Unit 4 Lớp 12 Language Focus

     
algebracarefullypoliticsphysical
chemistryacademicprimarystatistics
computingcinemacompulsorySeptember

Practise reading these sentences


The academic school year generally commences in September.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 language focus

The typical school day normally finishes at 3.00 p.m. In England.

The national curriculum is usually phối by the government.

The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education. English, Maths and Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system.

Grammar

Exercise 1:Fill in each blank with the simple present passive form of the verb in brackets.

1. The academic year in England………… into three terms. (divide)

The academic year in England is divided into three terms.

2. Each term …………… by a one-week break. (separate)3. The national curriculum………… by the government and…………… in all state schools. (set, must follow)4. The national curriculum …………… of more than ten subjects. (make up)5. The state school system…………… for by the state. (pay)6. The advanced students………… lớn take part in the annual International Olympic Competition. (select)

Exercise 2:Rewrite the following sentences, using the passive voice.

1. They built this school in 1997.2. They first published this dictionary in 1870.3. The students in my class are going khổng lồ organize a surprise buổi tiệc ngọt tomorrow evening.4. They are painting the kitchen now.5. Shakespeare wrote “Romeo and Juliet" in 1605.6. They have translated Shakespeare’s tragedies into many languages.7. They have just built a new primary school in my village.8. They will speak English at the conference.9. Jane hasn’t cleaned the floor yet.10. They will repaint the house soon.

Exercise 3:Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets.

The world’s first electronic computer………… (1. Build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers…………… ( 2. Sell) commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computers …………… (3. Make) since 1950. Computers are now much smaller and more powerful & they ………… (4. Can buy) much more cheaply.

Computers………… (5. Use) in many fields - in business, science, medicine, and education, for example. They …………… (6. Can use) lớn forecast the weather or to lớn control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information…………… (7.store) and calculations………… (8. Do). A Computer cannot think for itself – it………… 9. Must tell) exactly what khổng lồ do. A lot of difficult calculations…………… (10. Can do) very quickly on computers.


Practise reading these sentences

(Luyện tập đọc các câu sau)

Năm học tập học thường ban đầu vào tháng Chín.

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Chiếc Lá Cuối Cùng (Trang 86), Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng (Chi Tiết)

Một ngày ngơi nghỉ trường thường kết thúc lúc 3h chiều, sinh sống Anh.

Chương trình giảng dạy non sông thường do chính phủ nước nhà quy định.

GCSE là viết tắt của chứng chỉ chung về giáo dục Trung học.

Tiếng Anh, Toán cùng Khoa học phải trong kỳ thi non sông ở những giai đoạn nhất mực của khối hệ thống giáo dục của phòng trường.

Grammar

Exercise 1:Fill in each blank with the simple present passive form of the verb in brackets.

(Điền mỗi địa điểm trống cùng với dạng hiện tại bi động của độnạ từ vào ngoặc.)

1. Is divided 2. Is separated3. Is set, must be followed 4. Is made up5. Is paid 6. Are selected

Tạm dịch:

1. Năm học ở Anh được chia làm 3 họckỳ.2. Từng kỳ có 1 tuần nghỉ.3. Chương trình học giang sơn được thiết yếu phủ cấu hình thiết lập và đề xuất được thực hiện ở toàn bộ các ngôi trường công lập.4.Chương trình học quốc gia bao hàm hơn 10 môn học.5. Hệ thống giáo dục công lập vày nhà nước trả phí.6. Học sinh giỏi được chọn để tham gia cuộc thi Olympic nước ngoài hàng năm.

Exercise 2:Rewrite the following sentences, using the passive voice.

(Viết lại phần đông câu sau, sử dụng thể bị động)

1. This school was built in 1997.2. This dictionary was first published in 1870.3. A surprise các buổi party is going to lớn be organized by the students in my class tomorrow evening.4. The kitchen is being painted now.5. “Romeo and Juliet" was written by Shakespeare in 1605.6. Shakespeare"s tragedies have been translated into many languages.7. A new primary school has just been built in my village.8. English will be spoken at the conference.9. The floor hasn"t been cleaned yet.10. The house will be repainted soon.

Tạm dịch:

1. Ngôi trường này được gây ra năm 1997.2. Từ điển này được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1870.3. Một giở tiệc bất ngờ sẽ được tổ chức bởi các sinh viên vào lớp vào buổi vào đêm mai.4. Khu nhà bếp hiện đang được sơn.5. "Romeo với Juliet" được Shakespeare viết năm 1605.6. Những bi kịch của Shakespeare đã được dịch ra các thứ tiếng.7. Một ngôi trường đái học mới đã được thiết kế trong buôn bản của tôi.8. Giờ đồng hồ Anh sẽ được phát biểu tại hội nghị.9. Sàn nhà chưa được thiết kế sạch.10. Nhà đang sớm được đánh lại.

Exercise 3:Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Ctct Và Gọi Tên Axit C4H8O2 Và C5H10O2, Công Thức Cấu Tạo Của C4H8O2 Là Gì

(Điền vào chồ trống của đoạn văn sau với thì đúng sinh hoạt thể bị động từ hễ từ vào ngoặc.)

1. Was built 2. Were sold 3. Has been made 4. Can be bought5. Are used 6. Can be used7. Is kept 8. Are done9. Must he told 10. Can be done

Tạm dịch:

Máy tính năng lượng điện tử trước tiên của quả đât xây dựng do Đại học Pennsylvania vào thời điểm năm 1946. Tuy nhiên, máy tính xách tay được bán công khai minh bạch lần thứ nhất trong trong thời hạn 1950. Nhiều tiến bộ về trang bị vi tính được thiết kế từ năm 1950. đồ vật vi tính hiện giờ nhỏ hơn các và to gan hơn và chúng hoàn toàn có thể được mua rẻ hơn nhiều.

Máy vi tính áp dụng trong nhiều nghành - chẳng hạn như, trong kinh doanh, khoa học, y khoa, với giáo dục. Chúng có thể được sử dụng để dự báo thời tiết hoặc điều hành và kiểm soát các robot có tác dụng ô tô. Bộ nhớ lưu trữ của laptop là vị trí mà lưu lại trữ tin tức và tính toán. Một máy tính xách tay không thể biết quan tâm đến - nó yêu cầu được nói đúng đắn những gì nhằm làm. Khôn cùng nhiều đo lường khó khăn có thể được làm rất hối hả trên trang bị tính.