Unit 2 lớp 11 speaking

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 speaking


Bài 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép những điều em hoàn toàn có thể đã làm hoặc trải qua ở size A cùng điều trải qua đó ảnh hưởng đến em thế nào ở khung B.)

A

B

 1. Speaking English lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling to other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking lớn a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson and makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude lớn pop stars

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English to a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói giờ Anh với người phiên bản xứ làm mình thích học giờ đồng hồ Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị bé nặng làm các bạn quý trọng mức độ khỏe của bản thân hơn.) 

3 - a. Travelling lớn other parts of the country makes you love your country more.

(Đi tới các vùng đất khác nhau trên đất nước làm chúng ta yêu đất nước hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson & makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho mình bài học và làm chúng ta học chăm chỉ hơn.)

5 - e. Talking khổng lồ a famous pop star changes your attitude khổng lồ pop stars.

(Trò chuyện với một ngôi sao sáng nhạc pop đổi khác thái độ của công ty với những ngôi sao sáng nhạc pop.)


Bài 2

Task 2. Work in pairs. A student talks khổng lồ her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm việc theo cặp. Một học sinh đang thì thầm với bạn của cô ấy về giữa những điều trải qua của bản thân trong thừa khứ và nó tác động đến cô như vậy nào. Phần đông câu vào cuộc đối thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt chúng lại đúng sản phẩm công nghệ tự, sau đó thực hành bài bác đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ me & asked me the way lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Công Thức Tính Nhanh Cực Trị Hàm Bậc 4 Trùng Phương, Công Thức Cực Trị Của Hàm Bậc 4

b) Have you ever spoken English lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked to lớn an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - b: Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

(Bạn đã lúc nào nói giờ đồng hồ Anh cùng với người bạn dạng xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked to lớn an English girl last summer.

(Có, bản thân đã nói chuyện với một cô nàng người Anh ngày hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp gỡ cô ấy như vậy nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn me and asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi dạo dọc mặt đường Tràng chi phí thì một cô bé người Anh đến và hỏi bản thân đường đến hồ trả Kiếm. Mình nói với cô ấy. Sau đó, chúng mình ban đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói về cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi lắp thêm về hồ: thương hiệu của nó, rùa to con trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng đến chúng ta thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó làm cho cho mình muốn học giờ Anh hơn.)


Bài 3

Task 3.

Xem thêm: Cách Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Thời Trần (1226, Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Trần

 Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures and the ideas in Task 1 to make similar dialogues.

(Làm bài toán theo cặp. Gạch bên dưới những cấu tạo được dùng nói về những điều trải qua trong vượt khứ ở bài xích đối thoại 2, sau đó dùng những kết cấu này cùng những ý tưởng ở bài xích đối thoại 1 để triển khai bài đối thoại tương tự.)