Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 41

  -  
Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 bài xích 120 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 41

1.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 11 Bài 19 - Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 11 Bài 19


Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Văn Nghị Luận Lớp 7, Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận


Tính:

a) (13 over 3 – 7 over 3) b) (5 over 6 – 2 over 6)

c) (23 over 7 – 12 over 7) d) (9 over 5 – 4 over 5)

2. Tính:

a) (4 over 9 – 1 over 3) b) (11 over 6 – 2 over 3)

c) (12 over 5 – 4 over 7) d) (7 over 8 – 2 over 7)

3. Tính (theo mẫu).

Mẫu: (2 – 3 over 2 = 4 over 2 – 3 over 2 = 1 over 2)

a) (4 – 8 over 5) b) (16 over 7 – 2)

c) (2 – 3 over 8) d) (25 over 4 – 3)

4. Vườn rau đơn vị Hà có (2 over 5) diện tích s trồng rau củ cải, (3 over 7) diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) diện tích trồng rau củ cải với su hào bởi bao nhiêu phần diện tích s vườn?

b) diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau củ cải từng nào phần của diện tích s vườn?

*

1. 

a) (13 over 3 – 7 over 3 = 13 – 7 over 3 = 6 over 3 = 2)

b) (5 over 6 – 2 over 6 = 5 – 2 over 6 = 3 over 6 = 1 over 2)

c) (23 over 7 – 12 over 7 = 23 – 12 over 7 = 11 over 7)

d) (9 over 5 – 4 over 5 = 9 – 4 over 5 = 5 over 5 = 1)

2. 

a) (4 over 9 – 1 over 3 = 4 over 9 – 3 over 9 = 4 – 3 over 9 = 1 over 9)Quảng cáo

b) (11 over 6 – 2 over 3 = 11 over 6 – 4 over 6 = 11 – 4 over 6 = 7 over 6)

c) (12 over 5 – 4 over 7 = 84 over 35 – 20 over 35 = 84 – 20 over 35 = 64 over 35)

d) (7 over 8 – 2 over 7 = 49 over 56 – 16 over 56 = 49 – 16 over 56 = 33 over 56)

3. 

a) (4 – 8 over 5 = 20 over 5 – 8 over 5 = 20 – 8 over 5 = 12 over 5)

b) (16 over 7 – 2 = 16 over 7 – 14 over 7 = 16 – 14 over 7 = 2 over 7)

c) (2 – 3 over 8 = 16 over 8 – 3 over 8 = 16 – 3 over 8 = 13 over 8)

d) (25 over 4 – 3 = 25 over 4 – 12 over 4 = 25 – 12 over 4 = 13 over 4)

4. Tóm tắt

Rau cải: (2 over 5) diện tích

Su hào: (3 over 7) diện tích

Cả hai:….? Diện tích

Bài giải

Diện tích trồng rau xanh cải và su hào là:

(2 over 5 + 3 over 7 = 14 + 15 over 35 = 29 over 35) (diện tích vườn)

Diện tích trồng su hào nhiều hơn nữa diện tích trồng rau cải là:

(3 over 7 – 2 over 5 = 15 – 14 over 35 = 1 over 35) (diện tích vườn)