BÀI NGHE TIẾNG ANH LỚP 11 UNIT 7 LISTENING

     

Phần listening hướng dẫn bí quyết làm bài bác nghe với chủ đề dân số thế giới. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như gợi nhắc giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

petroleum (n)

dầu mỏ, dầu hỏapolicy (n)chính sáchpopulation (n)dân sốpunishment (n)phạtquarrel (n,v)(sự) gượng nhẹ nhaudeveloping country (n)nước đang phát triển

II. Cấu tạo cần lưu lại ý

carry out (v)tiến hành.Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11 listening

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Before you listen

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Bàn luận các câu hỏi sau.)

1. Vày you think that our world is overpopulated?

(Bạn gồm nghĩ rằng rứa giới họ hiện đã quá đông dân?)

Yes, I do.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening

2. What continent has the largest population?

(Châu lục nào có dân số đông nhất?)

Asia does.

2. While you listen

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to lớn the interview và do the tasks that follow. (bạn đang nghe tiến sĩ Brown, một chuyên gia dân số nạm giới, nói đến dân số cụ giới. Nghe cuộc phỏng vấn và làm những bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài xích nghe:

Interviewer: Good evening ladies và gentlemen. In our program tonight, we are honoured lớn have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, và the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.Interviewer: vì chưng all parts of the world have the same rate of population growth?Dr. Brown: No, they don"t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.Interviewer What is the main reason for the population explosion?Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fail in death rates. This is due khổng lồ the improvement of the living conditions và mcdieal care.Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals và schools, illiteracy, & low living standards.Interviewer: Can you make some suggestions on how lớn solve these problems?Dr. Broun: I think, there are a number of solutions lớn the problems. The first is to lớn educate people & make them aware of the danger of having more children. The second is khổng lồ provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is to lớn strictly implement a family planning policy. And the fourth is to lớn exercise strict và fair reward & punishment policies.Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.Dr. Brown: You’re welcome.

Task 1.Choose the best answer A, B, C or D for the following statements & questions. (Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau)

Click tại phía trên để nghe:

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. Over 6.7 billion C. About 6.7 million

B. 6.7 billion D. 6.6 billion

-> Chọn lời giải A

A. 66 million

B. About 66 million

C. 76 billion

D. About 76 million

-> Chọn câu trả lời B

3. According lớn the expert, the area that has the highest population growth rate is……...

Xem thêm: Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa ? Nêu Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. The Middle East

-> Chọn đáp án C

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. Death rates

B. Birth rates

C. An increase in death rates

D. A decrease in death rates

-> Chọn câu trả lời D

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy C. Shortage of food

B. Lack of hospitals & schools D. Poor living conditions

-> Chọn lời giải A

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. Providing safe, inexpensive birth control methods

B. Educating people

C. Advising people to lớn use birth control methods

D. Strictly implementing a family planning policy

-> Chọn câu trả lời C

Task 2.Listen again & answers the following questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. According to lớn experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo các chuyên gia, mang đến năm năm ngoái dân số trái đất là bao nhiêu?)

- > According to lớn ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

(Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cách tân và phát triển dân số ớ một số trong những nơi trên nạm giới?)

—> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3. According khổng lồ the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

(Theo chăm gia, vì sao tỉ trọng tử vong giảm?)

—> According lớn the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.

Xem thêm: Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ Địa Lý Lớp 6, Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ Hay Nhất

4. According khổng lồ the expert, what problems does population explosion cause lớn the world, particularly to lớn developing countries?

(Theo chăm gia, sự bùng nổ số lượng dân sinh gây ra vấn đề gì cho nắm giới, đặc biệt là các nưởc vẫn phát triển?)

5. How many solutions did the expen offer and what are they?

(chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu chiến thuật và những phương án đó là gì?)

—> The expert offered 4 solutions. They are (a) khổng lồ educate people và make them aware of the danger of having more children, (b) to lớn provide safe, inexpensive birth-control methods, (c) lớn stricth implement a family planning policy, và (d) khổng lồ exercise strict and fair reward and punishment policies.

3. After you listen

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Làm việc theo nhóm. Cầm tắt đại ý của đoạn vãn.)

Gợi ý:

How many questions did the interview ask?

What is the interview about?

What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes lớn the world, particularly to developing countries, và the solutions khổng lồ the problems?