Unit 9 lớp 9 english in the world

     

Đây là phần khởi rượu cồn của unit 9 với nhà đề: English in the world(tiếng anh trên khắp nỗ lực giới). Phần này sẽ giúp đỡ bạn học có cái nhìn tổng quan liêu về chủ đề và cung ứng từ vựng, kết cấu liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9 english in the world

*

Getting started - Unit 9: English in the World

1. Listen & read. (Nghe và đọc)

Teacher: Welcome to lớn English Club. Today, I"m going to vị a quick quiz to kiểm tra your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?(Giáo viên: kính chào mừng các em mang đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho các em đùa trò đố vui để chất vấn kiến thức của những em về tiếng Anh. Câu 1: có phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ thứ nhất bởi đa số mọi tín đồ trên núm giới)Duong: Of course, it is.(Dương: chắn chắn chắc rồi ạ)Teacher: Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?( không đúng. Đó là giờ Trung Quốc. Câu 2: tiếng Anh tất cả vốn từ bỏ vựng rộng độc nhất vô nhị đùng không?)Vy: Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms.(Vâng ạ, với tầm 500,000 từ với 300,000 thuật ngữ kỹ thuật)Teacher: Yes, spot on! This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.(Chính xác. Đó là chính vì việc mở rộng của tiếng Anh, giờ đồng hồ Anh sẽ mượn trường đoản cú vựng từ nhiều nước khác)Duong: Yeah, if there weren"t so many words, it would be easier for us khổng lồ master it!(Vâng, nếu không tồn tại quá nhiều từ sẽ tiện lợi hơn cho bọn họ thành thành thục nó)Teacher: Ha ha... But the simplicity of form makes English easy to lớn learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, & an adjective?(Haha...nhưng sự đơn giản và dễ dàng về cấu tạo từ đã khiến cho tiếng Anh dễ dàng học. Nhiều từ giờ đồng hồ Anh đang được dễ dàng hóa những thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào có thể nói rằng cho thầy biết một từ giờ Anh có thể là danh từ, cồn từ với tính từ?Mai: I think the word subject can operate as a noun, a verb, and an adjective.(Em suy nghĩ từ " subject" có thể đóng vai trò như một danh từ, cồn từ và tính tự ạ)Teacher: Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That"s due to its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?(Xuất sắc. Trong giờ đồng hồ Anh, thuộc 1 từ có thể đóng nhiều vai trò không giống nhau. Đó là do sự hoạt bát của nó. Câu 4: từ nào lâu năm nhất trong giờ đồng hồ Anh mà lại chỉ có một nguyên âm?)Duong: Is it length?(Là trường đoản cú length hả thầy?)Vy: No, I think it"s strengths.(Không tớ nghĩ rằng strengths)Teacher: That"s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?(Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào hoàn toàn có thể kể mang đến thầy tối thiểu 3 sự đa dạng của giờ đồng hồ Anh?)Mai: American English, Australian English, and... Er, yes, Indian English.(Anh Mỹ, Anh Úc, và à...Anh Ấn ạ)

1.a Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple and flexible. (Đọc đoạn hội thoại lần tiếp nữa và tìm kiếm danh tự của tính từ bỏ " đơn giản" cùng "linh động" ).

Giải:

Simplicity (Sự 1-1 giản)flexibility (sự linh hoạt)

1.b Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển những tính từ thành danh từ.

Xem thêm: Châu Phi Kim Cương Tập Trung Chủ Yếu Ở :, Kim Cương Tập Trung Chủ Yếu Ở: AXem thêm: Soạn Văn 9 Bài Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

Bạn có thể sử dụng từ bỏ điển.)

Giải:

Adjective (tính từ)

Noun (danh từ)

Sad (buồn)

Sadness (nỗi buồn)

dark (tối)

darkness (bóng tối)

stupid (Ngu ngốc)

Stupidity (Sự dại dột ngốc)

popular (phổ biến)

popularity (Sự phổ biến)

happy (hạnh phúc)

happiness (niềm hạn phúc)

punctual (đúng giờ)

punctuality (sự đúng giờ)

1.c Read the conversation again and choose the correct answers. (Đọc đoạn hội thoại đợt tiếp nhữa và chọn câu trả lời đúng)

Giải:

1. Which language is most spoken as a first language in the world? (Ngôn ngữ nào là tiếng mẹ đẻ của tương đối nhiều nước trên cầm cố giới?)

A. English (tiếng Anh) B. Chinese (tiếng Trung)  C. Vietnamese (tiếng Việt)

2. English has about_______ words và technical terms. (Tiếng Anh có khoảng … từ cùng thuật ngữ kĩ thuật)

A. 500,000 B. 300,000 C. 800,000

3. The_____ of size makes English easy lớn learn. (… của công thức khiến cho tiếng Anh dễ để học)

A simplicity (Sự đối chọi giản) B. Flexibility (Sự linh hoạt) C. Openness (Sự mở rộng)

4. One of the reasons why the vocabulary of English is mở cửa is that it has _____ . (Một giữa những nguyên nhân tại sao từ vựng giờ Anh được mở rộng lá…)

A. A lot of words (rất những từ) B.many varieties (đa dạng) C.borrowed many words (nhiều từ bỏ được mượn)

5. Some English verbs are____their nouns or adjectives. (Một vài đụng từ tiếng Anh là … danh từ của nó hoặc tính từ.)

A. Very different (rất khác) B.the same as (giống nhau) C. Changed according to(thay thay đổi thông qua)

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. (Nối từ, cụm từ trong cột A với tư tưởng trong cột B.)

Giải:

First language – the language that you learn lớn speak from birth(ngôn ngữ đầu tiếng = ngôn từ mà bạn làm việc nói từ cơ hội sinh ra.)second language – a language that you learn lớn speak well and that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home.(ngôn ngữ sản phẩm hai = ngôn ngữ bạn học nói thành thạo, các bạn dùng trong quá trình hoặc ngơi nghỉ trường, không hẳn học thứ nhất ở quê nhà.)official language – this language is generally used in the government, public administration, law & education system.(Ngôn ngữ thừa nhận = ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong khối hệ thống chính phủ, cơ quan luật pháp và giáo dục.)accent – a way of pronunciang the words of a language that shows which country or area a person come from.(chất giọng = cách phát âm của những từ ngữ mà thông qua đó mọi bạn biết bạn đến từ quốc gia và vùng miền nào.)dialect – a regional size of a language in which some words & grammar differ slightly from the standard khung of the same language.(từ địa phương = ngôn ngữ đặc thù của một vùng miền và từ ngữ với ngữ pháp hơi khác so với ngôn từ chuẩn.)

3. Match the beginning of each sentence (1-6) khổng lồ its ending (a-f). (Nối phần bắt đầu của mỗi câu (1-6) với chấm dứt của nó (a-f)

Giải:

English is used as a first language in at least 75 countries around the world. (Tiếng Anh được áp dụng như tiếng người mẹ để tại ít nhất 75 nước nhà trên thay giới.)The British Council estimates that about 375 millions people speak English regularly as a second language. (Hội đồng Anh ước tính rắng có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh như ngôn từ thứ hai.)At present, over a billion people are learning English worldwide. (Hiện tại hơn 1 tỷ người đang học tập tiếng Anh bên trên khắp núm giới.)Immigration, new technology, popular culture & even war have all contributed lớn the growth of English. (Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa chung và thậm chí còn là chiến tranh đã góp sức vào sự cải cách và phát triển của tiếng Anh.)Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as British English, American English, Australian English, Indian English, etc.(Ngày nay có nhiều biến thể của tiếng Anh trên khắp thế giới chẳng hạn như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Ấn,...)There are many differences in accents and dialects between varieties of English though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties. (Có những sự khác nhau về hóa học giọng và ngữ điệu địa phương giữa các biến thể giờ đồng hồ Anh tuy vậy tất cả hầu như được gọi ít hay những bởi fan nói của những biến thể.)

4. Work in pairs. Ask and answer questions about the English language using the information from 3. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về: ngôn từ Tiếng Anh sử dụng thông tin từ câu 3.)