SBT TIẾNG ANH 11: WRITING UNIT 11 SOURCES OF ENERGY

  -  

Phần Writing reviews cách bố trí ý với viết một đoạn văn chủ thể Sources of Energy (Các mối cung cấp năng lượng). Bài viết dưới đây hỗ trợ các tự vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn phương pháp giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng tương tự trong những bài kiểm tra.


*

Task 1.Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 và fill in the gaps with the information from the chart.

Bạn đang xem: Sbt tiếng anh 11: writing unit 11 sources of energy

(Nghiên cứu biểu trang bị về tiêu thụ tích điện ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào những chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1)__117__ million tons. Petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2)__coal__ (40 million tons). Nuclear và Hydroelectrieity made up the (3)__smallest__ amount of energy consumption (20 million tons).

Dịch:

Biểu đồ biểu lộ sự tiêu thụ tích điện ở Highland năm 2000. Như đang thấy, tổng lượng tiêu thụ tích điện là 117 triệu tấn. Dầu mỏ chỉ chiếm lượng lớn số 1 trong hình này (57 triệu tấn). Tiếp chính là lượng tiêu tốn than đá (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng bé dại nhất (20 triệu tấn).

Task 2.Continue your mô tả tìm kiếm of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland.(Tiếp tục tế bào tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ tích điện trong năm 2005 tại Tây Nguyên.)

Bài làm cho 1:

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

Dịch:

Biểu đồ bộc lộ sự tiêu thụ tích điện ở Highland năm 2005. Như đang thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Tích điện hạt nhân và thủy điện chỉ chiếm lượng lớn số 1 trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp chính là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Than đá đóng góp một sự gia tăng nhẹ cùng với 45 triệu tấn.

Bài làm 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear và Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Xem thêm: Phân Tích Tác Phẩm Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hoà Bình

Dịch:

Biểu đồ bộc lộ sự tiêu thụ tích điện ở Highland năm 2005. Như vẫn thấy, tổng lượng tiêu thụ tích điện là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân với thủy điện chỉ chiếm lượng lớn nhất trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ khí đốt (50 triệu tấn). Than đá góp sức ít độc nhất vô nhị vào lượng tiêu thụ tích điện (45 triệu tấn) .

Task 3.Describe the chart, using the information from Task 1 & 2.(Mô tả biểu đồ, sử dụng những thông tin từ bài xích tập 1 với 2.)

Bài có tác dụng 1:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 và 2005. As I can see, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear và Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 to lớn 50 million tons in 2005).

Dịch:

Đồ thị biểu thị lượng năng lượng tiêu thụ sinh hoạt Highland năm 2000 và 2005. Như tôi thấy, tổng lượng tiêu thụ tích điện năm 2005 là 170 triệu tấn. Nó cao hơn nữa năm 2000 (117 triệu tấn). Năm 2005, năng lượng hạt nhân với thủy điện góp phần lượng lớn số 1 vào lượng tiêu tốn này (75 triệu tấn). Tiếp sẽ là lượng tiêu thụ khí đốt (50 triệu tấn). Cả hai đều cao hơn nữa năm 2000. Tuy nhiên, than đá bớt về lượng tiêu hao (từ 25 triệu tấn năm 2000 xuống 50 triệu tấn năm 2005).

Bài làm cho 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 & 2005. As can be seen, there was an upward trend in the consumption of coal and nuclear và hydroelectricity. It was a sharp decrease in the use of petroleum in 2005 . The amount of coal used increased by 5 million tons compared with that in 2000 and the consumption of nuclear và hydroelectricity soared up dramatically by 55 million tons. However, the amount of petroleum consumed in 2005 went down by 50 million tons.

In general, there was a difference in the amount as well as trend of consuming different sources of energy between the two years.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 39 Sgk Toán 10 : Bài 4 Trang 39 Sgk Đại Số 10

Dịch:

Đồ thị thể hiện lượng tích điện tiêu thụ sinh hoạt Highland năm 2000 và 2005. Như được thấy, có xu hướng tăng trong lượng tiêu tốn than đá và năng lượng hạt nhân cùng thủy điện. Có sự tụt giảm mạnh trong việc thực hiện dầu mỏ năm 2005. Lượng than đá được sử dụng tăng lên 5 triệu tấn so với năm 2000 với lượng tiêu thụ năng lượng hạt nhân với thủy điện tăng vọt hơn 55 triệu tấn. Mặc dù nhiên, lượng dầu mỏ tiêu thụ năm 2005 giảm đi còn 50 triệu tấn.