Trắc Nghiệm Sinh Học Bài 37 Lớp 11

  -  
Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 39 (có đáp án): các nhân tố tác động đến sự phát triển và trở nên tân tiến !!


Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học bài 37 lớp 11

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài xích 47 (có đáp án): Điều khiển chế tạo ra ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch !!

Câu hỏi 1 :

Sự cải tiến và phát triển của khung người động vật bao gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là?" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25396-su-phat-trien-cua-co-the-dong-vat-gom-cac-qua-trinh-lien-quan-mat-thiet-voi-nhau-la.html">Sự trở nên tân tiến của khung hình động vật có các quy trình liên quan trực tiếp với nhau là?

A. Sinh trưởng cùng phát sinh hình thái những cơ quan với cơ thể

B. Sinh trưởng và phân hóa tế bào

C. Sinh trưởng, phân hóa tế bào với phát sinh hình thái những cơ quan cùng cơ thể

D. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái những cơ quan và cơ thể


Câu hỏi 2 :

Quá trình cải tiến và phát triển của động vật hoang dã đẻ trứng tất cả giai đoạn?" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25397-qua-trinh-phat-trien-cua-dong-vat-de-trung-gom-giai-doan.html">Quá trình trở nên tân tiến của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn?

Câu hỏi 3 :

Quá trình trở nên tân tiến của động vật đẻ con bao gồm giai đoạn?" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25399-qua-trinh-phat-trien-cua-dong-vat-de-con-gom-giai-doan.html">Quá trình trở nên tân tiến của động vật hoang dã đẻ con gồm giai đoạn?


Xem thêm:

Câu hỏi 4 :

Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và trở nên tân tiến của tiến độ phôi theo độc thân tự?" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25400-o-dong-vat-de-trung-su-sinh-truong-va-phat-trien-cua-giai-doan-phoi-theo-trat-tu.html">Ở động vật hoang dã đẻ trứng, sự phát triển và cải cách và phát triển của quá trình phôi theo hiếm hoi tự?

A. Hợp tử → mô và các cơ quan lại → phôi

B. Phôi → thích hợp tử → mô và những cơ quan

C. Phôi → tế bào và những cơ quan liêu → phù hợp tử

D. Thích hợp tử → phôi → tế bào và các cơ quan


Câu hỏi 5 :

Cho các thông tin sau:" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25402-cho-cac-thong-tin-sau.html">Cho những thông tin sau:

A. đổi thay thái hoàn toàn: (1), (3), (4) ; biến đổi thái không trả toàn: (1), (2), (5), (6)

B. Phát triển thành thái hoàn toàn: (1), (2), (4) ; biến thái không hoàn toàn: (2), (3), (5), (6)

C. đổi mới thái trả toàn: (1), (5), (6) ; biến thái không hoàn toàn: (1), (2), (3), (5)

D. Biến đổi thái trả toàn: (2), (4), (5) ; trở thành thái không trả toàn: (1), (3), (4), (6)


Câu hỏi 6 :

Quan giáp hình dưới đây và cho thấy thêm có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng?" href="https://xechieuve.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25404-quan-sat-hinh-duoi-day-va-cho-biet-co-bao-nhieu-nhan-dinh-dung.html">Quan gần cạnh hình sau đây và cho thấy có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng?


Xem thêm: Công Thức Độ Lớn Điện Tích Q, Công Thức Tính Độ Lớn Điện Tích Q

*