Unit 1 lớp 10: language focus

     

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present size of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have to lớn use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10: language focus


 Listen and repeat.

(Nghe với nhắc lại.)

/ɪ//i:/
hit kickheat repeat
bitclickbeatread
littleinterestmeateaten

 Practise these sentences.


(Luyện tập các câu sau.)

1. Is he coming to lớn the cinema?

(Anh ấy tất cả đến rạp chiếu phim phim không?) 

2. We"ll miss the beginning of the film.

(Chúng tôi sẽ bỏ lỡ phần đầu của cục phim.)

3. Is it an interesting film, Jim?

(Đó liệu có phải là một tập phim thú vị không, Jim?)

4. The beans and the meat were quite cheap.

(Đậu với thịt hơi rẻ.)

5. He’s going khổng lồ leave here for the Green Mountains.

(Anh ta sẽ ra khỏi đây để đến dãy núi Green.)

6. Would you like to have meat, peas và cheese?

(Bạn cũng muốn thịt, đậu Hà Lan và pho non không?)


Task 1

GRAMMAR and VOCABULARY 

Task 1: Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present size of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to lớn use some verbs more than once.)

(Điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. Thực hiện động từ sinh hoạt thì lúc này đơn. (Có các động từ hơn mức cần thiết và bạn sẽ sử dụng một vài đụng từ rộng một lần.))

beplaytakerun
fishgosaycatch
worrygive uplikerealise

Fishing (1)______ my favourite sport. I often (2)______ for hours without catching anything. But this does not (3)______ me. Some fishermen (4)______ unlucky. Instead of catching fish, they (5) ______old boots and rubbish. I (6)_______ even less lucky. I never (7)_______ anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)_______ trang chủ with an empty bag. "You must (9)______fishing!", my friends (10)_______ "It"s a waste of time". But they don"t (11)______that I (12) _______not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Is2. Fish 3. Worry4. Are
5. Catch6. Am7. Catch8. Go
9. Give up10. Says11. Realise12. Am

Fishing (1) is my favourite sport. I often (2) fish for hours without catching anything. But this does not (3) worry me. Some fishermen (4) are unlucky. Instead of catching fish, they (5) catch old boots & rubbish. I (6) am even less lucky. I never (7) catch anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8) go home with an empty bag. "You must (9) give up fishing!", my friends (10) says "It"s a waste of time". But they don"t (11) realise that I (12) am not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

Tạm dịch:

Câu cá là môn thể thao hâm mộ của tôi. Tôi thường câu mặt hàng giờ mà lại không bắt được gì cả. Nhưng vấn đề này không làm tôi lo lắng. Một số ngư dân không may mắn. Nỗ lực vì đánh bắt cá, bọn họ bắt được những cái ủng cũ và rác. Tôi thậm chí còn còn kém suôn sẻ hơn. Tôi không bao giờ bắt được bất kể thứ gì - thậm chí còn là giày cũ. Sau thời điểm trải qua cả buổi sáng trên sông, tôi luôn về đơn vị với một cái túi rỗng. "Cậu nên bỏ câu cá!", bạn bè của tôi nói. "Thật là chi phí thời gian". Nhưng mà họ không nhận thấy rằng tôi ko thực sự xem xét câu cá. Tôi chỉ thích hợp ngồi bên trên thuyền, chẳng làm cái gi cả. 


Task 2

Task 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

(Đặt những trạng từ tần suất vào vị trí tương thích trong các câu bên dưới đây.)

always usually sometimes as a rule never often normally occasionally 

He gets up early.

(Anh ấy thức dậy.)

She is late for school.

(Cô ấy bị muộn tiếng học.)

Lan practises speaking English.

(Lan thực hành nói giờ đồng hồ Anh.)

Thao is a hard-working student.

(Thảo là một học viên chăm chỉ.)

Lời giải chi tiết:

- He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.

(Anh ấy luôn luôn / không khi nào / hay / thỉnh thoảng/ thường / thỉnh phảng phất dậy sớm.)

+ He sometimes gets up early.

(Đôi lúc anh dậy sớm.)

Sometimes he gets up early.

(Đôi lúc anh dậy sớm.)

+ He gets up early sometimes.

Xem thêm: Hình Bài Thể Dục Với Cờ Lớp 7 (Bài Thể Dục Với Cờ), Hình Bài Thể Dục Lớp 7

(Anh dậy sớm đôi khi.)

+ As a rule, he gets up early.

(Như một quy luật, anh dậy sớm.)

- She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.

(Cô ấy luôn luôn luôn / hay / thỉnh thoảng / thông thường / thỉnh phảng phất / không lúc nào đến ngôi trường muộn.)

+ She is sometimes late for school.

(Cô nhiều lúc đến ngôi trường trễ.)

Sometimes she is late for school.

(Đôi khi cô cho trường trễ.)

+ She is late for school sometimes.

(Cô thỉnh thoảng đến lớp trễ.)

As a rule, she is late for school.

(Như một quy luật, cô ấy mang đến trường trễ.)

- Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.

(Lan luôn luôn / thường / thỉnh thoảng / hay / thỉnh phảng phất / không lúc nào thực hành nói giờ Anh.)

+ Lan sometimes practices speaking English.

(Lan nhiều khi thực hành nói giờ đồng hồ Anh.)

Sometimes Lan practices speaking English.

(Đôi lúc Lan thực hành nói giờ Anh.)

+ Lan practices speaking English sometimes.

(Thực hành Lan nói giờ Anh song khi.)

As a rule, Lan practices speaking English.

(Như một quy luật, Lan thực hành nói giờ đồng hồ Anh.)

- Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.

(Thảo luôn luôn / thường xuyên / thường xuyên / bình thường / thỉnh thoảng / không bao giờ là một học viên chăm chỉ.)

+ Thao is sometimes a hard-working student.

(Thảo nhiều lúc là một học viên chăm chỉ.)

Sometimes Thao is a hard-working student.

(Đôi khi Thảo là một học viên chăm chỉ.)

+ Thao is a hard-working student sometimes.

(Thảo là 1 trong học sinh siêng năng đôi khi.)

As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Những Stt Thành Công Trong Kinh Doanh Thúc Đẩy Bạn Đến Với Thành Công

(Như một quy luật, Thảo là một học viên chăm chỉ.)


Task 3

Task 3: Supply the correct past simple form of the verbs in brackets.

(Viết dạng vượt khứ solo đúng của các động từ trong ngoặc.)

Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)______(do), they (2)______ (cook) a meal over an xuất hiện fire. They (3)______ (be) all hungry and the food (4)______(smell) good. After a wonderful meal, they (5)______(tell) stories & (6) ______(sing) songs by the camp­fire. But some time later it (7) ______(begin) to rain. The boys (8)______(feel) tired so they (9)______(put out) the fire và (10)______(creep) into their tent. Their sleeping-bags were warm và comfortable, so they all (11)______(sleep) soundly. In the middle of the night two boys (12)______(wake) up & began shouting. The tent (13) ______ (be) full of water. They all (14)______(leap) out of their sleeping-bags và (15) _____(hurry) outside. It was raining heavily và they (16)______(find) that a stream had formed in the field. The stream (17)______(wind) its way across the field & then (18)_____(flow) right under their tent! 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Did2. Cooked3. Were4. Smelt 
5. Told6. Sang7. Began8. Felt
9. Put out10. Crept11. Slept12. Woke
13. Was14. Leapt15. Hurried16. Found
17. Wound18. Flowed  

Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1) did, they (2) cooked a meal over an open fire. They (3) were all hungry và the food (4) smelt good. After a wonderful meal, they (5) told stories và (6) sang songs by the camp­fire. But some time later it (7) began lớn rain. The boys (8) felt tired so they (9) put out the fire & (10) crept into their tent. Their sleeping-bags were warm & comfortable, so they all (11) slept soundly. In the middle of the night two boys (12) woke up và began shouting. The tent (13) was full of water. They all (14) leapt out of their sleeping-bags và (15) hurried outside. It was raining heavily và they (16) found that a stream had formed in the field. The stream (17) wound its way across the field & then (18) flowed right under their tent! 

Tạm dịch: 

Vào cuối buổi chiều, các chàng trai dựng lều của mình ở giữa một cánh đồng. Tức thì sau đó, họ thổi nấu một bữa tiệc trên lửa. Họ đầy đủ đói cùng thức nạp năng lượng có mùi hương thơm ngon. Sau bữa tiệc tuyệt vời, họ kể chuyện và hát những bài hát mặt lửa trại. Nhưng một thời gian sau đó trời bắt đầu mưa. Các chàng trai cảm thấy mệt mỏi nên họ khống chế đám cháy và lao vào lều. Túi ngủ của họ ấm áp và thoải mái, nên toàn bộ đều ngủ đủ giấc lành. Vào giữa đêm, hai cậu bé nhỏ tỉnh dậy và bước đầu hét lên. Chiếc lều đầy nước. Toàn bộ họ nhảy thoát khỏi túi ngủ với vội vã ra ngoài. Trời mưa tương đối nhiều và bọn họ thấy rằng một chiếc suối đã tạo ra trên đồng ruộng. Chiếc suối băng qua cánh đồng và tiếp đến chảy ngay bên dưới lều của họ!