Unit 7 Lớp 11: Speaking

     

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Getting Started - Khởi động

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Language - Ngôn ngữ

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Reading - giao tiếp và văn hoá

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Speaking - Hội thoại

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Listening - bài xích nghe

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Writing - bài xích viết

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Looking Back - Củng cố

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Project - kĩ năng nhóm


1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1

2. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 2

3. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 4

5. Unit 7Lớp 11 Speaking Task 5

6. Bài bác tập trắc nghiệm Speaking Unit 7 Lớp 11

7. Hỏi đáp speaking Unit 7 Lớp 11


Match the phrases with the descriptions lớn make sentences. (Ghép những cụm từ dưới với phần miêu tả để chế tạo thành câu hoàn chỉnh.)


1. An undergraduate studenta. Goes lớn a foreign country lớn study for a period as a part of programme between two institutions
2. Distance learning or educationb. Allow students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required
3. An exchange studentc. Follow a course of study that leads khổng lồ a bachelor"s degree
4. A credit - based coursed. Is a network of servers on the internet, used lớn store, manage & process data
5. The cloud

e. Allow the students to lớn work on their own at trang chủ or at the office, và access materials and communicate with tutors & other students over the computer network


Bài dịch với câu trả lời chi tiết:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 

Bài dịch: 1. Sinh viên đại học - sau đó 1 khóa học trình độ chuyên môn dẫn đến bởi cử nhân2. đào tạo từ xa - được cho phép sinh viên tự thao tác tại đơn vị hoặc trên văn phòng, tiếp cận các tài liệu và tiếp xúc với thầy giáo và sinh viên khác qua mạng trang bị tính.3. Sinh viên theo học chương trình trao đổi đào tạo - đi đến một quốc tế để tiếp thu kiến thức trong một khoảng thời hạn như một trong những phần của một lịch trình giữa hai tổ chức.4. Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ - cho phép sinh viên làm chủ tiến độ học tập tập của họ miễn là họ đóng góp được đủ các khoản theo yêu thương cầu.5. Dịch vụ lưu trữ đám mây - là 1 trong mạng lưới các máy nhà trên Internet, được thực hiện để lưu trữ, làm chủ và cách xử trí dữ liệu.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11: speaking


Choose the correct phrases (a-f) to lớn complete the conversation. (Chọn những cụm trường đoản cú đúng tuyệt nhất từ a-f để dứt đoạn hội thoại.)

A. I"d ratherB. the best choice for usC. there are different choices for usD. one more thing to considerE. would you preferF. prefer online and distance coursesKevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh. Would you like to start?Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1)________ Higher education will provide us with moreknowledge and critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us lớn find a job more easily.Kevin: How about you, Anna, which option (2)_________ ? Vocational or academic courses?Anna: Well, (3)__________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not.Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people lớn pursue further education while working. We can study independently and pay our tuition fees.Anna: That s right. I (4)__________ . With the development of the Internet, we don’t need lớn be campus-based students. We can work và study simultaneously.Mai: Is that what we call cloud’ learning?Anna: Yes. It s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.Minh: (5)__________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.Kevin: So, in summary, (6)_________ in further education - campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We re so lucky!

Bài dịch và câu vấn đáp chi tiết: 

1. b 2. e 3. 4. f 5. d 6. c

Bài dịch: Kevin: Chào phần lớn người. Chủ đề đàm đạo của chúng tôi bây giờ là đào tạo thêm. Minh, bạn muốn bắt đầu?Minh: À, tôi nghĩ về trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học tập sẽ là sự việc lựa chọn cực tốt cho bọn chúng tôi. Giáo dục đh sẽ cung cấp cho họ nhiều kiến thức và kỹ năng tư duy phê bình. Hơn nữa, bởi cử nhân đang giúp shop chúng tôi tìm được vấn đề làm thuận tiện hơn.Kevin: Còn bạn, Anna, tuyển lựa nào bạn thích? những khoá dạy dỗ nghề xuất xắc học vấn?Anna: À, Tôi ưa thích những khóa đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi cho là tôi cần một vài kỹ năng để sở hữu được một các bước đầu tiên. Sau đó, tôi có thể quyết định xem tôi hy vọng theo học bằng cử nhân tốt không.Mai: Tôi trả toàn gật đầu với Anna. Hiện nay còn có những khóa học chào bán thời gian, cho phép thanh thiếu niên liên tiếp học tập trong khi làm việc. Chúng ta cũng có thể học tự do và trả học phí.Anna: Đúng rồi. Tôi thích những khóa học trực con đường và trường đoản cú xa hơn. Với sự trở nên tân tiến của Internet, shop chúng tôi không rất cần phải là sv trong khuôn viên. Bạn cũng có thể làm bài toán và tiếp thu kiến thức đồng thời.Mai: Đó là mẫu mà họ gọi là "đám mây" học tập?Anna: Vâng. Đó là 1 thuật ngữ mới. Hơn nữa, đa số các khóa huấn luyện đều dựa vào học phí, mang về sự linh hoạt hơn trong định kỳ trình của chương trình.Minh: Một điều nữa bắt buộc xem xét là việc sẵn có của các chương trình đàm phán sinh viên. Đây là những cơ hội tuyệt vời đến sinh viên đi hội đàm để tìm kiếm được học phí, mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm các nền văn hoá mới.Kevin: Vậy, cầm lại, có tương đối nhiều lựa chọn khác biệt cho chúng ta trong chương trình giáo dục tiếp nối - những khóa học tập tại ngôi trường hoặc trên đám mây, toàn thời hạn hoặc bán thời gian, và các chương trình trao đổi. Chúng tôi rất may mắn!


Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?2. Why does Anna prefer career-based courses?3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?4. What is one of the advantages of ‘cloud7 learning?5. How can credit-based courses benefit students?

Bài dịch cùng câu trả lời chi tiết: 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?Because education will help students lớn gain more knowledge and critical thinking skills và a bachelor’s degree will help them khổng lồ find a job more easily.

2. Why does Anna prefer career-based courses?Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want to lớn pursue and undergraduate degree or not.

Xem thêm: Writing Unit 16 Lớp 10 : Writing, Writing Unit 16 : Historical Places

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?They are campus-based, part-time, full-time, & online.

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? “Cloud” learning allows students to lớn work và study simultaneously.

5. How can credit-based courses benefit students?They provide students with more flexible programmes and schedules.

Bài dịch: 1. Tại sao Minh lại nhận định rằng theo học đại học sau khi tốt nghiệp trung học là lựa chọn giỏi nhất?Bởi vì giáo dục đào tạo đại học để giúp đỡ sinh viên tất cả thêm kỹ năng và kỹ năng tư duy phê bình và bằng cử nhân để giúp họ kiếm được việc làm thuận tiện hơn.2. nguyên nhân Anna ham mê lựa chọn các khoá học hướng nghiệp hơn?Bởi do sinh viên cần một trong những kỹ năng để có được một các bước trước khi họ hoàn toàn có thể quyết định xem người ta muốn theo đem bằng đh hay không.3. cách thức tham gia những khoá học được kể trong đoạn hội thoại là gì?Họ là dựa trên cơ sở, phân phối thời gian, toàn thời gian, cùng trực tuyến.4. Một vào những ưu điểm của đào tạo trực đường dựa trên công nghệ điện toán đám mây là gì?Học "Cloud" cho phép học sinh làm việc và học tập đồng thời.5. các khoá học tập theo học tập chế tín chỉ bổ ích cho học viên như cố gắng nào?Họ hỗ trợ cho sinh viên những chương trình cùng lịch trình hoạt bát hơn.


Work in groups of four. Practice the conversation. (Tập nói lại đoạn hội thoại theo nhóm tư học sinh.)


Work in groups of four. Discussion your choices and preferences for further education. Use the expressions in the conversation. (Làm bài xích tập theo nhóm tư học sinh. Bàn bạc các sàng lọc và ưu tiên của em đối với giáo dục ngã túc. Sử dụng các cách diễn tả có trong đoạn hội thoại.)

I have decided khổng lồ enter university after graduating from secondary school for the following reasons:It doesn"t mean that I will get a job easily if I have an university degree but it will xuất hiện up more options lớn me.It is the only way for me lớn follow my dream of being a doctor. If you want to get a career, not just a job, you must have a degree which allows you to lớn progress in your career faster than without a degree.With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.Studying for a decree teaches me lớn be an independent thinker, how to work in a team, how lớn communicate well with others...

Bài dịch: 

Tôi đã ra quyết định vào trường đh sau khi tốt nghiệp trung học bởi vì những tại sao sau:Không tức là tôi sẽ có được được câu hỏi làm một cách dễ ợt nếu tôi tất cả bằng đh nhưng nó sẽ xuất hiện thêm nhiều lựa chọn mang lại tôi.Đó là biện pháp duy nhất để tôi triển khai ước mơ trở thành chưng sĩ của mình. Nếu bạn có nhu cầu có một nghề nghiệp, bạn phải có bằng cấp chất nhận được bạn tân tiến trong sự nghiệp nhanh hơn mà không có bằng cấp.Với bởi cấp, tôi rất có thể theo sự nghiệp của mình, tôi rất có thể làm vấn đề ở chuyên môn cao hơn, kế tiếp tôi hoàn toàn có thể kiếm được không ít tiền hơn.Học một nhan sắc lệnh dạy tôi thành một nhà tư tưởng độc lập, làm vậy nào để làm việc và một đội, làm gắng nào để giao tiếp tốt với những người khác ...

Như vậy là những em vẫn xem qua bài giảng phần Unit 7 further education - speaking công tác Tiếng Anh lớp 11 new về giáo dục bậc cao. Để củng cố kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 mới Speaking.

Xem thêm: Soạn Bài A Closer Look 2 Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 2, Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 2


Câu 1:Read the passage about international students in Viet Nam, and then answer the questions.Viet nam is changing university enrolment requirements khổng lồ make it easier for foreign students to lớn study at its universities. Previously, foreign students were required khổng lồ take university entrance examinations in Vietnamese, making it difficult if not almost impossible for non-Vietnamese-speaking foreign students lớn apply.International student enrolment is one of the criteria khổng lồ rank Vietnamese universities. Attracting foreign students is also a way for Vietnam to promote Vietnam"s education lớn the world.The leading universities in Viet phái mạnh enrol undergraduate và graduate international students every year. Most are from the Asia Pacific region including China, Japan, Korea, Australia, Laos, Cambodia & Thailand, while a few come from the United States and Europe. Most of the international students study Vietnamese studies, Vietnamese literature or South East Asian studies, which makes Viet phái nam the best destination for them.The leading institutions such as Viet phái nam National Universities in Ha Noi & Ho bỏ ra Mirth City, which have a tradition of hosting international students, run preparatory courses in Vietnamese for foreign students. However, it"s widely recognized that if these universities vì chưng not have programmes taught in English, they have a challenge to lớn enroll international students.

Why was it very difficult for foreign students khổng lồ study at Vietnamese universities?


A.Because they were required lớn take university entrance examination in Vietnamese B.Because they didn"t need khổng lồ take university entrance examination in Vietnamese C.Because they were forced to take university entrance examination in Vietnamese D.Because they were required khổng lồ take university entrance examination in English
A.It is a priority to rank Vietnamese universitiesB.It is one the criteria lớn rank Vietnamese universitiesC.It is a system to rank Vietnamese universitiesD.It is one reasons khổng lồ rank Vietnamese universities

Câu 3 - Câu 5: coi trắc nghiệm nhằm thi online


Nếu tất cả gì không hiểu các em có thể đặt câu hỏi với xã hội Tiếng Anh HOCTAP247 sinh sống mục Hỏi đáp và để được giải đáp cấp tốc nhất. Sau bài học này các em chuyển hẳn qua bài học tập kế tiếp. Chúc những em học tập tốt! 


Tiếng Anh xuất xắc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ trên Anh, ngày này là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi đầu từ Angle, trong số những bộ tộc German vẫn di cư mang lại Anh (chính trường đoản cú "Angle" lại bắt đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 11 - Năm vật dụng hai ở cấp trung học phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy trường đoản cú tin và tìm dần điều mà bạn muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã sút giá