Soạn Anh 12 Unit 6: D

     

D. Writing (trang 68-69 SGK giờ Anh 12)

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement và fill in the notes.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 6: d

(Làm vấn đề từng đôi. Đọc bài bác quảng cáo sau và điền vào phần đông điểm ghi chú.)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English - speaking local guides khổng lồ accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English & are willing to work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.

- Type of job :________________________

- level of education needed:_______________

- Work experience: ______________________

- Character và interests:_________________

Lời giải:

- Type of job : Tour guide

- màn chơi of education needed ;high school diploma

- Work experience: experience as a tour guide, fluent English

- Character and interests: good manner, willing khổng lồ work hard for long hours

Hướng dẫn dịch:

Tìm kiếm một phía dẫn viên du ngoạn nói tiếng Anh

- một số loại công việc: trả lời viên

- nấc độ giáo dục cần thiết, bằng tốt nghiệp trung học

- tay nghề làm việc: tay nghề làm hướng dẫn viên du lịch du lịch, giờ Anh lưu loát

- Tính bí quyết và sở thích: bí quyết tốt, sẵn sàng làm việc cần mẫn trong các giờ

 Task 2: Write a letter khổng lồ Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details. (Viết một lá thư mang đến Vinatour, xin việc làm đề cập mang đến ờ bài quảng cáo sinh sống Task 1. Thư của em phải bao gồm những chi tiết sau.)

- Your name, address & date of writing

- Name và address of the company

- Greeting

- Introduction: say where you saw the advertisement & why you are writing the letter of application

- Body: mention your education, work experience & your character / interests

- Conclusion: express your willingness to work for the company và when you are available for interview

- Closing

Hướng dẫn dịch:

- Tên, showroom và ngày viết

- thương hiệu và showroom công ty

- Lời xin chào

- Giới thiệu: nói bạn thấy quảng cáo nơi đâu và tại sao bạn viết thư xin việc

- Thân bài bác : kể đến chuyên môn học vấn, ghê nghiệm thao tác làm việc và tính cách / sở thích của công ty

- Kết luận: trình bày sự sẵn lòng của người sử dụng để thao tác làm việc cho công ty và khi bạn có mặt để bỏng vấn 

- Câu kết 

Lời giải:

15 Dai teo Viet Street,

Ba Dinh District, Hanoi.

May 30th, 2018. 

Mr Manager

Vinatour, 450 Nguyen Du Street,

Hanoi

Dear Mr Manager,

I would lượt thích to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Trang 173, Bài 7 Trang 173 Sgk Vật Lí 10

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. I know many tourist destinations in Vietnam, và can work hard for long hours.

I speak English fluently, và I have been studying Chinese since my high school graduation, so I can speak some Chinese, too.

Xem thêm: Làm Tăng Năng Suất Cây Trồng Là Vai Trò Của, Vai Trò Của Quang Hợp Đối Với Năng Suất Cây Trồng

I hope you will consider my application.

Yours faithfully,

Le Tuan Nam

Hướng dẫn dịch:

15 Đại Cồ Việt,

Ba Đình, Hà Nội

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 

Quản lý

Vinatour, 450 Nguyễn Du,

Hà Nội

 Kính nhờ cất hộ Ngài cai quản lý,

Tôi muốn đăng ký làm trả lời viên du lịch mà tôi sẽ thấy quảng bá trên báo địa phương.

Tôi vẫn học xong xuôi trung học cha năm về trước. Kể từ đó tôi đã làm việc như một phía dẫn trong nghề du lịch. Trong sáu mon vừa qua, tôi đã làm việc cho Intour. Tôi biết nhiều điểm đến chọn lựa du kế hoạch ở Việt Nam, và có thể làm việc chịu khó trong nhiều giờ.

Tôi nói giờ Anh lưu giữ loát, cùng tôi đang học tiếng Trung tính từ lúc khi giỏi nghiệp trung học, bởi vì vậy tôi cũng nói cách khác tiếng Trung.