Viết chương trình tính tổng trong pascal

  -  
Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng trong pascal

Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phímOutput: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; Bước 1.1. Nhập số a; Bước 1.2. Nhập số b; Bước 2. Xử lý: Bước 2.1. Tong := a + b; Bước 2.2. hieu:= a - b; Bước 2.3. tich:= a * b; Bước 2.4. thuong:= a/b;Bước 3.

Xem thêm: Công Thức Tính Áp Suất Vật Rắn, Áp Suất Chất Rắn

Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Sự Chuyển Thể Của Các Chất Lớp 10, Môn Vật Lí Lớp 10

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a và b) theo kiểu số nguyên Integer thuong: real; khai báo biến thuong(thương của a và b) kiểu số thực clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến b tong:= a + b; Gán giá trị của biến tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán giá trị của biến hieu bằng a - b tich:= a * b; Gán giá trị của biến tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán giá trị của biến thuong bằng a / b writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua hai so a + b =" và in giá trị biến tong ra màn hình writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình dòng chữ "Hieu cua hai so a - b =" và in giá trị biến hieu ra màn hình writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình dòng chữ "Tich cua hai so a / b =" và in giá trị biến tich ra màn hình writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" và in giá trị biến thuong ra màn hình readln;

5. Kết Quả Pascal


*

Kết luận: Bài này chúng ta chỉ xét ở mức độ mặt định khi tính thương thì b sẽ khác 0. Sau này khi học điều kiện if - else thì chúng ta sẽ xét đầy đủ trường hợp.