Unit 11 Lớp 11 Writing

     

Unit 11: Sources of energy - các nguồn năng lượng

D.Writing

Task 1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 & fill in the gaps with the information from the chart.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11 writing

/(Nghiên cứu vớt biểu vật dụng về tiêu thụ tích điện ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào những chỗ trống với những thông tin trường đoản cú biểu đồ.)

*

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) _____ million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) _____ (40 million tons). Nuclear và Hydroelectrieity made up the (3) _____ amount of energy consumption (20 million tons).

Lời giải:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) 100 million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) Coal (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) smallest amount of enersy consumption (20 million tons).

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho biết thêm mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên trong thời hạn 2000. Như hoàn toàn có thể thấy, tổng mức tiêu thụ năng lượng là (1) 100 triệu tấn trong những số đó dầu mỏ chiếm số lượng lớn độc nhất vô nhị (57 triệu tấn). Tiếp đó là tiêu thụ (2) than (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm phần (3) mức tiêu thụ bé dại nhất (20 triệu tấn).

Task 2. Continue your mô tả tìm kiếm of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland./(Tiếp tục tế bào tả của khách hàng về các xu thế tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 trên Tây Nguyên).

Xem thêm: L Ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì ? Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức

Lời giải:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear và Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy thêm mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên trong thời điểm 2005. Ta có thể thấy, tổng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn.Năng lượng phân tử nhân và thủy điện chiếm lượng lớn số 1 (75 triệu tấn). Tiếp chính là tiêu thụ xăng dầu (50 triệu tấn). Than đá chỉ chiếm ít năng lượng tiêu thụ độc nhất vô nhị (45 triệu tấn).

Task 3. Describe the chart, using the information from Task 1 & Task 2./(Mô tả biểu đồ, sử dụng những thông tin trường đoản cú Task 1 với Task 2.)

Lời giải:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 và 2005. It"s clear that the total energy consumption was 287 millions tons in two years. Petroleum made up the largest amount in 2000 (57 million tons) whereas the petroleum consumption was 50 million in 2005. In 2000 the consumption of coal came the second (40 million tons); however this consumption came the third (45 millions tons) in 2005 after the petroleum consumption. And the consumption of Nuclear và Hydroelectricity was trăng tròn million in 2000. Nevertheless, nuclear và hydroelectricity consumption was 75 million tons in 2005. In conclusion, the energy consumption in Highland in 2000 is less than that in 2005.

Xem thêm: Đơn Vị Đo Cảm Ứng Từ Là Gì? Công Thức Cảm Ứng Từ Đơn Vị Của Cảm Ứng Từ Là

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho biết thêm mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên trong thời điểm 2000 và 2005. Cụ thể là tổng tiêu thụ tích điện là 287 triệu tấn trong nhì năm. Dầu mỏ chiếm số lượng lớn nhất vào khoảng thời gian 2000 (57 triệu tấn) trong lúc tiêu thụ xăng dầu là 50 triệu vào thời điểm năm 2005. Năm 2000, tiêu tốn than đứng thứ hai (40 triệu tấn); mặc dù mức tiêu hao này là thứ ba (45 triệu tấn) vào khoảng thời gian 2005 sau tiêu thụ xăng dầu. Cùng mức tiêu thụ của phân tử nhân cùng thủy năng lượng điện là 20 triệu vào năm 2000. Tuy nhiên, tiêu thụ tích điện hạt nhân cùng thủy năng lượng điện năm 2005 là 75 triệu tấn. Tóm lại, mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 ít hơn năm 2005.