TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA NH3

     

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AMONIAC nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất vật lí của nh3


*

1. Cấu tạo và tính chất vật lí

a. Cấu tạo

- Công thức phân tử:NH3.

- Cấu trúc phân tử:

*

b. Tính chất vật lí

- Là chất khí không màu, mùi khai và xốc. Tan nhiều trong nước.

2.Tính chất hóa học

a. Tính bazơ yếu

Nhận xét: N trong NH3 còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết nên nhận proton→ cótính bazơ yếu.

Ba(OH)2> NaOH > NH3> Mg(OH)2> Al(OH)3

- Tác dụng với nước:

NH3+ H2O ↔NH4++ OH-

→Dung dịch NH3làm cho quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

Xem thêm: Bài 17 Lịch Sử 12 Violet Hay Nhất 2022, Top 33 Lịch Sử 12 Bài 17 Violet Hay Nhất 2022

- Tác dụng với axit→muối amoni

NH3(k) + HCl (k)→NH4Cl (khói trắng)

NH3+ H2SO4→NH4HSO4

2NH3+ H2SO4→(NH4)2SO4

- Tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hiđroxit không tan→bazơ và muối:

2H2O + 2NH3+ MgCl2→Mg(OH)2+ 2NH4Cl

Chú ý:Với muối của Cu2+, Ag+và Zn2+có kết tủa sau đó kết tủa tan do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4+ 2NH3+ 2H2O→Cu(OH)2+ (NH4)2SO4

Cu(OH)2+ 4NH3→(OH)2

xanh thẫm

b. Tính khử mạnh

- Số oxi hóa của nitơ: -3 0 +1 +2 +3 +4 +5

- Nhận xét: N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất nên NH3 có tính khử mạnh.

- Tác dụng với O2

4NH3+ 3O2→2N2+ 6H2O (t0thường)

4NH3+ 5O2→4NO + 6H2O (8500C và có Pt làm xúc tác)

- Tác dụng với Cl2

2NH3+ 3Cl2→N2+ 6HCl (t0)

8NH3+ 3Cl2→N2+ 6NH4Cl

- Tác dụng với oxit của kim loại

3CuO + 2NH3→N2+ 3H2O + N2(t0)

*Kết luận

-NH3 có tính bazơ khi phản ứng H2O, axit và dung dịch muối của bazơ không tan.

- NH3 thể hiện tính khử mạnh khi tác dụng với các chất oxi hóa.

3. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

- Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH→NaCl + NH3+ H2O

- Nhiệt phân muối amoni

NH4Cl→NH3+ HCl (t0)

NH4HCO3→NH3+ H2O + CO2(t0)

b. Trong công nghiệp: tổng hợp từ N2và H2

N2+ 3H2↔ 2NH3(4500C; Fe, p)

4. Nhận biết amoniac

- Khí không màu có mùi khai.

- Khí làm cho quỳ tím chuyển màu xanh hoặc làm cho phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí (Trang 34), Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng, Đạo Lí

- Tạo khói trắng với HCl đặc.

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC