Bài tập violymopic môn toán lớp 5

     
Điều hướng trang này:
Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Bạn đang xem: Bài tập violymopic môn toán lớp 5

*

Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn các giá trị bằng nhau)

Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 8 b/ 12 c/ 11 d/ 10

Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36

Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18

Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28

Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28

Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 10 b/ 11 c/ 5 d/ 9

Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100

Câu 8: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:

a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201

Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:

a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363

Câu 10: Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:

a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.

Câu 2: Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15.

Câu 3: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.

Câu 4: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10.

Câu 5: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12.

Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215.

Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419.

Câu 8: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009.

Câu 9: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338.

Câu 10: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694.

ĐÁP ÁN

Bài 1: 13/2013

Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: a

Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: a

Bài 3: Câu 1: 923; 1086 Câu 2: 69 Câu 3: 389 Câu 4: 43210 Câu 5: 63210

Câu 6: 107; 108 Câu 7: 209; 210 Câu 8: 1004; 1005 Câu 9: 168; 170

Câu 10: 346; 348

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền số thích hợp

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....

Câu 2: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là: ......

Câu 3: 1/4 của một số bằng 75 thì số đó là ........

Câu 4: 3/2 của 198 bằng ........

Câu 5: Tổng của hai số bằng 345. Số bé bằng 2/3 số lớn. Vậy số bé là ......

Câu 6: Trung bình cộng hai số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn.

Câu 7: Hiệu của hai số là 246. Số bé bằng 3/5 số lớn. Vậy số lớn là ......

Câu 8: Hiệu của hai số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

Câu 9: Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 8 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.

Câu 10: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 999 và giữa chúng có 25 số lẻ.

Câu 2: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 571 và giữa chúng có 18 số chẵn.

Câu 3: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 135 và phân số đó bằng 2/3.

Câu 4: Tìm một phân số biết mẫu số lớn hơn tử số 19 đơn vị và tổng tử số và mẫu số bằng 51.

Câu 5: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 224 và phân số đó bằng 75/100.

Câu 6: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 215 và phân số đó bằng 38/57.

Câu 7: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 36 và phân số đó bằng 3/5.

Câu 8: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 45 và phân số đó bằng 2/5.

Câu 9: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 15 và phân số đó bằng 51/68.

Câu 10: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị. Tổng tử số và mẫu số bằng 86.

ĐÁP ÁN Bài 1:

Câu 1: 19800 Câu 2: 256 Câu 3: 300 Câu 4: 297 Câu 5: 138

Câu 6: 207 Câu 7: 615 Câu 8: 259 Câu 9: 89 Câu 10: 180

Bài 2 Câu 1: 474; 525 Câu 2: 267; 304 Câu 3: 54/81 Câu 4: 16/35 Câu5: 86/129

Câu 6: 86/129 Câu 7: 54/90 Câu 8: 30/75 Câu 9: 45/60 Câu 10: 17/69Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 3 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm khó báu

Câu 1: Tổng của hai số lẻ liên tiếp bằng 716. Tìm hai số đó.

Câu 2: Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 5 và 9 là: ................

Câu 3: Tổng hai số chẵn liên tiếp bằng 1362. Số bé và số lớn lần lượt là: ............; ................

Câu 4: Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Số lớn nhất trong ba số đó là: ..............

Câu 5: Tổng 5 số chẵn liên tiếp bằng 1200. Số nhỏ nhất trong 5 số đó là: ...........

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé!

Câu 1: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Câu 2: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 3: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4: Tổng của hai số bằng 2010. Số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn.

Hãy điền dấu >, Bài 1:

Câu 1: 359; 357 Câu 2: 1260 Câu 3: 680; 682 Câu 4: 188 Câu 5: 236

Bài 2: Câu 1: 18 Câu 2: 18 Câu 3: 200 Câu 4: 1206 Câu 5: Câu 6: Câu 8: = Câu 9: = Câu 10: >Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm 2015 - 2016Bài 1: Cóc vàng tài ba: Điền số

Câu 1: 68km 9m= ………….… m.

Câu 2: 9km 68m = …......... m

Câu 3: 19m 8cm=…cm.

Câu 4: 5 km2 175 m 2 = ................ m2.

Đáp án của bạn

Câu 5: 4km2 45m2 = ….......... m 2.

Câu 6: 7km2 8m2 =…............... m2 .

Câu 7: 15m2 9cm2 = …................ cm2 .

Câu 8: 4cm 6mm =…........... mm .

Câu 9: Hãy cho biết có tất cả .......................... số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.

Câu 10: Hãy cho biết có tất cả ......................... số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ: (Điền số)

Câu 1: Tính: 3/2 : 1/2 = ...................

Câu 2: Phân số thập phân 8689/100 được viết thành số thập phân......................

Câu 3: Phân số thập phân 68/1000 được viết thành số thập phân.........................

Câu 4: Tính: 1/2 - 1/3 x 1/4 = ....................

Câu 5: Tính: 1/2 : 3 x 1/4 = ...........................

Xem thêm: Bài 2: Hình Thang Abcd Trở Thành Hình Thang Cân Khi, Lý Thuyết Hình Thang Cân

Câu 6: Tính: 1 - 1/2 : 2 = ..........................

Câu 7: Tính: 1/5 : 1/6 - 1 = ........................

*
Câu 8: Tính: ......................
*
Câu 9: Tính: .......................

Câu 10: Tính: 1/2 : 1/3 : 1/4 = ......................

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:

Câu 1: Hiệu 2 số là 216. Tỉ của 2 số là 3/5. Tìm hai số đó?

Câu 2: Hiệu 2 số là 306. Tỉ của 2 số là 2/5. Tìm hai số đó?

*
Câu 3: Hiệu 2 số là 85. Tỉ của 2 số là. Tìm hai số đó?
*
Câu 4: Hiệu 2 số là 154. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó?
*
Câu 5: Hiệu 2 số là 402. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó?

ĐÁP ÁN

Bài 1

Câu 1: 68009 Câu 2: 9068 Câu 3: 1908 Câu 4: 5000175 Câu 5: 4000045

Câu 6: 7000008 Câu 7: 150009 Câu 8: 406 Câu 9: 506 Câu 10: 506

Bài 2:

Câu 1: 3 Câu 2: 86,89 Câu 3: 0, Câu 4: 5/12 Câu 5: 1/24

Câu 6: 3/4 Câu 7: 1/5 Câu 8: 6 Câu 9: 5/4 Câu 10: 6

Bài 3:Câu 1: 324; 540 Câu 2: 204; 510 Câu 3: 170; 255 Câu 4: 231; 385 Câu 5: 536; 938

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: 168cm = ............... m.

Câu 2: 8025kg = ................... tấn.

Câu 3: 2475dm = ...................... dam.

Câu 4: 75kg 75g = .................. kg.

Câu 5: 25ha 125m2 = ................. ha.

Câu 6: Một thửa ruộng có chu vi 0,450km. Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài của thửa ruộng đó.

Câu 7: 9dam2 9m2 = .................. dam2.

Câu 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 368. Tìm số lớn biết nếu cùng bớt mỗi số đi 9 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.

Câu 9: Hiệu của hai số bằng 125. Tìm số bé biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn.

Câu 10: Tổng của hai số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết nếu bớt số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tổng của hai số là 340. Nếu lấy SL : SB thì được 3 và không dư. Tìm hai số đó.

Câu 2: Tổng hai số là 186. Nếu lấy SL : SB thì được 2 và dư 12. Tìm hai số đó.

Câu 3: Tổng của 2 số là 258. Nếu lấy SL : SB thì được 2 và dư 21. Tìm hai số đó.

Câu 4: Tổng hai số là 426. Nếu lấy SL : SB thì được 2 và không dư. Tìm hai số đó.

Câu 5: Tìm hai số, biết nếu lấy SL : SB thì được 4 và dư 19. Hiệu hai số là 133.

ĐÁP ÁN Bài 1: 0,015 Bài 2:

Câu 1: 1,68 Câu 2: 8,025 Câu 3: 24,75 Câu 4: 75,075 Câu 5: 25,0125

Câu 6: 135 Câu 7: 9,09 Câu 8: 219 Câu 9: 268 Câu 10: 289

Bài 3:

Câu 1: 255; 85 Câu 2: 128; 58 Câu 3: 179; 79 Câu 4: 284; 142 Câu 5: 171; 38Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: 3m 34cm = .............. m.

a. 303,4 b. 3,034 c. 3,34 d. 3,304

Câu 1.2: Từng gói đường cân nặng lần lượt là: 3080g; 3kg 800g; 3,8kg; 3,008kg.

Gói đường cân nhẹ nhất là:

a. 3080g b. 3kg 800g c. 3,8kg d. 3,008kg

Câu 1.3: 4 tấn 18dg = ............... tấn.

a. 4,00018 b. 4,018 c. 4,000018 d. 4,0018

Câu 1.4: 17 tạ 3g = .............. kg.

a. 170,3 b. 1700,03 c. 170,03 d. 1700,003

Câu 1.5: 135ha 5m2 = .............. km2

a. 1,35005 b. 13,505 c. 1,350005 d. 13,50005

Câu 1.6: Tìm số trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5.

a. 55 b. 60 c. 50 d. 53

Câu 1.7: Viết số thập phân: Một triệu đơn vị, một phần triệu đơn vị.

a. 1 000 000,000001

b. 1 000 000, 000 0001

c. 1 000 000,1

d. 1 000 000,0001

Câu 1.8: Cho hai số tự nhiên, biết số bé là 40 và số này kém trung bình cộng của hai số là 4. Vậy số lớn là:

a. 44 b. 56 c. 48 d. 72

Câu 1.9: Tổng của hai số lẻ là 120, biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm số lẻ lớn hơn trong hai số lẻ đó?

a. 45 b. 55 c. 75 d. 65

Câu 1.10: Có tất cả 96 quả táo, cam và lê. Số cam bằng 1/2 số táo. Số lê gấp 3 lần số cam. Như vậy số quả táo có là:

a. 32 quả b. 64 quả c. 72 quả d. 16 quả

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Tổng của 4 tấn rưỡi + 50 kg = .................. kg.

Câu 2.2: 6m2 317dm2 = ................. dm2.

Câu 2.3: Chị Mai có tất cả 42 viên kẹo. Chị Mai cho Lan 2/7 số kẹo và cho Tân 2/3 số kẹo. Vậy chị Mai còn lại ................... cái kẹo.

Câu 2.4: Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng là 2015 và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ.

Câu 2.5: Cho 4 số: 12; 15; 21 và a. Tìm số a biết số a bằng trung bình cộng của bốn số 12; 15; 21 và a.

Câu 2.6: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 117. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Câu 2.7: Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó biết rằng chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng.

Câu 2.8: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 60 người ăn trong 15 ngày. Sau đó có 15 người đến thêm nên số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định là bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau)

Câu 2.9: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là: 12,35m và 15m 65cm. Cạnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của hai cạnh kia. Tình chu vi hình tam giác với đơn vị là mét?

Câu 2.10: An được mẹ cho một số tiền. An đã mua sách hết 2/3 số tiền mẹ cho và mua vở hết 3/4 số tiền còn lại. An còn dư 3000 đồng. Hỏi mẹ đã cho An bao nhiêu tiền?

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: c Câu 1.2: d Câu 1.3: a Câu 1.4: d Câu 1.5: c

Câu 1.6: a Câu 1.7: a Câu 1.8: c Câu 1.9: d Câu 1.10: a

Bài 2: C

Câu 2.1: 4550

Câu 2.2: 917

Câu 2.3: 2

Câu 2.4: 1019; 996

Hiệu của hai số tự nhiên đó là: 11 x 2 + 1 = 23

Số lớn là: (2015 + 23) : 2 = 1019

Số bé là: 1019 - 23 = 996

Câu 2.5: 16

Theo đề bài ta có: (12 + 15 + 21 + a) : 4 = a

(48 + a) : 4 = a

48 + a = 4 x a

48 = 3 x a

a = 48 : 3 = 16

Câu 2.6: 67; 167

Câu 2.7: 800

Câu 2.8: 3

Giả sử số gạo đó chỉ 1 người ăn, sẽ ăn hết số ngày là:

15 x 60 = 900 ngày

Số người hiện nay là:

60 + 15 = 75 người

Số ngày cho 75 người ăn là:

900 : 75 = 12 ngày

Số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định số ngày là:

15 - 12 = 3 ngày.

Câu 2.9: 42

Câu 2.10: 36000

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Tổng của hai số 453,28 và 5678,123 là: ..............

Câu 1.2: Trung bình cộng của hai số là 257,9. Số bé ít hơn số lớn là 95,8. Tìm hai số đó.

Câu 1.3: Tổng của hai số là 15576. Tìm hai số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn.

Câu 1.4: Một hình tam giác có số đo cạnh thứ nhất là: 43,85dm; cạnh thứ hai là 257,8cm và cạnh thứ ba là 1,3495m. Tính chu vi tam giác đó với số đo là xăng-ti-mét.

Câu 1.5: Hai bể chứa 3980 lít dầu. Nếu chuyển 500 lít dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất là 160 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu?

Câu 1.6: Một cửa hàng cả 3 ngày bán được 567m vải. Ngày thứ nhất bán được 257,5m, như vậy bán nhiều hơn ngày thứ hai là 348dm. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 1.7: Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ?

Câu 1.8: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3; 4; 5; ......; x. Tìm x biết dãy số trên có 1989 chữ số.

Câu 1.9: Tính tổng sau: 12,78 + 435,81 + 89 + 64,19 + 11 + 87,22

Câu 1.10: Tìm số tự nhiên m lớn nhất để 1991 Bài 1:

Câu 1.1: 6131,403

Câu 1.2: 210; 305,8

Câu 1.3: 1416; 14160

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11

Số lớn là: 15576 : 11 x 10 = 14160

Số bé là: 14160 : 10 = 1416

Câu 1.4: 831,25

Cạnh thứ nhất dài: 43,85dm = 438,5cm

Cạnh thứ hai dài: 257,8cm

Cạnh thứ ba dài: 1,3495m = 134,95m

Chu vi tam giác đó là: 438,5 + 257,8 + 134,95 = 831,25cm

Câu 1.5: 2410; 1570

Sau khi chuyển 500 lít dầu từ bể thứ nhất sang bể thưa hai thì cả hai bể vẫn có 3980 lít dầu.

Sau khi chuyển 500 lít dầu, số dầu còn lại ở bể thứ nhất là:

(3980 – 160) : 2 = 1910 (l)

Số dầu lúc đầu ở bể thứ nhất là:

1910 + 500 = 2410 (l)

Số dầu lúc đầu ở bể thứ hai là:

3980 – 2410 = 1570 (l)

Câu 1.6: 86,8

Câu 1.7: 125

Các chữ số lẻ là 1; 3; 5; 7; 9

Để lập các số có 3 chữ số đều lẻ thì:

-Có 5 lựa chọn hàng nghìn

-Có 5 lựa chọn chữ số hàng trăm.

-Có 5 lựa chọn chữ số hàng đơn vị.

Số các số lẻ có 3 chữ số đều lẻ: 5 x 5 x 5 = 125 (số)

Câu 1.8: 699

Dãy số: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số nên có tất cả 9 chữ số

Dãy số: 10;11;12;13...99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số nên tổng cộng có 90*2 = 180 chữ số

Dãy số 100;101;102;...999 mỗi số có 3 chữ số

Từ phân tích trên ta có:

1989 - (180 + 9) = 1800 (chữ số cần tìm)

Số cần tìm là một số có 3 chữ số, vậy số cần tìm là:

1800 : 3 + (90 + 9) = 699

Vậy x là số 699.

Câu 1.9: 700

Câu 1.10: 400

Bài 2:

Câu 2.1: 676

Câu 2.2: 507

1m 4cm = 104cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 104 : 4 = 26cm

Tổng độ dài hai cạnh hình chữ nhật là: 26 x 2 = 52 cm.

Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, như vậy coi chiều dài là 3 phần, chiều rộng là 1 phần.

=> Độ dài của chiều rộng (Độ dài của 1 phần) là: 52 : (3 + 1) = 13 cm.

Độ dài của chiều dài là: 13 x 3 = 39 cm.

Diện tích hình chữ nhật là: 13 x 39 = 507 cm2

Câu 2.3: 80

Số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai và bằng 5/2 số thứ ba.

=> 15/15 số thứ nhất bằng 15/10 số thứ hai và bằng 15/6 số thứ ba.

Hay số thứ nhất có 15 phần, số thứ hai có 10 phần và số thứ ba có 6 phần bằng nhau.

Hiệu số phần của số lớn nhất và bé nhất là:

15 – 6 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là:

72 : 9 = 8

Số thứ hai là:

8 x 10 = 80

Câu 2.4: 1228

Câu 2.5: 45

Số sách ngăn trên ít hơn ngăn dưới:

35 + (15 – 10) x 2 = 45 (quyển)

Số sách ngăn trên lúc đầu là:

(135 – 45) : 2 = 45 (quyển)

Câu 2.6: 43

Tổ 1 và tổ 2 thu nhặt được 2,53 yến = 25,3kg

Tổ 1 và tổ 3 thu nhặt được 36,2kg

Tổ 2 và tổ 3 thu nhặt được 0,245 tạ = 24,5kg.

Tổ 3 thu nhặt được nhiều hơn tổ 2 số kg là: 36,2 - 25,3 = 10,9kg

Áp dụng bài toán tổng hiệu ta có:

Số giấy vụn mà tổ 3 thu nhặt được là: (24,5 + 10,9) : 2 = 17,7kg

Số giấy vụn mà tổ 2 thu nhặt được là: 17,7 - 10,9 = 6,8kg

Số giấy vụn mà tổ 1 thu nhặt được là: 36,2 - 17,7 = 18,5kg

Tổng số giấy vụn mà lớp thu nhặt được là: 18,5 + 6,8 + 17,7 = 43kg

Câu 2.7: 200

2 lần số vịt bằng 5 lần số gà, như vậy số vịt bằng 5/2 lần số gà.

Coi số vịt là 5 phần thì số gà là 2 phần.

Số vịt nhiều hơn số gà là 120 con.

=> Giá trị 1 phần là: 120 - (5 - 2) = 40

Số vịt là: 40 x 5 = 200 con.

Câu 2.8: 50

10 năm trước đến 22 năm sau thì được:

10 + 22 = 32 (năm)

32 năm ứng với số phần bằng nhau là:

(10 – 1) – 1 = 8 (phần)

Giá trị mỗi phần bằng nhau:

32 : 8 = 4 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

4 x 10 + 10 = 50 (tuổi)

Câu 2.9: 6

Theo đề bài ta có phần nguyên có 2 chữ số và phần thập phân có 1 chữ số.

Từ 3 chữ số 2; 4; 5 đã cho ta có:

- 3 cách chọn chữ số đứng ở hàng hàng chục.

- 2 cách chọn chữ số đứng ở hàng đơn vị.

- 1 cách chọn chữ số đứng ở phần mười.

Như vậy có tất cả: 3 x 2 x 1 = 6 số.

Câu 2.10: 1371

Số dư lớn nhất có thể có được trong phép chia là 48.

Số bị chia là: 27 x 49 + 48 = 1371

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2015 - 2016Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 5/9 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của tấm bìa này.

Câu 1.2: Một xe tải chở 3 chuyến, mỗi chuyến 50 bao, mỗi bao 50kg xi măng. Hỏi xe đó chở được tất cả bao nhiêu tấn xi măng?

Câu 1.3: Hiệu của hai số là 1995. Tìm hai số đó biết rằng lấy số lớn chia số bé được thương là 200 và số dư là 5.

Xem thêm: Âm Truyền Trong Không Khí Đại Lượng Nào Thay Đổi ?

Câu 1.4: Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu là bao nhiêu tuổi?

Câu 1.5: Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Câu 1.6: Một máy cày, buổi sáng cày được 2/5 cánh đồng. Buổi chiều, máy cày cày được 1/2 của buổi sáng. Hỏi còn lại bao nhiêu phần cánh đồng phải cày tiếp vào ngày hôm sau?

Câu 1.7: Một hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 7,5m. Chiều rộng kém chiều dài là 2,75m. Người ta mở rộng hình chữ nhật bằng cách kéo dài mỗi chiều AB và DC về cùng phía 2,5m để được hình chữ nhật mới là ADNM. Tính diện tích hình chữ nhật ADNM.

Câu 1.8: Lúc đầu thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 5 lít dầu. Người ta đã bán đi 10 lít dầu ở thùng thứ hai và 5 lít dầu ở thùng thứ nhất. Lúc này số lít dầu ở thùng thứ hai bằng 3/5 số lít dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 1.9: Một người đem trứng ra chợ bán. Lần thứ nhất bán được 1/4 số trứng, lần thứ hai bán được 2/5 số trứng. Người đó đem về 21 quả trứng. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu quả trứng?

kimsa88
cf68