Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm số lớn nhất có bốn chữ số và chia hết cho 2, Tìm số nhất có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Tính tổng của hai số đó.

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


*

Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 là 9998

số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là 105

tổng = 9998+105=10103

#Học-tốt


*

số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 là : 9998

số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là : 100

tổng 2 số đó là : 9998+100=10098


Số lớn nhất có bốn chữ số chia hết cho 2 là :đuôi số đó chắc là số chẵn vậy các số chẵn sẽ là 2;4;6;8.Vậy số đó là :9998

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 là :chia hết cho 5 đuôi nó sẽ có số 1;5,.Vậy số đó la 985.

Tổng của hai số đó là :9998+985=10 983


TÌM SỐ LỚN NHẤT CÓ BA CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT CHO 5. TÌM SỐ BÉ NHẤT CÓ BỐN CHỮ SỐ KHÁC NHAU VÀ CHIA HẾT CHO 5. TÍNH HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.

AI GIÚP MÌNH GIẢI NHANH THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐƯỢC LIKE NHIỀU.

Xem thêm: Kể Một Số Chi Tiết Có Ren Trong Là, Trả Lời Câu Hỏi Bài 11 Trang 35 Sgk Công Nghệ 8

 


Tìm số lớn nhất có bốn chữ số và chia hết cho 2. Tìm số bé nhất có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Tính tổng hai số đó


tìm số lớn nhất có 3 chữ số và chia hết cho 5.tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.tính hiệu của hai số đó.


Tìm số lớn nhất có 3 chữ số và chia hết cho 5 .Tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau và chỉ hết cho 5.Tính hiệu của hai số đó?


Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau cùng chia hết cho 2 , 3 , 5


tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và bé nhất có có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2,3,5


Từ các chữ số: 0; 1; 2; 5; 6; 8. a)

 a) Viết số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: …………………..........

 b) Viết số lẻ lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: …………………................. 

c) Viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3: ……………… 

d) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3: …………… 

e) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9. …………………………………………………………………………………………………………………

 


Bài 1: Tìm số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 7 và số đó chia hết cho 2 và 5.

Xem thêm: Nêu Vị Trí Địa Lý Châu Phi Địa Lí 7, Vị Trí Địa Lý Của Châu Phi Như Thế Nào

Bài 2: Tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 6 và số đó chia hết cho 2 và 5.