thi, ...

Thêm thông tin:

 - Nói rằng bạn sẽ vui lòng cung cấp thêm thông tin về phiên bản thân các bạn như chuyên môn tiếng Anh với hồ sơ của chúng ta về giáo dục và đào tạo trung học, ...

Phần kết luận:

 - ngừng thư một bí quyết lịch sự.


Lời giải chi tiết

75 Le Lai Street

District 1, Ho bỏ ra Minh City

Vietnam.

Xem thêm: Nếu Nước Mắt Trôi Đi Bao Nhiêu, Lời Bài Hát (Lyrics): Muốn Nói Với Em

Dear Sir/ Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, & I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration.

Now I have just taken the GCSE examination & I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements lớn it? & at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if neccessary.

I look forward lớn hearing from you soon.

Xem thêm: Fill In The Blank Your Headache And You Sneeze And Cough ? Your Headache And You Sneeze And Cough

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi đã đọc quảng bá của trường đh của ông/ bà trong bài báo địa phương của chúng tôi và tôi rất ấn tượng bởi lừng danh của nó, đặc biệt là Phòng quản lí trị gớm doanh.

Bây giờ đồng hồ tôi vừa nhận bởi GCSE với tôi rất cân nhắc khóa học đh ở trường đại học của ông/ bà.

Ông/ bà phấn kích cho tôi biết yêu mong nhập học tập được ko ạ? Đồng thời ông/ bà sẽ gửi cho tôi tin tức về khóa học: học tập phí, chi tiết và khu vực ở của bạn?