LANGUAGE FOCUS

     
Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học cung cấp Cứu SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8. Tiến hành các yêu ước phần Language focus – trang 86 – Unit 9 – giờ đồng hồ Anh 8. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to.; Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

Bạn đang xem: Language focus


Language Focus

in order to; so as to

● Future simple

● Modal will to lớn make requests, offers và promises

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to.

(Em hãy ghép một trong những phần câu nghỉ ngơi cột A với một trong những phần câu sống cột B, tiếp đến viết câu hoàn chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to.)

Example:

I always keep the window xuất hiện in order to/so as to lớn let fresh air in.

*

1. I opened my umbrella in order to/ so as khổng lồ protect myself from the rain.

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to lớn inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get khổng lồ the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to lớn pass the final exam.

5. People use first sida to ease the victim’s pain và anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as khổng lồ minimize tissue damage.

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi luôn mở cửa sổ để đón không khí trong lành.

1. Tôi mở chiếc ô của bản thân để khỏi bị ướt mưa.

2. Mary sẽ viết một thông tin trên bảng để thông báo cho các bạn cùng lớp về sự chuyển đổi trong kế hoạch trình.

3. Ông Green đang dậy nhanh chóng vào sáng hôm nay tham gia cuộc họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đang học rất chịu khó để vượt qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người tiêu dùng các phương án sơ cứu vãn để giảm bớt nỗi đau và sự sốt ruột của nạn nhân.

Xem thêm: Unit 3: Teen Stress And Pressure » Tiếng Anh 9 Tập 1 Unit 3 Getting Started

6. Bạn nên ngay mau lẹ làm mát các vết bỏng để giảm thiểu những mô bị hư hại.

2. Tía is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

(2. Bố đang thủ thỉ vói mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv xong xuôi hội thoạỉ sau, cần sử dụng từ đúng hoặc dạng viết lược.)

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Mrs. Nga: She(l)_________ be here in two hours. (will / shall)

Ba: (2)________ Uncle Sau be with her? (will / ‘ll )

Mrs. Nga: No, he (3)___________ . He has to stay in Ho bỏ ra Minh City. (will / won’t)

Ba: (4)_____ I come khổng lồ the airport with you? (will / shall)

Mrs. Nga: OK. It (5)_________ be a nice trip for us both. (will / won’t)

Ba: Great. I (6)______ be ready in two minutes. (won’t / ’ll)

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ll be here in two hours.


Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. He (3) won’t. He has to stay in Ho bỏ ra Minh City.

Ba: (4) Shall I come lớn the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It’ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes.

Tạm dịch:

Ba: Mai sẽ ở chỗ này lúc mấy giờ đồng hồ ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ đến trong hai giờ nữa.

Ba: Liệu chú Sáu tất cả ở đi cùng em ấy ko ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy buộc phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Ba: Con dành được đến sân bay với bà mẹ không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó đã là một chuyến du ngoạn tốt đẹp cho cả hai chúng ta.

Ba: giỏi quá. Con sẽ chuẩn bị sẵn sàng sau nhì phút nữa.

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture & will.

(Nga đang giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và chấm dứt các câu sau, sử dụng từ mang lại dưới mỗi bức ảnh và will.)

*

a) Nga: Are you hot. Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. I mở cửa the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet: My book is on the floor.________________ to me, please?

c) Mrs. Tuyet: ________________________________ , please?

d) Nga: vày you want lớn listen to the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm._____ , Nga?


e) Mrs. Tuyet: I’m thirsty._________________________ for me?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not.______________________ , please?

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you mở cửa the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it lớn me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want khổng lồ listen khổng lồ the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please?

Tạm dịch:

a. Nga: Bà bao gồm nóng không hả bà?

Bà Tuyết: Có. Nga góp bà xuất hiện sổ nhé?

b. Bà Tuyết: Cuốn sách của bà nằm trên sàn. Con cháu lấy nó giúp bà nhé?

c. Bà Tuyết: cháu giúp bà trả lời điện thoại cảm ứng thông minh không nhé?

d. Nga: Bà có muốn nghe radio ko ạ?

Bà Tuyết: Không, bà cảm ơn. Bà luôn luôn xem tin tức thời gian 7 tiếng tối. Cháu nhảy TV góp bà nhé?

e. Bà Tuyết: Bà khát quá. Con cháu rót mang đến bà một ly nước nhé?

Nga: Vâng ạ.

Xem thêm: Khái Quát Giá Trị Nội Dung Của Hoàng Lê Nhất Thống Chí Của Ngô Văn Gia Phái

f. Nga: Bà có dễ chịu và thoải mái không?

Bà Tuyết: Không cháu ạ. Cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box and Will or shall.

(Em hãy cùng với các bạn em xem bức ảnh này rồi gửi ra các lời yêu thương cầu, đề nghị hay lời hứa, sử dụng từ mang lại trong khung và will hoặc shall.)