UNIT 6 LỚP 10: LISTENING

     
1. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex12. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex23. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex34. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex4
Cùng Đọc tư liệu tham khảo nhắc nhở giải bài bác tập skills: Listening unit 6 SGK tiếng Anh 10 về chủ đề Same work - same pay (Cùng một công việc - cùng khoản lương) như sau:

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex1

Look at the picture. The man và the woman bởi the same work, but they look different. Why? Tell your partner.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 10: listening

(Nhìn vào hình. Đàn ông và thiếu nữ làm thuộc công việc, nhưng lại họ trông khác nhau. Trên sao? Nói với chúng ta em.)
*
Gợi ýThe man looks happy but the woman looks sad because she gets less pay.(Người bọn ông trông vui vẻ tuy thế người thanh nữ trông buồn chính vì cô ấy nhấn ít lương hơn. )

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex2

Listen & repeat the following words. Vày you know each word's meaning? Use a dictionary if necessary.(Nghe và lặp lại những tự sau. Em gồm biết nghĩa của mỗi từ không? thực hiện từ điển nếu cần.)Click tại trên đây để nghe: Gợi ý1. Wage /weɪdʒ/ (n): lương2. Inequality /ɪn.ɪˈkwɑː.lə.t̬i/ (n): không công bằng, bất bình đẳng3. Qualified /kwɑː.lə.faɪd/ (adj): đủ khả năng, đủ điều kiện4. Affect /əˈfekt/ (v) : ảnh hưởng5. Property /ˈprɑː.pɚ.t̬i/ (n) : tài sản6. Address /ˈæd.res/ (v) : giải quyết7. Income /ˈɪn.kʌm/ (n) : thu nhập
8. Encourage /ɪnˈkɝː.ɪdʒ/ (v) : khuyến khích

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex3

Listen to the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Nghe bài nghe. Soát sổ những câu sau đúng (T) hay sai (F). Chọn ô thiết yếu xác.)Click tại đây để nghe: Gợi ý1.F - The speaker begins his talk with gender equality in job opportunities and age.(Diễn giả bước đầu bài nói với việc bình đẳng giới trong cơ hội việc làm và tuổi tác)2.T - Wage discrimination affects women negatively.(Sự biệt lập mức lương ảnh hưởng tiêu cực mang đến phụ nữ)3.F - Women work less than men but they earn more.(Phụ cô bé làm không nhiều hơn phái mạnh nhưng lại kiếm nhiều tiền hơn)4.T - Married men và women spend about equal amounts of time working, but women still have to lớn spend more time on housework.(Đàn ông và đàn bà đã thành hôn dành thời gian làm việc như nhau nhưng thanh nữ vẫn phải dành nhiều thời gian để làm việc công ty hơn)5.F - Even now women are not allowed khổng lồ join the army, the police forces or the fire services.

Xem thêm: Để Xác Định Nhiệt Dung Riêng Của Một Kim Loại, Người Ta Bỏ Vào Nhiệt Lượng Kế


(Thậm chí hiện giờ phụ phái nữ không được phép tham gia vào ngẫu nhiên lực lượng quân đội cảnh sát hay dịch vụ cứu hỏa nào)6.T - More & more men are now working in jobs that used khổng lồ be considered suitable for women only.(Ngày càng nhiều phái mạnh làm công việc từng được nhận định rằng chỉ phù hợp với cô gái giới)

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex4

Listen again và complete the following sentences by writing no more than three words or numbers.(Nghe và ngừng những câu sau bằng phương pháp viết không hơn 3 trường đoản cú hoặc số.)1. Wage (1) ..................................... When workers are equally qualifi ed và perform the same work, but some workers are (2) .............................................. Than others.2. Women (3) ........................................... Of the world’s work, produce 50% of the food, but earn 10% of the income và (4) ......................................... Of the property.3. Many countries now allow & (5) ....................................... To lớn join the army, the police forces and the fi re services.
4. More và more men are now working in jobs (6) ....................................... , cleaning và childcare.

Xem thêm: Nam Á Là Nơi Có Lượng Mưa Thuộc Loại, Giải Bài Tập Địa Lí 8

Click tại trên đây để nghe: Gợi ý1. Discrimination happens2. Paid more3. Perform 66%4. Own 1%5. Encourage women6. Like nursing
1. Wage discrimination happens are equally qualified & perform the same work, but some workers are paid more than others(Phân biệt tiền lương xẩy ra là khi nhân viên cấp dưới có học vấn như nhau và làm cùng một công việc, tuy thế vài nhân viên cấp dưới được trả lương nhiều hơn những nhân viên cấp dưới khác.)2. Women perform 66% of the world's work, produce 50% of the food, but earn 10% of the income and own 1% of the property.(Phụ chị em làm 66% công việc của vắt giới, sản xuất một nửa thực phẩm cơ mà chỉ kiếm được 10% thu nhập cá nhân và thiết lập 1% tài sản)3. Many countries now allow & encourage women khổng lồ join the army, the police forces & the fire services.
(Nhiều quốc gia bây giờ cho phép cùng khuyến khích thanh nữ nhập ngũ, tham gia lực lượng công an và các dịch vụ cứu hỏa)4. More và more men are now working in jobs like nursing cleaning and childcare.(Ngày càng nhiều bầy ông làm cho các quá trình như y tá, dọn dẹp và sắp xếp và chăm sóc trẻ.)-/-Trên đó là tổng hợp số đông yêu cầu bao gồm trong bài Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 mà lại Đọc tài liệu ý muốn gửi tới các em. Chúc các em học tập tốt!- giải giờ đồng hồ anh 10 -