VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

     

I. Tư tưởng phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn gàng của phản bội ứng mang đến biết bản chất của bội phản ứng xẩy ra trong dung dịch hóa học điện li. 

Một số để ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của những chất, sản phẩm tự những chất xảy ra trong dung dịch. 

Những hóa học rắn, chất khí, nước lúc viết phương trình ion là viết làm việc dạng phân tử. Mọi chất chảy được trong dung dịch thì viết sống dạng ion 

Phương trình ion rút gọn gàng là phương trình hóa học trong các số đó có sự phối kết hợp các ion cùng với nhau. 

II. Các dạng bội phản ứng thường gặp mặt khi áp dụng phương trình ion rút gọn 

Với phương thức sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều các loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, oxi hóa - khử,... Miễn là xẩy ra trong dung dịch.

Bạn đang xem: Viết phương trình ion rút gọn

1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng thân axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl - + Na+ → Cl - + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình bội nghịch ứng ion rút gọn: nH+ = nOH-

2. Làm phản ứng giữa axit cùng với muối

Nếu cho từ trường đoản cú axit vào muối bột cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang đến từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu mang đến muối khác vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl

3. Phản nghịch ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K + CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3-

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Dung dịch muối chức năng với hỗn hợp muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit ba zơ tác dụng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại công dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Các dạng bài tập phương trình ion rút gọn

1. Dạng 1: Liên hệ phương trình phân tử – phương trình ion – phương trình ion rút gọn:

VD1: Viết phương trình dạng phân tử với ion rút gọn của các phản ứng xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau:

a. Fe2(SO4)3 + NaOH

b. Ca(HCO3)2 + HCl

c. Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Lời giải: 

a. Fe2(SO4)3 + 6 NaOH → 2Fe(OH3) + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH3)↓

b. Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

HCO3- + H+ → H2O + CO2↑

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ → CU2+ + 2H2O

VD2: Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của bội phản ứng hoá học :

A. HCl +NaOH → NaCl + H2O

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FECl3 + 3H2O

Lời giải:

HCl + NaOH → NaCL + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Đáp án A.

2. Dạng 2: Điều kiện của làm phản ứng hội đàm ion:

VD: Ion OH– không thể bội phản ứng với toàn bộ các ion vào dãy 

A. H+ , NH4+ , HCO3 B. Fe2+ , HSO4 , HSO3

C. HCO3 , Ba2+ , Fe3+ D. Mg2+ , Cu2+ , H2PO4

Lời giải:

H+ + OH- → H2O

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

HSO4- + OH- → SO42- + H2O

3. Dạng 3: Bài tập đo lường và thống kê theo phương trình ion rút gọn

VD1: Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để trung hòa giảm lượng dư axit HCl vào dạ dày. 

a. Viết PTHH bên dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản bội ứng.

b. Nồng độ axit HCl vào dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa - nhân chính và thể tích CO2 (đktc) hình thành khi uống 0,336g NaHCO3.

Lời giải: 

*
Viết phương trình ion thu gọn" width="391">

VD2: Hòa rã 6,33 gam NaCl và KCl vào nước, giải pháp xử lý dung dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 14,35 gam kết tủa. Tính thành phần tỷ lệ của mỗi hóa học trong lếu láo hợp.

Lời giải:

Ag+ + Cl- → AgCl

nNaCl + nKCl = nCl- = nAgCl = 0,1 mol

mà 58,5.nNaCl + 74,5.nAgCl = 6,33

=> nNaCl = 0,07; nKCl = 0,03

mNaCl = 4,095 gam

Vậy %NaCl = 64,69%; %KCl = 35,31%

IV. Bài tập phương trình ion

Bài 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Lời giải

a. Ko xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch gồm chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

Xem thêm: Tác Nhân Chủ Yếu Nào Điều Tiết Độ Mở Của Khí Khổng, Soạn Bài 3 Trang 19 Sgk Sinh 11

Nếu mang lại dd này tính năng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì bắt buộc vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản bội ứng nhận được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được từng nào gam chất rắn?

Lời giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓;

x

Ag+ + Br- → AgBr↓

y

Gọi x, y theo lần lượt là mol của Cl-, Br-.

Xem thêm: Ms Dos Thuộc Loại Phần Mềm Nào, Lợi Ích Của Ms Dos Mà Bạn Chưa Biết

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Tự (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một dung dịch A đựng HCl với H2SO4 theo tỉ lệ thành phần 3:1. Để trung hòa - nhân chính 100 ml dung dịch A bắt buộc 50 dung dịch NaOH 0,5M

a) Tính độ đậm đặc mol của mỗi axit

b) 200 ml hỗn hợp A trung hòa hết bao nhiêu ml dung dịch Bazo B cất NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng trọng lượng muối thu được sau bội nghịch ứng giữa hỗn hợp A với B.

Lời giải 

a) điện thoại tư vấn số mol của H2SO4 trong 100 ml hỗn hợp A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)