Tiếng anh 10 unit 4 for a better community

  -  

Bài viết hướng dẫn bí quyết học và bí quyết giải bài xích tập của phần reading về chủ đề giáo dục nhà trường, một nhà điểm rất đáng quan trọng tâm trong lịch trình tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo lưu ý giải bài bác tập dưới đây.


*

I. Trường đoản cú vựng

blind (n) mùdeaf (n) điếc mute (n) câmopposition (n) <,ɔpə"zi∫n> sự phản bội đối gradually (adv) <"grædʒuəli> trường đoản cú từarrive (v) <ə"raiv> mang đến time – comsuming (a) <"taim kən"sju:miη>: tốn thời hạn

II. Cấu tạo cần giữ ý

makegreat effortsto vị sth (exp.) cố gắng rất nhiều để triển khai gì

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Before you read:

Make a list or the activities you vì chưng every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind và deaf people.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 unit 4 for a better community

(Lập danh sách những hoạt động em làm mỗi ngày. Sau đó hỏi một các bạn cùng học mọi họat hễ nào chúng ta ấy suy nghĩ sẽ cực nhọc khăn cho tất cả những người mù cùng điếc.)

In the morning

In the afternoon

In the evening

brush my teeth

do exercise

have breakfast

go lo school

Take a nap

do my homework and exercise

play sports with friends

take a bath

watch TV, about half an hour learn lessons/do exercises

go to lớn bed, at about 10:30

.

Which activities bởi vì you think may be difficult for blind và deaf people? I think playing sports, watching TV và going khổng lồ school by themselves are difficult for these people & we can say these activities are impossible for them.

Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm bài toán với một các bạn cùng học. Quan sát vào bảng chủng loại tự Braille. Sau đó trả lời nhắn theo sau.) a.we b. Are c. The d. World

2. While you read:

Read the passage & then bởi the lasks that follow. (Đọc đoạn văn tiếp đến làm bài xích tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

A teacher in a special class

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different form other classes. The twenty-five children, who are learning how to lớn read & write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb và others mentally retarded. Most of the chilren come from large và poor families, which prevents them form having proper schooling.

At firrst, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. Theu used to lớn believe that their children cuold not learn anything. In the first week, only give children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts to lớn help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-comsuming the work is. During a math lesson, she raised both arms and opened up her fingers one by one until all tn stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to add an subtract. The children have every reason khổng lồ be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.

Xem thêm: Giải Sách Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp), Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp)

Task 1: The words in A appear in ihe reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ bỏ Ở A xuất hiện ở bài xích đọc. Ghép chúng với phần đông định nghĩa sinh hoạt B.)

A

B

1. Disabled

a. Taking or needing a lot of time

1-c

2.mentally retarded

b. An act of showing or explaining how to vì something

2-e

3. Time-consuming

c. Unable to use a part of the body in the normal way

3-a

4. Demonstration

d. Slowly, over a long period of time

4-h

5. Gradually

e. Less mentally developed than normal

5-d

Task 2: Read the passage again and complete the following sentences by circling the corresponding letter A.B.C or D. (Đọc lại đoạn văn với điền rất nhiều câu sau bằng cách khoanh tròn chủng loại tự khớp ứng A.B.C lìtiy D.)

1. Thuy’s class is different from phter classes because the children…………..

A. Are from large families

B. Are les mentally developed

C. Love Maths very much

D. Are disabled (là con trẻ tàn tật)

-> Chọn lời giải D

2. At first the parents were……………the idea of sending their children to lớn the special class

A. Interested in

B. Opposed lớn (phản đối)

C. Satisfied with

D. Worried about.

-> Chọn giải đáp B

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been……………

A. The change in the parents’s attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C.a feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents’s opposition.

-> Chọn lời giải A

4. The writer describe how Thuy teaches the children to địa chỉ and subtract in order to prove that……………………

A. The children lượt thích Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time (Công việc dạy học tốn thời gian)

D. Adding & subtracting are important

-> Chọn giải đáp C

5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as.......................

A. Humorous

B. Angry

C. Suspicious

D. Admiring (Đáng ngưỡng mộ)

-> Chọn câu trả lời D

3. After you read:

Fill in each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage. (Điền mỗi vị trí trống của bài tóm tắt sau đây với từ phù hợp từ bài xích đọc)

Twenly-five (I) disabled children have the chance of learning how lớn (2) read & (3) write thanks lớn the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy. Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the class is (6) time-consuming.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Tình Yêu Thương Dành Cho Trẻ Em : Top 90+ Danh Ngôn Hay

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has to lớn use her (8) arms và (9) fingers to lớn teach the children how to add tad subtract. The children are now (10) proud và happy.