UNIT 2 LỚP 12 LISTENING

     

Bài viết này hỗ trợ các trường đoản cú vựng, kết cấu cần xem xét cũng như lí giải làm các bài tập trong phần nghe công ty đề nhiều mẫu mã văn hóa.


Before you read: Listen and repeat. Task 1 + Task 2: Đoạn hội thoại giữa khách phượt và chỉ dẫn viên
*

I. Tự vựng

altar<"ɔ:ltə>(n): bàn thờbanquet<"bæηkwit>(n): buổi tiệc, yến tiệcceremony<"seriməni>(n): nghi lễtray (n): dòng khayancestor (n)<"ænsistə>: tổ tiênblessing<"blesiη>(n): lời mong chúc

II. Cấu trúc cần nhớ

to be charge of sb/sth: đảm tráchto ask their ancestors’ permission: xin phép ông bàto be/get married khổng lồ sb: mang aithe newly wedded couples: những cặp vợ ck mới cưới

III. Khuyên bảo giải bài tập

1. Before you listen

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12 listening

(Làm bài toán với một các bạn cùng học. Bàn bạc những thắc mắc sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony: các bạn đã lúc nào tham gia một lễ cưới chưa?

Yes. I often have

2. What vì the bride and the groom usually bởi vì at wedding ceremony? (Cô dâu với chú rể thường làm gì trong đám cưới?)

The bride & the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying & asking them lớn bless their love and they wear rings và other jewelry to each other. Afterwards, the bride’s và the groom’s parents & relatives give them presents or jewels. Then the bride and the groom come over lớn present themselves khổng lồ their grandparents, families’members and relatives. At the end, they have a tiệc ngọt either at home or at a restaurant.

Listen và repeat:

Altar: bàn thờMaster of Ceremony: nhà hônBanquet: Tiệc lớnGroom: chú rểBride: cô dâuAncestor: Tổ tiênTray: khaySchedule: kế hoạch trìnhBlessing: khấn

2. While you listen:

Tapescipt: nội dung phần nghe: WEDDING in VIET NAM

Tourist :Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?Tourist Guide: Well, wedding is very important lớn the Vietnamese, not only khổng lồ the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.Tourist :What does the groom’s family bởi vì on the wedding day?Tourist Guide: On the wedding day, the groom"s family and relatives go lớn the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.Tourist.:Do you have the Master of Ceremonies? và what does he bởi vì during ihe wedding ceremony?Tourist Guide: The Master of Ceremonies introduces the groom, the bride, the parents, the relatives & guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors" permission lớn be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom & the bride then exchange their wedding rings.Tourist.:Where is the wedding banquet held?Tourist Guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s home or at a restaurant and all close relatives, friends & neighbours are invited.Tourist.What kind of food và drinks are served? Traditional food and beer or wine are. During the reception, the groom & bride and their parents stop by each table lớn thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards & money gifts to lớn the newly wedded couples alone with their blessings.Tourist.:Oh. That’s very interesting. Thank you.Tourist Guide: You"re welcome.

Task 1:Listen lớn the passage và fill in the missing information. (Nghe đoạn văn và điền những tin tức thiếu.)

1. The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents.

2. The gifts are wrapped in red paper

3. The wedding cereony starts in front of the altar.

4. Food và drinks are served at the wedding banquet.

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money and wedding card.

Task 2: Listen again và answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the most important thing the groom’s family has to bởi on the wedding day.

The most important thing the groom"s family has to vì on the wedding day is lớn go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper. 2. What would the gorrm & the bride usually vì chưng during the wedding ceremony?

They would pray & ask their ancestors to lớn bless their love in from of the family"s altar. 3. When vày the groom & the bride exchange their wedding rings?

After they pray khổng lồ their ancestors .

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Tính Từ Và Cụm Tính Từ Và Cụm Tính Từ, Tính Từ Và Cụm Tính Từ Là Gì

4. Where is the wedding banquet usually held?

The wedding banquet is usually held either at the groom"s & bride’s home or at a restaurant.

5. What bởi vì the groom, the bride & their parents vì chưng at the wedding banquet?

They come up to lớn each table lớn thank their guests.

3. After you listen

Work in groups.Discuss the questions, "What vày families often vày to prepare for a wedding ceremony?

(Làm việc từng nhóm. Trao đổi câu hỏi. "Các mái ấm gia đình thường làm những gì để sẵn sàng lễ cưới"")

1.

A: The wedding ceremony is a very important occasion to every Vietnamese family."B: Sure it is. It"s one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must be well prepared.

2.

A:There’s no doubt about it. Then, what bởi vì related families bởi vì for it?B:I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

3.

A.What should they do?B.Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, và gorgeous!C: Next they send letters of invitation to relatives, friends and neighbours, usually ten days before. Lớn the people who live nearby, they must come khổng lồ invite them in person.A: Simultaneously, they have to lớn make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or vị all things necessary for it.

Xem thêm: Kết Thúc Phiên Làm Việc Với Word, Ta Thực Hiện Chọn File → Exit

4.

A:And the most important thing the groom’s parents must vị is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.B:Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - lớn go to the bride"s house.