Unit 4 Lớp 10: Reading

     

Unit 4: Special Education – giờ Anh Lớp 10

A. Reading

A. Reading Unit 4 Trang 44 SGK giờ Anh Lớp 10

♦ Make a menu or the activities you vày every day. Then ask your partner which ones he/she thinks would be difficult for blind & deaf people. (Lập danh sách những chuyển động em làm cho mỗi ngày. Sau đó hỏi bạn học những hoạt động nào các bạn ấy nghĩ về sẽ cực nhọc khăn cho tất cả những người khiếm thị và khiếm thính.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10: reading

)

Hướng dẫn giải


In the morningIn the afternoonIn the evening
brush my teeth (đánh răng)do exercise (tập thể dục)take a bath (tắm)have breakfast (ăn sáng)take a nap (ngủ một giấc)do my homework & exercise (làm bài xích tập về nhà)play sports with friends (chơi thể dục thể thao với các bạn bè)go to school (đến trường)watch TV, about half an hour (xem TV, khoảng nửa tiếng)learn lessons/do exercises (học bài/làm bài tập)go khổng lồ bed, at about 10:30. (đi ngủ, khoảng tầm 10:30)

Cuộc hội thoại

A. Which activities bởi you think may be difficult for blind & deaf people? (Bạn nghĩ hoạt động nào rất có thể gây khó khăn khăn cho tất cả những người mù và bạn điếc?)

B. I think playing sports, watching TV và going to school by themselves are difficult for these people. Và we can say these activities are impossible for them. (Tôi nghĩ nghịch thể thao, coi TV và tới trường là khôn xiết khó cho những người này. Và chúng ta có thể nói những vận động này là ko thể so với họ.)

Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows. (Làm việc với các bạn học. Nhìn vào Bảng chữ cái Braille. Tiếp đến tìm ra thông điệp kèm theo.)

*

Hướng dẫn giải

*

While You Read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage và then bởi vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và kế tiếp làm những bài tập theo sau.)

Bài Nghe A. Reading Unit 4 Trang 44 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 10 MP3

https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2021/03/a-reading-unit-4-trang-44-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

A TEACHER IN A SPECIAL CLASS

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children, who are learning how khổng lồ read và write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb và others mentally retarded. Most of the children come from large & poor families, which prevents them from having proper schooling.

At first, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. They used lớn believe that their children could not learn anything at all. In the first week, only five children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts to help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-consuming the work is. During a maths lesson, she raised both arms and opened up her fingers one by one until all ten stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to địa chỉ and subtract. The children have every reason to be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.

Tạm dịch

MỘT GIÁO VIÊN Ở LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Như những giáo viên khác, Phạm Thu Thủy yêu thương nghề dạy dỗ học. Tuy nhiên lớp của cô khác hoàn toàn các lớp khác. Hai mươi lăm học sinh đang học tập đọc cùng viết trong lớp là con trẻ khuyết tật. Một số em bị câm, một vài em bị điếc và những em khác chậm cách tân và phát triển trí tuệ. Hầu hết, gia đình các em là hồ hết gia đình nghèo đói khiến các em ko thể học tập tới địa điểm tới chốn.

Thoạt đầu cha mẹ các em khôn xiết phản đối bài toán cho bé đi học. Chúng ta vẫn tin là nhỏ họ quan yếu học được điều gì. Trong tuần lễ đầu tiên chỉ gồm năm em cho lớp. Dần dần dần đàn trẻ đi học đông hơn. Bố mẹ chúng nhận thấy rằng gia sư trẻ đã siêu nỗ lực để giúp trẻ em nghèo.

Nhìn cô Thủy đứng lớp, fan ta rất có thể thấy được quá trình của cô tốn nhiều thời gian thế nào. Vào giờ học tập Toán, cô chuyển cả hai tay ra, giơ lên từng ngón một cho tới khi đầy đủ cả mười ngón. Kế tiếp cô húi từng ngón tay lại. Cô liên tục làm như thế cho đến khi đàn trẻ nhận biết rằng chúng đã học tập được cách cộng trừ. Lũ trẻ có vì sao để từ bỏ hào về nỗ lực cố gắng cùa mình. Các em hiểu được một quả đât đang lộ diện cho những em.

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ sinh hoạt A xuất hiện trong bài đọc. Ghép bọn chúng với phần nhiều định nghĩa sống B.)


AB
1. Disabled2. Mentally retarded3. Time-consuming4. Demonstration5. Graduallya. Taking or needing a lot of timeb. An act of showing or explaining how to vị somethingc. Unable lớn use a part of the body toàn thân in the normal wayd. Slowly, over a long period of timee. Less mentally developed than normal

Hướng dẫn giải

1. Disabled → c. Unable to lớn use a part of the body in the normal way. (disabled: bắt buộc sử dụng một phần cơ thể theo phong cách thông thường)

2. Mentally retarded → e. Less mentally developed than normal. (mentally retarded: ít cách tân và phát triển về ý thức hơn bình thường)

3. Time-consuming → a. Taking or needing a lot of time. (time-consuming: sử dụng hoặc cần rất nhiều thời gian)

4. Demonstration → b. An act of showing or explaining how to vì something. (demonstration: một hành động thể hiện hoặc phân tích và lý giải cách làm cho điều gì đó)

5. Gradually → d. Slowly, over a long period of time. (gradually: từ từ, trong một thời gian dài)

Task 2. Read the passage again and complete the following sentences by circling the corresponding letter A, B, C or D. (Đọc lại đoạn văn và kết thúc các câu sau bằng cách khoanh tròn vần âm A, B, C hoặc D tương ứng.)

1. Thuy’s class is different from other classes because the children _______________.

A. Are from large families

B. Are less mentally developed

C. love Maths very much

D. Are disabled

2. At first the parents were _______________ the idea of sending their children khổng lồ the special class.

A. Interested in

B. Opposed to

C. Satisfied with

D. Worried about

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _______________.

A. A change in the parents’ attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C. A feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents’ opposition

4. The writer describes how Thuy teaches the children to địa chỉ and subtract in order to prove that _______________.

A. The children lượt thích Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time

D. Adding và subtracting are important

5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as _______________.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn Hỗn Hợp 2 Amin No Đơn Chức, Mạch Hở Thu Được Co2

A. Humorous

B. Angry

C. Suspicious

D. Admiring

Hướng dẫn giải

1. Thuy’s class is different from other classes because the children _______________. (Lớp học của Thúy khác với những lớp không giống vì trẻ em _______________.)

A. Are from large families (là tự các mái ấm gia đình đông con)

B. Are less mentally developed (ít cải cách và phát triển về ý thức hơn)

C. love Maths very much (rất yêu Toán)

D. Are disabled (bị khuyết tật)

2. At first the parents were _______________ the idea of sending their children khổng lồ the special class. (Lúc đầu, bố mẹ _______________ ý tưởng phát minh gửi con cháu của họ đi học đặc biệt.)

A. Interested in (quan trọng tâm đến)

B. Opposed lớn (phản đối)

C. Satisfied with (hài lòng với)

D. Worried about (lo lắng về)

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _______________. (Nó có thể được suy ra trường đoản cú đoạn đồ vật hai rằng đã tất cả _______________.)

A. A change in the parents’ attitude towards the class (thay đổi thể hiện thái độ của cha mẹ đối với lớp học)

B. A lot of protest from the parents against the class (rất nhiều phản đối từ bố mẹ chống lại lớp học)

C. A feeling of doubt in the teacher’s ability (một xúc cảm nghi ngờ về năng lực của giáo viên)

D. A belief in the parents’ opposition (một tinh thần vào sự bội nghịch đối của phụ vương mẹ)

4. The writer describes how Thuy teaches the children to showroom and subtract in order khổng lồ prove that _______________. (Tác giả mô tả phương pháp Thúy dạy cho trẻ em cách cộng và trừ để chứng minh rằng _______________.)

A. The children like Maths (những đứa trẻ say mê Toán)

B. The teacher is proud of her work (giáo viên từ bỏ hào về quá trình của mình)

C. The teaching work takes time (công bài toán giảng dạy cần có thời gian)

D. Adding & subtracting are important (cộng cùng trừ là quan tiền trọng)

5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as _______________. (Thái độ ở trong phòng văn đối với quá trình của Thúy trong đoạn văn có thể được biểu hiện là _______________.)

A. Humorous (hài hước)

B. Angry (giận dữ)

C. Suspicious (đáng ngờ)

D. Admiring (ngưỡng mộ)

After You Read (Sau khi chúng ta đọc)

Fill each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage. (Điền vào nơi trống của bài xích tóm tắt dưới đây với từ tương thích từ bài xích đọc).

Twenty-five (1) _____________ children have the chance of learning how khổng lồ (2) _____________ và (3) _____________ to the (4) _____________ of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) _____________ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6) _____________ .

For example, in a (7) _____________ lesson, the teacher has khổng lồ use her (8) _____________ & (9) _____________ to lớn teach the children how to add and subtract. The children are now (10) _____________ & happy.

Hướng dẫn giải

Twenty-five (1) disabled children have the chance of learning how to lớn (2) read & (3) write thanks khổng lồ the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the special class is (6) time-consuming.

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has to use her (8) arms and (9) fingers lớn teach the children how to địa chỉ cửa hàng and subtract. The children are now (10) proud and happy.

Tạm dịch

Hai mươi lăm trẻ em khuyết tật có thời cơ học bí quyết đọc và viết bởi vì những nỗ lực cố gắng của một cô giáo trẻ, Phạm Thu Thuý.

Mặc dù phát minh của cô, cơ hội đầu, chạm chán phải sự bội nghịch đối từ cha mẹ của mọi đứa trẻ khuyết tật, nhiều trẻ em đã tham dự lớp học của cô ý sau này. Quá trình trong lớp đặc biệt tốn thời gian.

Ví dụ, trong bài học Toán, gia sư phải sử dụng cánh tay cùng ngón tay để dạy cho trẻ em cách cùng và trừ. Các em bây chừ rất từ hào cùng hạnh phúc.

Xem thêm: Please Wait - Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 35 Có Đáp Án Hay Nhất

Các chúng ta Vừa coi Qua văn bản A. Reading Unit 4 Trang 44 SGK tiếng Anh Lớp 10. Bài bác Học bao hàm efore You Read, While You Read, After You Read, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến B. Speaking – Unit 4: Special Education, các bạn Cùng theo dõi và quan sát Nhé.