TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 2 LISTENING

  -  

Phần listening phía dẫn cách làm bài bác nghe với chủ đề hội thoại nhà trường. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như nhắc nhở giải bài tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

semester(n): học tập kỳcomfortable: thoải mái

II. Cấu tạo cần giữ ý

III. Giải đáp giải bài tập:

1. Before you listen:

Read và match a question in A with a response in B. (Đọc cùng ghép thắc mắc ờ phần A cùng với câu trả lởi tại đoạn B.)

A

B

1. What subjects are you taking this semester?

a. Yes, I am

1-c

2. How vì you like the class?

b. For a month

2-e

3. Are you enjoying the party?

c. I’m taking Maths

3-a

4. How long are you staying?

d. Sure

4-b

5. Would you like to have a drink?

e. I really lượt thích it

5-d

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài bác nghe:

Conversation 1

A : So, what are you taking this semester, Lan?B : Well. I"m taking English.A : Me. Too. Whose class are you in?B : Miss Lan Phuong’s.A : How bởi you like the class?B : i really enjoy it.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 2 listening

Conversation 2

A : Are you enjoying yourself, Nam?B : Yes, I am.A : Would you lượt thích me lớn get you something to drink?B : Not right now. Thank.

Conversation 3

A : Son, how vì chưng you lượt thích the weather in Nha Trang?B : Oh, it’s great.A : So , when did you get here?B : I arrived yesterday.A : How long are you going to lớn stay ?B : For a week.A : do you want lớn go for a swim?B : Sure.

Conversation 4

A : Hoa. How vị you lượt thích it here?B It’s very nice. The khách sạn is big & my room is comfortable. A : Are you travelling with your friends?B : No. I’m travelling alone.A : Would you lượt thích to go somewhere for a drink?B : That’s great.

Task1: Listen to the conversations & match them with the pictures. (nghe những bài đối thoại cùng ghép chúng với những hình.)

Conversation 1: Picture b Conversation 2: Picture c Conversation 3: Picture d Conversation 4: Picture a Task 2: Listen again and answer the questions. (nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester?

She takes English.

Xem thêm: Hướng Địa Hình Của Vùng Chủ Yếu :, Hướng Địa Hình Của Vùng Chủ Yếu: A

2. Whose class is Lan in?

She"s in Miss Lan Phuong’s class.

3. Where is nam giới now?

He’s at a party.

4. How long does Son plan lớn stay in Nha Trang?

He plans khổng lồ stay there for a week.

Xem thêm: Con Số Kích Thước Ghi Trên Bản Vẽ Thì, Cách Ghi Kích Thước Trên Bản Vẽ

5. Does Hoa travel with her friend?

No, she doesn’t. She travels alone.

Task 3: Listen to the last conversation again and write in the missing words (nghe lại bài xích đối thoại cuối và điền những từ thiếu.)

A : Hoa. How bởi you like it here?B It’s very nice. The hotel is big & my room is comfortable. A : Are you travelling with your friends?B : No. I’m travelling alone.A : Would you like to go somewhere for a drink?

3. After you listen:

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. Làm việc theo nhóm. Nói tới những khó khăn em trải qua ớ trường.)

Gợi ý hội thoại:

You : Have you had any difficulties at school. Nga?Nga : Yes. Certainly I have You : What difficulties?Nga : What can I say is learning English?.You : What’s that? Can you tell me?Nga : In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. & what’s more the equipment for learning such as cassettes, television.... Is very little, too. And at home, I don’t have a cassette recorder khổng lồ listen to lớn my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes. You : vì chưng you have any other difficulty?Nga : Oh, yes. I live far from school và my friends’ houses. So, it"s hard for me khổng lồ study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.