Tiếng anh lớp 7 trang 38

     

7. Is there a ...? Are there any ...?Look at the picture. Complete the sentences. (Nhìn hình. Điền câu)


1. Simple present tense (Thì lúc này đơn)

Complete the passages using the verbs in brackets: (Hoàn thành đoạn văn vì chưng sử dụng các động từ vào ngoặc kép:)

a.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 trang 38

 Ba ____ (be) my friend. He ____ (live) in Ha Noi with his mother, father & elder sister. His parents _____ (be) teachers. Ba _____ (go) to quang Trung school.

b. Lan và Nga _____ (be) in class 7A. They ______ (eat) lunch together. After school, Lan ______(ride) her bike home and Nga ______ (catch) the bus.

Trả lời:

a. Ba is my friend. He lives in Ha Noi with his mother, father và elder sister. His parents are teachers. Ba goes to Quang Trung school.

b.

Xem thêm: Nội Dung Bài Nắng Phương Nam Trang 94 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 1

Lan & Nga are in class 7A. They eat lunch together. After school, Lan rides her bike trang chủ and Nga catches the bus.

2. Future simple tense. (Thì sau này đơn)

Write the things nam will do/ will not vày tomorrow. (Viết những việc Nam đang làm/sẽ ko làm vào ngày mai:)

*

Trả lời:

- He will go to lớn the post office, but he won"t gọi Ba.

- He will bởi his homework, but he won"t tidy the yard.

- He will see a movie, but he won’t watch TV.

Xem thêm: Đất Mặn Ở Nước Ta Phân Bố Nhiều Ở Đâu, Đất Mặn Phân Bố Nhiều Ở Đâu

- He will write lớn his grandmother, but he won"t meet Minh.

3. Ordinal numbers (Số máy tự)

Write the correct ordinal numbers (Viết các số thiết bị tự đúng:)

Soccer Team

Points

Position

Thang Loi

26

(4)

Thanh Cong

25

(5)

Tien Phong

23

(6)

Doan Ket

29

(3)

Hong Ha

34

(2)

Phuong Dong

19

(7)

Thang Long

36

first (1)

Trả lời:

Soccer team

Points

Position

Thang Loi

26

fourth (4)

Thanh Cong

25

fifth (5)

Tien Phong

23

sixth (6)

Doan Ket

29

third (3)

Hong Ha

34

second (2)

Phuong Dong

19

seventh (7)

Thang Long

36

first (1)

4. Prepositions. (Giới từ)

Write the sentences (Viết câu)

- Where’s my cat?

*

Trả lời:

a. It"s under the table

b. It’s in front of the chair

c. It"s behind the television

d. It’s next lớn the bookshelf

e. It’s on the couch. 

5. Adjectives. (Tính từ)

Write the dialogues. Use the pictures & the words in the box. (Viết bài xích đối thoại. Dùng tranh cùng từ vào khung)