Speaking

  -  

Task 1: Work in pairs. Study the table below then ask và answer the questions about the school education system in Vietnam.

Bạn đang xem: Speaking

(Làm vấn đề từng đôi. Nghiên cứu bảng sau đây và kế tiếp hỏi và trả lời những thắc mắc về khối hệ thống giáo dục ở nhà trường sống Việt Nam.

*

Example:

A: When vì the children in Vietnam go lớn primary school?

B: When they are 6 years old.

A: How long does the primary education last?

B: 5 years.

Tạm dịch

*

Ví dụ:A: lúc nào trẻ em Việt Nam tới trường tiểu học?B: Khi chúng 6 tuổi.A: giáo dục đào tạo tiểu học kéo dãn dài bao lâu?B: 5 năm.

Hướng dẫn giải

A: When do small children in Vietnam go khổng lồ nurseries?

B: Usually at the age of 3.

A: How long is the pre-school stage ?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it's according to the child’s ability?

B: Right.

A: When vị children start the primary education?

B: At the age of 6.

A: Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read and write even at the age of five.

B: I’m afraid they cannot, in principle.

A: Oh! What's the level of education after the primary education?

B: It's the Secondary education. & this cấp độ is divided into two stages: lower and upper secondary schools.

A: Is there any exam between these two stages?

B: Yes. To enter the upper secondary schools, students must take the recruitment exam.

A: How long is normally the secondary education?

B: Seven years.

A: At the kết thúc of the upper secondary education vày students have lớn take any exams?

B: Sure. They must take an exam called "Tu Tai" Diploma.

A: I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?

B: Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education và some additional fees.

A: Oh, really? Thank you for your answers.

B: My pleasure.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta

Tạm dịch:

A: lúc nào trẻ em ở nước ta học trường mần nin thiếu nhi ?

B: Thường vào lúc 3 tuổi.

A: quá trình mầm non kéo dài bao lâu?

B: Theo nguyên tắc khoảng chừng 3 năm, tuy thế nó còn tùy.

A. Ý các bạn là nó tùy thuộc vào kĩ năng của đứa trẻ?

B: Đúng rồi.

A: khi nào trẻ em bắt đầu học đái học?

B: khi 6 tuổi.

A: trẻ em có thể bắt đầu học tiểu học trước 6 nếu trẻ có đủ năng lực? Tôi có nghĩa là họ hoàn toàn có thể đọc cùng viết trong cả khi năm tuổi.

B: Về cơ bản, tôi sợ hãi rằng bọn chúng không thể.

A: Oh! Bậc học sau tiểu học là gì?

B: Đó là giáo dục trung học. Và cung cấp học này được phân thành hai giai đoạn: trường trung học cửa hàng và trung học tập phổ thông.

A: tất cả kỳ thi giữa hai tiến trình này không?

B: Có. Để vào những trường trung học tập phổ thông, học sinh phải gia nhập kỳ thi tuyển.

A: giáo dục và đào tạo trung học kéo dãn dài bao lâu?

B: Bảy năm.

A: Khi dứt chương trình trung học phổ thông, học sinh phải làm bài kiểm tra nào không?

B: chắc chắn là có. Họ phải làm một bài xích kiểm tra được hotline là bằng Tú Tài.

A: Tôi gọi rồi. Một câu hỏi nữa. Học viên phải đóng chi phí khóa học khi học ở những trường công lập không?

B: chắc chắn rằng có. Họ buộc phải đóng khoản học phí cho từng giai đoạn giáo dục và một số khoản phí ngã sung.

A: Oh, vậy à? Cảm ơn chúng ta đã trả lời thắc mắc của mình.

B: Niềm vinh hạnh của mình mà.


Task 2: Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system In Vietnam and that in England.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Nói đến sự tương đồng và khác hoàn toàn giữa hệ thống trường học tập ở việt nam và khối hệ thống trường học ở Anh.)


Hướng dẫn giải

A: I’m not sure, but I think there are certain similarities và differences between the school system in Vietnam và that in England.

B: I think so. But what differences vì chưng you know?

C: As I know, first both systems havethe same three levels of education, andthe starting age of schooling.

D: But in England, as I know,there isn’t such a strict và unreasonable rule of starling age of schooling.

A: What bởi you mean?

D: OK. As I'm told, in Englanda pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B: About the differences I see there are a lot.

C: For example?

B:The academic year.In Vietnam there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A: I see.In England an academic year is divided into three by season.

D:And one more difference:in England students needn’t take any exam to lớn enter the upper secondary schools.

C: But we should notignore the most major difference:the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people vì not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

B: Oh, really?

Chú ý:Những thông tin được gạch chân học sinh hoàn toàn có thể thay nuốm để cân xứng với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A: Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ về có một số trong những điểm tương đồng và khác biệt nhất định giữa hệ thống trường học ở việt nam và ở Anh.

B: Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng bạn có biết điểm khác hoàn toàn là gì không?

C: Như tôi biết, trước tiên cả hai hệ thống đều sở hữu cùng ba cấp giáo dục, và độ tuổi bước đầu đi học.

D: cơ mà ở nước Anh, như tôi biết, không có quy tắc ngặt nghèo và không phải chăng về lứa tuổi đi học.

A: Ý các bạn là gì?

D: À. Tôi được bảo rằng, sinh hoạt Anh, một học sinh rất có thể tham gia một tấm học nếu như bạn ấy bao gồm đủ năng lực theo yêu cầu.

B: Về những khác hoàn toàn tôi thấy bao gồm rất nhiều.

C: lấy ví dụ như?

B: Năm học. Ở vn chỉ tất cả hai học kỳ vào một năm, hàng năm chỉ kéo dãn dài khoảng 5 tháng.

A: Tôi đọc rồi. Ở Anh một năm học được tạo thành ba học kỳ theo mùa.

D: Một sự khác biệt nữa: sống Anh, sinh viên không cần phải tham gia kỳ thi để vào các trường trung học tập phổ thông.

Xem thêm: Phân Tích Phần 1 Bình Ngô Đại Cáo Hay Chọn Lọc, Phân Tích Đoạn 1, 2 Bình Ngô Đại Cáo

C: Nhưng chúng ta không đề xuất bỏ qua sự khác biệt lớn nhất: khoản học phí cho giáo dục tiểu học, tiểu học với trung học. Đối cùng với ba cấp độ này, mọi fan không trả học phí ở Anh. Ý tôi là họ trọn vẹn miễn tầm giá và bắt buộc.