TIẾNG ANH 11 MỚI UNIT 5 LISTENING

     

1. Match the words (1-6) with the words & phrases (a-f) to size compounds or meaningful phrases. Compare with a partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 mới unit 5 listening


(Ghép những từ (1-6) với những từ / nhiều (a-f) để chế tạo thành từ bỏ ghép hoặc những nhiều từ bao gồm nghĩa. So sánh với các bạn bên cạnh.)


*

Tạm dịch:

1. Nước công ty nhà

2. đăng cai núm vận hội ASEAN

3. Hội đồng thể thao

4. đứng đầu kết quả huy chương

5. Ra về tay không

6. Xúc tiến tình đoàn kết và thấu hiểu


(Hăy nghe đoạn đối thoại của một hướng dẫn viên thể thao. Anh ấy đang nói đến điều gì? Đánh vệt vào ô đúng.)


https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-5.Listening.2.-Listen-to-a-sports-intructors-talk.-What-is-he-talking-about-Tick-the-correct-box.mp3
*

Tạm dịch:

A. Những quy tắc của Đại hội thể thao sinh viên Đông nam giới Á

B. Các tổ quốc đã tổ chức Đại hội thể thao sv Đông nam Á

C. Năm kỳ Đại hội thể thao sv Đông nam giới Á

D. Các băng ghi trên Đại hội thể thao sinh viên Đông nam giới Á


Audio Script:

Hello, everybody. Today I"d like to talk about one of the ASEAN sports activities.

ASG stands for ASFIAN School Games. This sự kiện is organised every year by an ASEAN member state. The organisation that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council (ASSC). ASSC promotes sports activities for school students in ASEAN member states.

The ASG aims to lớn establish & strengthen friendship among ASEAN students. When participating in ASG sports events and cultural exchanges, the ASEAN youth have a chance khổng lồ learn more about the culture & history of ASEAN và its member states. They also nội dung information và experience, which promotes solidarity & mutual understanding among young people.

The first ASG took place in 2009 in Thailand. Vương quốc của nụ cười finished on đứng đầu of the medal table with 72 gold medals. Viet nam was second with 18 gold medals. The second ASG was organised in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by thailand with 32. Singapore hosted the third ASG in 2011. đất nước thái lan won the Games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. The fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. Vương quốc nụ cười dominated the Games again and won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals.

The fifth ASG took place in Viet phái mạnh in 2013. The host dominated the Games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. None of the teams went trang chủ empty-handed.

I have more detailed information about each ASG. Just come & talk to lớn me if you aril interested.

Xem thêm: Quốc Gia Được Coi Là Xứ Sở Của Băng Tuyết Là:, Quốc Gia Nào Đc Gọi Là Xứ Sở Của Băng Tuyết


Tạm dịch:

Chào đầy đủ người. Bây giờ tôi muốn nói tới một trong những hoạt động thể thao của ASEAN.

ASG là viết tắt của ASEAN School Games. Sự khiếu nại này được tổ chức triển khai hàng năm bởi một đất nước thành viên ASEAN. Tổ chức cung cấp ASG là Hội đồng thể dục Trường học tập ASEAN (ASSC). ASSC thúc đẩy hoạt động thể thao cho học viên các nước thành viên ASEAN.

ASG nhằm mục đích thiết lập và bức tốc tình hữu nghị giữa các sinh viên ASEAN. Lúc tham gia các sự kiện thể thao ASG cùng giao giữ văn hoá, tuổi teen ASEAN có thời cơ để xem thêm về văn hoá và lịch sử hào hùng của ASEAN cùng các non sông thành viên. Họ cũng chia sẻ thông tin với kinh nghiệm, liên hệ sự cấu kết và hiểu biết lẫn nhau trong số những người con trẻ tuổi.

ASG đầu tiên diễn ra vào thời điểm năm 2009 tại Thái Lan. Thái lan đã đi đầu về kết quả huy chương với 72 huy chương vàng. Việt nam đứng vật dụng hai với 18 huy chương vàng. ASG sản phẩm hai được tổ chức vào năm 2010 tại Malaysia. Malaysia lần đầu tiên có 45 huy chương vàng, tiếp theo là đất nước thái lan với 32. Singapore là nước dẫn đầu ASG thiết bị ba vào năm 2011. Xứ sở nụ cười thái lan đã giành giải với 29 huy chương vàng. Singapore đứng số hai với 26. ASG thứ tứ được tổ chức vào năm 2012 tại Indonesia. Xứ sở nụ cười thái lan lại chiếm ưu cầm cố trong cố gắng vận hội cùng giành được 38 huy chương vàng. Indonesia đứng số hai với 33 huy chương vàng.

ASG lần đồ vật 5 đã diễn ra tại việt nam vào năm 2013. Chủ nhà đã thống trị giải vô địch game và cầm đầu bảng huy chương cùng với 50 huy chương vàng. Malaysia đứng số hai với 25 huy chương. Không ai trong số những đội về lại quê hương tay không.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng Triac Được Xem Như 2 Tirixto Mắc Song Song

Tôi tất cả thêm thông tin cụ thể về mỗi ASG. Chỉ việc đến và thì thầm với tôi nếu khách hàng quan tâm.


3. Listen again and decide if the statements arc true (T) or false (F). (Nghe lại đợt tiếp nhữa và coi thử phần đa lời phát biểu tiếp sau đây đúng (T) tốt sai (F).)