Speak

  -  

Phần này bạn học sẽ thao tác nhóm và giao tiếp về những cách có thẻ đảm bảo môi trường trải qua việc vận dụng ngữ pháp cùng từ vựng sẽ học. Bài học kinh nghiệm cũng yêu thương cầu bạn làm việc nắm được các thông tin khái quát về ô nhiễm môi trường. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Speak

*

SPEAK – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

a) Try khổng lồ persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions và the idea clues given. Follow the example. (Hãy cố gắng thuyết phục chúng ta cùng lớp để thực hiện những điều sau để đảm bảo an toàn môi trường. Sử dụng các từ nhận mạnh, những gợi nhắc đã mang lại sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should... (Tôi nghĩ các bạn nên…) Why don"t you...? (Tại sao không…)Won"t you...? (Bạn đang không…)Why not...?(Tại sao không…)It would be better if you...(Sẽ giỏi hơn nếu bạn…)What/How about..?(Còn về việc…)
Use banana leaves to wrap food, (plastic bags arc very hard lớn dissolve / save paper) - cần sử dụng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa cực nhọc phân hủy/ tiết kiệm ngân sách và chi phí giấy)Reuse & recycle bottles và cans, (reduce garbage / save natural resources) - Tái sử dụng và tái chế chai lọ với hộp thiếc. (Giảm rác rến thải/ tiết kiệm chi phí tài nguyên thiên nhiên)Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly vì harm to people’s health và kill fish) - không quăng rác rưởi lên mặt nước. (Giữ chan nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp mang lại sức khoẻ bé người: giết bị tiêu diệt cá/ tiết kiệm ngân sách tài nguyên thiên nhiên)Go lớn school or go to work by bike, (save energy / keep the air cleaner) - Đi học tập hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ lại không khí sạch mát hơn)Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean) - Đặt thùng rác thông thường quanh sảnh trường. (Ngăn ngăn những học sinh lười biếng quăng rác rưởi lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ sẽ).Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy) - áp dụng xe buýt nơi công cộng thay vày đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ sút lượng khí thải/ tiết kiệm chi phí năng lượng)

Ví dụ:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to lớn wrap food. (Mình suy nghĩ sẽ giỏi hơn nếu họ dùng lá chuối để bọc thức nạp năng lượng thay do dùng giấy cùng túi nhựa)B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)A: Because plastic bags are very hard to lớn dissolve, they will cause pollution. Và if we use less paper, we can save trees in the forest. That"s how we can save the environment. (Vì túi vật liệu bằng nhựa rất nặng nề phân hủy, chúng sẽ gây nên ô nhiễm. Với nếu bọn họ dùng ít giấy đi, bạn cũng có thể tiết kiệm được cây vào rừng. Đó là cách họ cứu môi trường)

Giải:

Conversation 1

A: I think it would be better if we reuse và recycle bottles và cans. (Tôi nghĩ sẽ xuất sắc hơn nếu họ tái áp dụng và tái chế chai lọ với lon)B: Why? (Tại sao)A: Because bottles and cans are very hard to lớn dissolve, they will cause pollution. And if we reuse & recycle bottles & cans, we can save natural resources. That"s how we can save the environment. (Vì chúng cạnh tranh phân hủy, vấn đề này gây độc hại môi trường. Với nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chai lọ và lon, chúng ta cũng có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách chúng ta có thẻ bảo vệ mooit rường)

Conversation 2

C:I think you should use public buses instead of motorbikes. (Tôi nghĩ bọn họ nên thực hiện xe buýt nơi công cộng thay vị xe máy)D:Why? (Tại sao)C:Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, và reduce exhaust fume which is very harmful lớn people"s health. (Vì bạn có thể tiết kiệm năng lượng và rộng tất cả chúng ta cũng có thể tránh được kẹt xe ở những thành phố lớn, và sút thiểu khí thải bất lợi với sức khỏe mọi người)D:Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Xem thêm: Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Bài Tiếng Gà Trưa ? Please WaitXem thêm: Câu Hỏi Khi Nói Lực Là Một Đại Lượng Vectơ Là Gì, Đại Lượng Vectơ Là Gì

(Ồ, hiện nay thì tôi đã hiểu. Bọn họ nên gửi ra vấn đề vào sống lớp mon tới)

Conversation 3

E:Why not put garbage bins around schoolyard? (Tại sao bọn họ không đặt những thùng rác xung quanh sân trường)F:How come? (Tại sao)E:Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. & it can also keep the schoolyard clean. (Vì nó có thể ngăn các học viên vứt rác khắp nơi. Và nó hoàn toàn có thể giữ cho môi trường thiên nhiên sạch đẹp)F:It"s s good idea. We should bởi vì it và begin "a clean week"s programme" in our school. (Ý tưởng tuyệt đó. Chúng ta nên làm nó và bắt đầu chương trình ‘một tuần sạch mát đẹp’ ở trường chúng ta.E:Well, let"s go ahead. (Ồ, làm luôn thôi)

b. Find possible answers lớn the questionnaire. You can use the ideas in section a). (Tìm câu trả lời cho những câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).

Giải:

How can we save paper? (Làm sao bạn có thể tiết kiệm giấy?)=> I think we should write on both sides of the paper (Tôi nghĩ chúng ta nên viết trên cả hai mặt của tờ giấy)How can we use fewer plastic bags? (Làm nuốm nào chúng ta có thể sử dụng ít túi nhựa?)=> I think we should save plastic bags, clean & reuse them. (Tôi suy nghĩ rằng bọn họ nên tiết kiệm ngân sách túi nhựa, làm cho sạch và tái thực hiện chúng.)How can we reduce water pollution? (Làm nạm nào bạn có thể làm giảm ô nhiễm nước?)=> I think we shouldn"t throw wastes và garbage into sưeams, lakes và even oceans. (Tôi nghĩ chúng ta không bắt buộc ném hóa học thải với rác thải vào sưởi ấm, hồ nước và thậm chí cả đại dương.)How can we prevent littering? (Làm cố gắng nào chúng ta có thể ngăn phòng ngừa rác thải?)=> I think we should discard/ throw garbage in waste bins. (Tôi nghĩ bọn họ nên vứt quăng quật rác vào thùng rác.)How can we reduce air pollution? (Làm gắng nào bạn có thể giảm ô nhiễm và độc hại không khí?)=> I think we should use less private vehicles và don"t release pollutants into the air. (Tôi nghĩ họ nên sử dụng ít phương tiện cá thể hơn cùng không thải chất gây độc hại vào ko khí.)How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm vậy nào chúng ta cũng có thể làm sút lượng rác chúng ta thải ra?)=> I think we should try khổng lồ re-use và recycle things. (Tôi nghĩ bọn họ nên demo tái sử dụng và tái chế các thứ)

c) Now discuss with a partner the best way to lớn protect the environment. Take turns khổng lồ try và persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) & the answers lớn the questionnaire in b). (Bây giờ các bạn hãy bàn thảo với một các bạn cùng lớp về cách tốt nhất có thể để đảm bảo an toàn môi trường. Núm phiên nhau cố gắng thuyết phục bạn của mình làm những câu hỏi mà các bạn nghĩ là thực tế nhất. Sử dụng những nhắc nhở và cách mô tả để thuyết phục ở vị trí a) và những câu trả lời cho thắc mắc ở phần b).)

Giải:

I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment. (Tôi nghĩ bọn họ nên đốt rác rưởi để giảm lượng rác chúng ta thải ra để bảo vệ môi trường.)No, we shouldn"t vì chưng that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to lớn reduce garbage Is to reuse và recycle things. (Không, bọn họ không buộc phải làm điều đó. Khói rác sẽ gây ô nhiễm không khí. Tôi cho rằng cách rất tốt để bớt rác là thực hiện lại và tái chế phần nhiều thứ.)How can we bởi vì that? I think only the factory can. (Làm vậy nào chúng ta có thể làm điều đó? Tôi nghĩ rằng chỉ có xí nghiệp có thể.)What about collecting used paper, bottles and cans every day? It"s not difficult. (Thế còn nhặt nhạnh giấy, chai lọ, lon mỗi ngày? Nó ko khó.)That"s a good Ideal Let"s vì that. (Đó là một trong những lý tưởng xuất sắc Hãy làm điều đó.)