Tính Diện Tích Một Hình Tròn Biết Nếu Giảm Đường Kính Hình Tròn Đó Đi 20 Thì Diện Tích Giảm Đi?

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

tính diện tích 1 hình tròn biết nếu sút đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,4 cm2.

Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi?


*

Tìm diện tích s 1 hình tròn trụ biết nếu bớt đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi (113,4^2)?

Trả lời: Diện tích hình trụ đó là......


*

Gọi bán kính là r => diện tích s là 3,14.r^2 giảm đường kính đường tròn đó đi đôi mươi % => nửa đường kính cũng sụt giảm 20% => chào bán kính sau thời điểm giảm: r - r.20%=4r/5 =>diện tích sau khoản thời gian giảm: 3,14.(4r/5)^2 Theo đưa ra ta có: 3,14.r^2 - 3,14.(4r/5)^2 = 113,04 r^2 - 16/25 . R^2 = 36 r^2=100 r=10 Suy ra diện tích đường tròn là 3,14.10^2=314


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2


Nếu bớt đường kính hình tròn trụ đi 20% thì phân phối kính hình tròn trụ đó cũng giảm sút 20%.

Xem thêm: Chuyện Của Mây Tiếng Việt Lớp 1, Môn Tiếng Việt Lớp 1

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2

Đường kính giẳm 20% => bán kính cũng giảm 20%

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là : 113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đáp số : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn trụ đó là ...... Cm2

Nếu sút đường kính hình trụ đi 20% thì cung cấp kính hình trụ đó cũng giảm sút 20%.

Xem thêm: Đại Ôn Đới Gió Mùa Trên Núi Chỉ Có Ở Độ Cao, Đai Ôn Đới Gió Mùa Trên Núi Chỉ Có Ở :

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đ/S : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


Nếu bớt đường kính hình trụ đi 20% thì cung cấp kính hình tròn đó cũng giảm sút 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Gọi đường kính hình tròn trụ là x (cm; x >0)

Diện tích hình tròn thuở đầu là (pi.dfracx^24) (cm2)

Đường kính sau khi giảm 20% là (0,8xleft(cm ight))

Diện tích hình tròn sau khi sút là: (pi.dfrac4x^225) (cm2)

Do diện tích giảm đi 113,04 cm2 => Ta gồm phương trình:

(pidfracx^24-pidfrac4x^225=113,04)

x = đôi mươi (tm)

Vậy diện tích hình tròn trụ là: (100pileft(cm^2 ight))


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì chào bán kính hình trụ đó cũng giảm sút 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2 


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn trụ đó cũng giảm xuống 20%, diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới là

100%x100%-80%x80%=36%

Diện tích hình tròn là

113,04:36x100=314(cm2)

 


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


 giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình trụ mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có nửa đường kính 80% là 80% x 80% = 64%

diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới là 100% x 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn ban sơ là 113,04: 36 x 100 = 314cm2


Đường kính giảm 20%. Vậy nửa đường kính cũng bớt 20% so với ban đầu.

Vậy diện tích giảm đi:

100% <(100% - 20%) x (100% - 20%)> = 36%

Diện tích hình tròn đó là:

113,04 : 36%= 314(cm2)


Câu: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Câu : giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có nửa đường kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích s hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng giảm xuống 20%

Bán kính hình tròn trụ mới

80% * 80%= 64%

Diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn trụ mới 


Tham khảo nhé :

Nếu sút đường kính hình trụ đi 20% thì buôn bán kính hình tròn đó cũng sụt giảm 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 452,16.cm2


Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu sút đường kính hình tròn trụ đi 20% thì cung cấp kính hình trụ đó cũng giảm xuống 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5- Cô Trang giờ đồng hồ Anh 5- Cô hương thơm Toán 5- Thầy Phương giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh