Unit 2 lớp 11 speaking

     

Bài viết phía dẫn giải pháp học và giải pháp giải bài tập của phần speaking về chủ đề trải nghiệm cá nhân, một công ty điểm rất rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo nhắc nhở giải bài tập dưới đây.


*

I. Từ bỏ vựng

contain (v)chứa, đựngcottage (n)<"kɔtidʒ>nhà tranhdol (n)<"aidl>thần tượngimitate (v)<"imiteit>bắt chước

II. Cấu tạo cần lưu lại ý

make a fuss (v) làmầm ĩ

III. Gợi ý giải bài xích tập:

Task 1: Work in pairs. Match the things you might have done of experienced in box A with how the experience might have affected you in box B:

A

B

1. Speaking English to a native English speaker. (Nói chuyện với một người bản ngữ nói giờ đồng hồ Anh)

a. Makes you love country more (làm các bạn yêu nước non hơn)

1-d

2. Being seriously ill (bị ốm nặng)

b. Teaches you a lesson & makes you study harder(Dạy bạn một bài học và giúp cho bạn học cần mẫn hơn)

2-c

3.travelling khổng lồ other parts of the country (Đi đến một phần khác của khu đất nước)

c. Makes you appreciate your health more (Khiến bạn trân trọng mức độ khỏe của mình hơn)

3-a

4. Failing an exam (Trượt một bài xích kiểm tra)

d. Makes you more interested in learning English

4-b

5. Talking to lớn a famous pop star (Nói chuyện với những người nối tiếng

e. Changes your attidude lớn pop star.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 speaking

5-e

Task 2.Work in pairs. A student talks to her friend about one of her past experiences. & how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm bài toán theo cặp. Một học viên đang rỉ tai với bạn của cô ấy về trong những điều trải qua của chính bản thân mình trong quá khứvà nóảnh hưởng cho cô như thế nào. Mọi câu vào cuộc hội thoại của họ đã bị đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng đồ vật tự, tiếp nối thực hành bài bác đối thoại.)1. B: Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?2. D: Yes, I talked lớn an English girl last summer.3. H: How did you meet her?4. A: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ meand asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.5. E: What did you talk about?6. G: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.7. C: How did the experience affect you?8. F: We"ll, it made me more interested in learning English.

Xem thêm: Sản Phẩm Nào Sau Đây Không Phải Là Hàng Hóa ? Vật Phẩm Nào Dưới Đây Không Phải Là Hàng Hóa

Task 3.Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures and the ideas in Task 1 khổng lồ make similar dialogues.

(Làm vấn đề theo cặp. Gạch bên dưới những cấu trúc được dùng nói đến những điều trải qua trong thừa khứ ở bài đối thoại 2, sau đó dùng những cấu trúc này với những phát minh ở bài đối thoại 1 để thực hiện bài hội thoại tương tự)

Cấu trúc hữu ích:

Have you ever…? (bạn đang từng…?)How did it happen? (Chuyện đó xảy ra khi nào?)When did it happen? (Chuyện đó xảy ra khi nào?)How did the experience affect you? (Trải nghiệm đó đã tác động đến bạn như vậy nào?)

Gợi ý hội thoại:

1.

A: So, how was your weekend?B: Oh, really good. I happened to lớn see Cam Ly.A: The famous singer?B: That"s rittht. Have you ever met her?A: Yes, I have. In one of her show in Ho đưa ra Minh thành phố last years. She is very charming.B: Yes. She sings beautifully, too.A: Have you ever been to Ho chi Minh City?B: No, I"ve never been there.A: You should go there sometime. It"s an interesting city & the hotels are wonderful.

Xem thêm: Hướng Địa Hình Của Vùng Chủ Yếu :, Hướng Địa Hình Của Vùng Chủ Yếu: A

2.

A: Have vou ever been seriously ill?B: Yes. & I had to lớn be away from trang chủ for nearly to lớn weeks.A: How did you become so ill?B: I was in the rain in a winter afternoon for hours.A: How did that happen?B: Well. I went for a picnic & didn"t bring my raincoat.A: How did the experience affect vou?B: It made me appreciate my health more.