VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG TRONG PASCAL

     
Yêu cầu: Viết lịch trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a cùng b.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng trong pascal

Input: Nhập nhị số nguyên a và b từ bàn phímOutput: In ra màn hình hiển thị tổng, hiệu, tích, thương nhì của hai số a cùng b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; bước 1.1. Nhập số a; bước 1.2. Nhập số b; bước 2. Xử lý: bước 2.1. Tong := a + b; cách 2.2. Hieu:= a - b; bước 2.3. Tich:= a * b; cách 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3.

Xem thêm: Công Thức Tính Áp Suất Vật Rắn, Áp Suất Chất Rắn

Xuất dữ liệu ra màn hình hiển thị tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua nhị so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua nhì so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Sự Chuyển Thể Của Các Chất Lớp 10, Môn Vật Lí Lớp 10

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên công tác phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của câu hỏi a(số a), b(số b), tong(tổng a cùng b), hieu(hiệu a cùng b), tich(tích a với b) theo phong cách số nguyên Integer thuong: real; khai báo biến đổi thuong(thương của a và b) kiểu số thực clrscr; dùng để làm xóa màn hình khi chạy chương trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán quý giá cho biến đổi a write("Nhap so thu hai: "); In ra screen dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ keyboard để gán cực hiếm cho trở thành b tong:= a + b; Gán cực hiếm của biến chuyển tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán giá trị của trở thành hieu bởi a - b tich:= a * b; Gán cực hiếm của đổi mới tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán quý giá của biến thuong bằng a / b writeln("Tong cua nhị so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua nhị so a + b =" cùng in giá bán trị đổi mới tong ra màn hình writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình dòng chữ "Hieu cua nhị so a - b =" cùng in giá bán trị phát triển thành hieu ra màn hình writeln("Tich cua nhì so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra screen dòng chữ "Tich cua nhị so a / b =" cùng in giá chỉ trị thay đổi tich ra màn hình hiển thị writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra screen dòng chữ "Thuong cua nhì so a + b =" với in giá trị trở thành thuong ra màn hình hiển thị readln;

5. Công dụng Pascal


*

Kết luận: bài xích này bọn họ chỉ xét ở mức độ mặt định lúc tính yêu thương thì b đang khác 0. Trong tương lai khi học điều kiện if - else thì họ sẽ xét không hề thiếu trường hợp.