Giao an tieng anh lop 8 unit 7 speak

     

Unit 7: My neighborhood - láng giềng của tôi

SPEAK (Trả lời thắc mắc trang 64-65 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

1. Practice the dialogue with a partner./ (Hãy luyện hội thoại với chúng ta em. )

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want lớn send this parcel to lớn Quy Nhon.

Bạn đang xem: Giao an tieng anh lop 8 unit 7 speak

Clerk: Do you want to lớn send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm.

Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Hướng dẫn dịch:

Nhân viên: Mời người tiếp theo!

Bà Kim: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Quy Nhơn.

Nhân viên: Bà mong muốn gửi nó bằng đường hàng không hay mặt đường bộ?

Bà Kim: Tôi cũng ko chắc. Gửi bằng đường mặt hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ cần cân bưu kiện trước . Mmm.

Năm kilôgam. Số tiền cần trả là 32,500 đồng.

Bà Kim: Ồ! giá bán hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bởi đường bộ giá giảm hơn rất nhiều. Chỉ có 19,200 đồng.

Bà Kim: Được đấy. Tôi đã gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2. Look at the following brochure & the information in the box. Make similar dialogues. / (Em hãy xem tập truyền bá sau với những thông tin cho trong khung cùng làm các hội thoại tương tự. )

*

Lời giải:

1.

Clerk: Can I help you?

You: I’d lượt thích to send this letter to lớn Kon Turn.

Clerk: Do you want khổng lồ send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have lớn weigh the letter first. Well, trăng tròn grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I"ll send it surface mail.

Clerk: All right.

2.

Clerk: Next, please.

You: I want khổng lồ send this postcard khổng lồ Ho chi Minh City.

Clerk: Do you want to lớn send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

3.

Clerk: Can I help you?

You: I"d lượt thích to send this parcel to Ca Mau.

Clerk: Do you want khổng lồ send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have khổng lồ weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13. 000 dong.

Xem thêm: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay, Thực Trạng Đô Thị Hóa Ở Việt Nam

You: OK! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

4.

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this parcel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want khổng lồ send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That"ll be 32. 000 dong.

You: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19. 200 dong.

You: That"s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Hướng dẫn dịch:

1.

Nhân viên: Tôi hoàn toàn có thể giúp gì đến bạn?

Bạn: Tôi ao ước gửi thư này cho tới Kon Turn.

Nhân viên: Bạn mong mỏi gửi nó bằng đường hàng không hay con đường bộ?

Bạn: Tôi không chắc hẳn nữa. Nhờ cất hộ bằng đường đi bộ hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ đề nghị cân lá thư trước. Vâng, trăng tròn gram. Số tiền bắt buộc trả là 800 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bởi đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2.

Nhân viên: Mời bạn tiếp theo.

Bạn: Tôi ước ao gửi bưu thiếp này đến tp Hồ Chí Minh.

Nhân viên: Bạn mong muốn gửi nó bằng đường mặt hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko chắc. Gửi bởi đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ yêu cầu cân bưu thiếp trước. Vâng, 15 gram. Số tiền buộc phải trả sẽ là 1. 200 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bởi đường sản phẩm không.

Nhân viên: Vâng.

3.

Nhân viên: Tôi rất có thể giúp gì mang lại bạn?

Bạn: Tôi ao ước gửi bưu khiếu nại này mang đến Cà Mau.

Nhân viên: Bạn hy vọng gửi nó bằng đường sản phẩm không hay con đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko chắc. Gửi bởi đường mặt hàng không hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ nên cân trước bưu kiện. Mmm. 2 kg. Số tiền cần trả là 13. 000 đồng.

Bạn: OK. Cũng không mắc lắm. Tôi sẽ gửi bằng đường mặt hàng không.

Nhân viên: Vâng.

4.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì đến bạn?

Bạn: Tôi mong mỏi gửi bưu kiện này mang đến Buôn Mê Thuột.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 61, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 61 Luyện Tập Chung

Nhân viên: Bạn hy vọng gửi nó bằng đường sản phẩm không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường mặt hàng không hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. Năm kilôgam. Số tiền buộc phải trả là 32. 000 dong.