TÌM M ĐỂ PT CÓ NGHIỆM DƯƠNG

     

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: tìm kiếm m nhằm phương trình có 1 nghiệm dương

*
*

nhờ cất hộ Hủy

cho phương trình x2-2(m+1)x+4m2-2m-2=0 ,m là tham số. Tìm m nhằm phương trình

a. Bao gồm 2 nghiệm phân biệt

b.


Bạn đang xem: Tìm m để pt có nghiệm dương


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 33 34 Chính Xác, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4


Xem thêm: Unit 5 Lớp 9 Getting Started Sgk Trang 50, 51 Sách Mới, Unit 5 Lớp 9: Getting Started


Bao gồm 2 nghiệm biệt lập dương

Lớp 10 Toán §1. Đại cương cứng về phương trình 1 0 gửi Hủy

a, Phương trình gồm hai nghiệm phân minh khi(Delta”https://xechieuve.com.vn/=left(m+1ight)^2-left(4m^2-2m-2ight)=-3m^2+4m+3>0)

(Leftrightarrowdfrac2-sqrt133

b, yêu thương cầu bài toán thỏa mãn nhu cầu khi:

(left{eginmatrixDelta”https://xechieuve.com.vn/>02left(m+1ight)>04m^2-2m-2>0endmatrixight.)

(Leftrightarrow…)

Đúng 0 comment (0)

cho phương trình x2 -(m+1)x +m+2=0

a) tìm kiếm m để phương trình vô nghiệm ? có nghiệm kép? có nghiệm? có 2 nghiệm phân biệt?

b) tìm kiếm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

c) tra cứu m để phương trình gồm 2 nghiệm dương phân biệt

d) tra cứu m để phương trình có tối thiểu một nghiệm dương

Lớp 9 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

cho phương trình(^x^2-2left(m+1ight)x+m^2-2=0)

a) search m để phuong trình có hai nghiệm trái dấu

b) tìm kiếm m nhằm phương trình bao gồm hai nghiệm dương phân biệt

Lớp 9 Toán 0 0 gửi Hủy

ho phương trình : x^2 – (m+1)x + m = 0

Tìm m nhằm phương trình có hai nghiệm trái dấu cùng nghiệm dương có mức giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất lớn hơn

Lớp 9 Toán Violympic toán 9 1 0 gởi Hủy

(Delta=left(m+1ight)^2-4m=m^2+2m+1-4m=m^2-2m+1=left(m-1ight)^2)

(Deltage0Leftrightarrowleft(m-1ight)^2ge0forall m)

Theo hệ thức Vi – ét ta có(left{eginmatrixx_1+x_2=m+1x_1x_2=mendmatrixight.)

để phương trình gồm hai nghiệm trái dấu(left{eginmatrixDeltage0x_1x_2

Đúng 1 phản hồi (0)

cho phương trình X^2 +2mx -6m-9 =0

giải phương trình lúc m = 1

tìm m nhằm phương trình bao gồm nghiệm x = 2

Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm em gồm hai nghiệm với đa số m

Tìm m nhằm phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu

Tìm m để phương trình luôn luôn có 2 nghiệm dương phân biệt

Tìm m để phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt

Lớp 9 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

a) cố gắng m=1 vào phương trình ta được:

x2+2.1.x-6.1-9=0

x2+2x-6-9=0

x2+2x-15=0

x2+5x-3x-15=0

x(x+5)-3(x+5)=0

(x-3)(x+5)=0

(Leftrightarroworbregincasesx-3=0x+5=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=3x=-5endcases)

b) nỗ lực x=2 vào phương trình ta được:

22+2.2.m-6m-9=0

4+4m-6m-9=0

-2x-5=0

-2x=5

(x=frac-52)

Đúng 0 comment (0)

Cho phương trình(x^3+left(1+might)x-m^2=0)

1) tìm kiếm m để phương trình có đúng 1 nghiệm

2) tìm kiếm m để PT có 2 nghiệm

3) tìm m nhằm phương trình gồm 3 nghiệm

4) kiếm tìm m nhằm phương trình bao gồm 3 nghiệm dương phân biệt

5) search m để phương trình tất cả 2 nghiệm âm phân biệt

Lớp 9 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

x4-mx2+m-1 =0 .Biết m= m0là quý giá để phương trình có 4 nghiệm phân biệt trong các số ấy hai nghiệm dương thỏa mãn|x1-x2|=1 . Tìm kiếm m0

Lớp 10 Toán Ôn tập chương III 1 0 gởi Hủy

(x^4-1-mx^2+m=0)

(Leftrightarrowleft(x^2-1ight)left(x^2+1ight)-mleft(x^2-1ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x^2-1ight)left(x^2-m+1ight)=0)

(Leftrightarrowleft1me2endmatrixight.)

Khi đó ta có:

(left|x_1-x_2ight|=left|1-sqrtm-1ight|=1)

(Leftrightarrowleft 1 0 giữ hộ Hủy

a) Thay(m=1)vào phương trình, ta được:

(x^2+12x-4=0)(Rightarrowlefte0), ta có:(Delta”https://xechieuve.com.vn/=36+4m)

Để phương trình gồm 2 nghiệm phân biệt(LeftrightarrowDelta”https://xechieuve.com.vn/>0)(Leftrightarrow m>-9)

Vậy(left{eginmatrixme0m>-9endmatrixight.)thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt

c) Để phương trình gồm nghiệm kép(LeftrightarrowDelta”https://xechieuve.com.vn/=0)(Leftrightarrow m=-9)

(Rightarrow-9x^2+12x-4=0)(Leftrightarrow x=dfrac23)

Vậy(m=-9)thì phương trình có nghiệm kép(x_1=x_2=dfrac23)

d) Để phương trình vô nghiệm(LeftrightarrowDelta”https://xechieuve.com.vn/(Leftrightarrow m

Vậy(mthì phương trình vô nghiệm

Đúng 0