Unit 13 Lớp 12 Language Focus

  -  

Tiếng Anh lớp 12 Unit 13 E. Language Focus trang 145-147

Loạt bài xích soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 13 E. Language Focus sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 12 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 12.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 12 language focus

Bạn đã xem: Unit 13 lớp 12 language focus


*

E. Language Focus (Trang 145-147 SGK giờ Anh 12)

Pronunciation

Practise reading these sentences. Make sure you liên kết the words together as shown.

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

1. Look∪at these pictures.

2. The plane took∪off despite the fog.

3. Mrs. Brown"s quite∪old.

4. She’s from∪Australia.

5. She has many friends∪in London.

6. It ∪upstairs.

7. Tom∪used lớn live here.

8. Put∪on your helmet, please.

9. I want khổng lồ move∪to the new flat with some friends.

10. Don’t forget to turn∪off the lights.

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy nhìn hầu như bức ảnh này.

2. Cái máy bay sẽ hạ cánh tuy nhiên có sương mù.

Xem thêm: Tại Sao Cơ Thể Người Có Thể Tiêu Hóa Được Tinh Bột Nhưng Không Thể Tiêu Hóa Được Xenlulôzơ

3. Bà Brown hơi già.

4. Cô ấy tới từ Úc.

5. Cô ấy có tương đối nhiều bạn ở Luân Đôn.

6. Nó trên tầng trên.

8. Làm cho ơn đội mũ bảo hiểm của bạn.

9. Tôi hy vọng chuyển đến căn hộ chung cư mới với một trong những bạn bè.

10. Đừng quên tắt đèn.

Grammar

Exercise 1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép một phần câu từ form A với một phần hai câu phù hợp từ form B.)

Gợi ý:

1. C2. E3. A4. B5. D6. G7. F

Exercise 2. Complete each of the following sentences, using the structure comparative + và + comparative ... . (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu tạo so sánh hơn + and + đối chiếu hơn với các từ vào ngoặc.)

Example:

It is becoming ........ Lớn find a job. (hard)

=> It is becoming harder và harder lớn find a job.

Gợi ý:

1. Shorter và shorter2. More and more expensive
3. Worse & worse4. More & more complicated
5. Belter và better6. More và more active
7. More và more difficult8. Closer & closer

Exercise 3. Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the + comparative. Choose a suitable half-sentence from the box. (Hoàn thành từng câu sau, thực hiện cấu trúc: the + so sánh hơn, the + đối chiếu hơn. Chọn nửa câu thích hợp từ trong khung.

Example:

The earlier we leave ........................... .

Xem thêm: Tứ Giác Nào Sau Đây Là Hình Thoi Theo Dấu Hiệu Nào? Lý Thuyết Về Hình Thoi

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

Gợi ý: