Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4 Speaking

  -  

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề giáo dục đặc biệt, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

schooling (n) <"sku:liη> sự giáo dục ở nhà trườnglower-secondary: cấp 2timetable: thời khóa biểu

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Task 1: The questions in the interview below has been left out. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 4 speaking

(Những câu hỏi ớ bài phỏng vấn dưới đây bị bỏ sót. Làm việc với một hạn cùng học và điền các chỗ với câu hỏi đúng.)

1. What were your subjects then? (môn học sau của bạn là gì?)2. What was your timetable? (Thời gian biểu của bạn là gì?)3. What about homework? (bài tập về nhà thì sao?)4. Which lower-secondary school did you go to? (Bạn học cấp 2 ở trường nào?)5. What part of the school life didn’t you like then? (Bạn không thích phần nào trong cuộc sống trường học?)6. Can you tell me about the tests and examinations at your school then? (Bạn hãy nói cho tôi nghe về bài kiểm tra và các kỳ thi của trường bạn?)7. What did you like best about your school? (Bạn thích điều gì nhất ở trường bạn?)

Điền hội thoại:

A. 4 : Which Lower-secondary school did you go to ?B. 1 : What were your subjects then? C . 2 : What was your timetable?D. 6: Can you tell me about the tests and examinations at your school then?E . 3 : What about homework?F . 5 : What part of the school life didn’t you like then?G . 7 : Whai did you like best about your school then?

Task 2: Interview your partner, using the questions in Task 1.

(Phỏng vấn một bạn cùng học. dùng các câu hòi ớ Bài tập 1.)

Gợi ý hội thoại:

You : Which Lower-secondary school did you go to Hao?Hao : I went to Quang Trung Lower secondary school.You : What were your subjects then?Hao : A lot. I had to study lots of things: Maths. History. Geography, Physics. Chemistry. Biology. Civic Education, Physical Education, Literature, English. Agriculural technology. Industrial technology. ...etc.You : What was your lime-table?Hao : I had four or five classes every school day, from 7:00 a.m. to 11:30 a.m. You : Can you tell me about your tests or examinations then?Hao : I had various kinds of tests: fifteen-minute tesls, one-period tests and final tests at the end of each term. Besides, I had oral arid listening tests.You : What about homework?Hao :Homework? A lot. Nearly every teacher cave us homework after each class.You : Oh! Really? What part of the school life didn"t you like?Hao . I think some subjects aren"t necessary for small schoolchildren at all, for example agricultural or industrial technology. They only take much time and money of people and children, because I myself till now don’t know anything about plaining rice, growing cattle... at all. And Physical education is taught in hot afternoons. Why?You : What did you like best about your school then?Hao : It was the friendship among schoolfellows.

Xem thêm: Cho Các Phát Biểu Sau Chất Béo Nhẹ Hơn Nước, Không Tan Trong Nước Nhưng Tan

Task 3: Tell the whole class what you know ahout your partner.

Xem thêm: Từ Đồng Nghĩa Với Từ Đoàn Kết Là Gì? Đặt Câu Ví Dụ Minh Họa Từ Đồng Nghĩa Là Những Gì Cho Đoàn Kết

(Kể cho cả lớp về những gì em biết bạn cùng học cùa em.)

My partner is Hao. He attended Quang Trung Lower-secondary school. He had to learn so many things even unnecessary subjects as he told. He had four or five class-periods every school dat and a lot of homework. About tests and examinations, he had different kinds of them. He said he didn’t like some activities at school, especially unnecessary subjects, which only wasted time and money. School children didn’t benefit anything from these subjects. But one thing he valued was the friendship among his schoolfellows.