Unit 2

  -  

1. Listen & repeat. Pay attention to the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, & /pr/. 2. Listen và practise saying the following sentences. 1. Match the words and phrases to lớn their meanings. 2. Complete the sentences using the words and phrases in 1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

Bạn đang xem: Unit 2


/kl/, /pl/, /gr/, & /pr/

1. Listen & repeat. Pay attention lớn the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, & /pr/.

(Nghe cùng lặp lại. Chú ý đến những phụ âm kép /kl/, /pl/, /gr/, với /pr/.)

*
club (n): câu lạc bộ

*
clean (v): dọn sạch

*
class (n): lớp

/pl/

*
please (v): làm ơn

*
place (n): địa điểm, chỗ

*
play (n): vở kịch

 /gr/

*
green (adj): xanh lá

*
group (n): nhóm

*
ground (n): mặt đất

/pr/

*
practise (v): luyện tập

*
present (v): thuyết trình

*
protect (v): bảo vệ


2. Listen & practise saying the following sentences.

(Nghe với luyện nói các câu bên dưới đây.)

1. The club members will clean up all the classrooms.

(Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ dọn sạch các phòng học.)

2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

(Chúng tôi khôn cùng vui rằng cửa hàng chúng tôi đã tạo nên một kịch phiên bản thú vị mang lại vở kịch của trường.)

3. Our group will make the playground green again.

(Nhóm của shop chúng tôi sẽ khiến cho sân chơi “xanh” trở lại.)

4. The students are practicing their presentation on environmental protection.

(Các học viên đang luyện biểu đạt về bảo đảm môi trường.)

Lời giải đưa ra tiết:

*
1. The club members will clean up all the classrooms.

*
2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

*
3. Our group will make the playground green again.

*
4. The students are practicing their presentation on environmental protection.


Vocabulary 1


Video trả lời giải


The environment (Môi trường)

1. Match the words and phrases lớn their meanings.

(Nối những từ và các từ cùng với nghĩa của chúng.)

1. Household appliances

a. The amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

2. Energy

b. Rubbish lying in an mở cửa or public place

3. Carbon footprint

c. Causing no harm to lớn the environment

4. Litter

d. Devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

5. Eco-friendly

e. Power nguồn used for driving machines, providing heat và light, etc.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - d

2 - e

3 - a

4 - b

5 - c

1 – d: household appliances = devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

(thiết bị gia dụng = những thiết bị, ví dụ như tủ giá hoặc ti vi, được áp dụng trong nhà của mọi người)

2 – e: energy = power used for driving machines, providing heat and light, etc.

(năng lượng = tích điện sử dụng đến máy móc, hỗ trợ nhiệt với ánh sáng, v.v.)

3 – a: carbon footprint = the amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

(dấu chân carbon = lượng carbon dioxide (CO2) được tạo ra bởi các buổi giao lưu của một tín đồ hoặc một nhóm chức)

4 – b: litter = rubbish lying in an xuất hiện or public place

(rác thải = rác nằm ở khu vực ngoài trời hoặc địa điểm công cộng)

5 – c: eco-friendly = causing no harm to the environment

(thân thiện với môi trường thiên nhiên = không khiến hại cho môi trường)


Vocabulary 2


Video lý giải giải


2. Complete the sentences using the words và phrases in 1.

(Hoàn thành các câu sử dụng các từ và cụm từ ở bài bác 1.)

1. _________ oto models always attract great attention at exhibitions.

2. Remember to lớn turn off your _________ when they are not used.

3. Small changes in your daily habits can help reduce the _________ your produce.

4. One of the most important sources of _________ is the sun.

5. Students are reminded khổng lồ pick up _________ that they see on the ground.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Eco-friendly

2. Household appliances

3. Carbon footprint

4. Energy

5. Litter

1. Eco-friendly oto models always attract great attention at exhibitions.

(Những mẫu mã xe ô tô gần gũi với môi trường luôn luôn thu hút sự chăm chú lớn tại những cuộc triển lãm.)

2. Remember lớn turn off your household appliances when they are not used.

(Nhớ tắt các thiết bị gia dụng của bạn khi bọn chúng không được sử dụng.)

3. Small changes in your daily habits can help reduce the carbon footprint you produce.

(Những cầm cố đổi nhỏ dại trong thói quen từng ngày của chúng ta cũng có thể giúp sút lượng khí thải carbon các bạn sản sinh ra.)

4. One of the most important sources of energy is the sun.

(Một trong số những nguồn năng lượng đặc trưng nhất là khía cạnh trời.)

5. Students are reminded lớn pick up litter that they see on the ground.

(Học sinh được nhắc nhở nhặt rác rưởi mà các em bắt gặp trên mặt đất.)


The future with will and be going to

(Thì tương lai với will và be going to)

Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

(Hoàn thành những câu sau cùng với will hoặc dạng đúng của be going to.)

1. I don’t think she ________ come tonight. She has to lớn revise for her exam tomorrow.

2. We have already made the decision. We ________ buy a new house next month.

3. I’m sure she ________ pass the final exam.

4. Look at the sun. It ________ be a beautiful day.

5. I forgot khổng lồ phone Dad. I ________ bởi it right after lunch.

Phương pháp giải:

Chúng ta cần sử dụng will nhằm nói về:

- kế hoạch được xây dựng ở thời điểm nói.

- dự đoán dựa trên hầu hết gì họ nghĩ hoặc họ tin về tương lai.

Cấu trúc: S + will + V-nguyên thể

Chúng ta cần sử dụng be going to nhằm nói về:

- planer đã được tạo ra trước thời khắc nói.

- dự đoán dựa trên gần như gì họ nhìn thấy hoặc phụ thuộc hiểu biết.

Cấu trúc:

S (singular) + am/is + going khổng lồ + V-nguyên thể

S (plural) + are + going khổng lồ + V-nguyên thể

Lời giải đưa ra tiết:

1. Will

2. Are going to

3. Will

4. Is going to

5. Will

1. I don’t think she will come tonight. She has lớn revise for her exam tomorrow.

(Tôi không nghĩ buổi tối nay cô ấy sẽ đến. Cô ấy nên ôn tập mang lại kỳ thi của bản thân vào ngày mai.)

Giải thíchNói về tư duy của một tín đồ ta dùng cấu trúc “S1 + think + S2 + will V”.

2. We have already made the decision. We are going to buy a new house next month.

(Chúng tôi đã chuyển ra ra quyết định rồi. Công ty chúng tôi sẽ cài đặt một nơi ở mới vào thời điểm tháng tới.)

Giải thích: Nói về planer đã được ra quyết định trước sử dụng “be going to”.

3.

Xem thêm: Hải Đi Bộ Từ Nhà Đến Trường Mất (15 ) Phút, Biết Vận Tốc Trung B

I’m sure she will pass the final exam.

(Tôi chắc hẳn rằng cô ấy đang vượt qua kỳ thi cuối kỳ.)

Giải thích: Nói về suy nghĩ của một người ta dùng cấu tạo “S1 + be sure + S2 + will V”.

4. Look at the sun. It is going to be a beautiful day.

(Nhìn mặt trời kìa. Nó sẽ là một trong những ngày đẹp nhất trời.)

Giải thích: Nói về một suy đoán có cơ sở “Look at the sun.”

5. I forgot lớn phone Dad. I will vì chưng it right after lunch.

(Tôi quên hotline điện cho ba rồi. Tôi sẽ call ngay sau bữa trưa.)

Giải thích: Nói về một quyết định hành vi tức thời không có dự định trước cần sử dụng “will”.


Grammar 2


Video khuyên bảo giải


Passive voice (Câu bị động)

Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.

(Viết lại phần đa câu sau dùng câu bị động. Bước đầu mỗi câu bằng từ vẫn cho.)

1. More & more people adopt a green lifestyle.

(Ngày càng có tương đối nhiều người vận dụng lối sống xanh.)

A green lifestyle ________________________________________________________________________.

2. The students didn’t put the rubbish in the bins after the buổi tiệc ngọt yesterday.

(Học sinh đang không bỏ rác vào thùng sau bữa tiệc ngày hôm qua.)

The rubbish ____________________________________________________________________________.

3. We will plant more trees in the neighbourhood.

(Chúng tôi sẽ trồng nhiều cây rộng trong quần thể phố.)

More trees _____________________________________________________________________________.

4. Our club is going to lớn organise a lot of clean-up activities this weekend.

(Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ tổ chức triển khai rất nhiều chuyển động làm sạch sẽ vào vào buổi tối cuối tuần này.)

A lot of clean-up activities ________________________________________________________________.

5. They discussed important environmental issues at the meeting.

(Họ đã bàn bạc về các vấn đề môi trường đặc trưng tại cuộc họp.)

Important environmental issues ____________________________________________________________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu bị động:

- Thì lúc này đơn: S + am/is/are + V-pp

- Thì vượt khứ đơn: S + were/was + V-pp

- Thì sau này đơn: S + will be + V-pp

- Thì sau này gần: S + am/is/are + going to lớn be + V-pp

Vị trí trạng từ: trạng từ bỏ chỉ xứ sở + by O + trạng trường đoản cú chỉ thời gian

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A green lifestyle is adopted by more & more people.

(Lối sống xanh ngày càng được rất nhiều người gạn lọc sống theo.)

Giải thích: Cấu trúc câu thụ động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + V-pp + by O

2. The rubbish wasn’t put in the bins by the students after the party yesterday.

(Rác ko được học viên bỏ vào thùng rác rến sau bữa tiệc ngày hôm qua.)

Giải thích: Cấu trúc câu thụ động thì vượt khứ đơn: S + were/was + V-pp + by O + trạng từ bỏ thời gian

3. More trees will be planted in the neighbourhood.

(Nhiều cây cối hơn sẽ tiến hành trồng trong khu vực xóm.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này đơn: S + will be + V-pp (+ by O)

4. A lot of clean-up activities are going to lớn be organised by our club this weekend.

(Rất nhiều chuyển động dọn dẹp sẽ tiến hành tổ chức vì chưng câu lạc bộ của chúng tôi vào vào buổi tối cuối tuần này.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì tương lai gần: S + am/is/are + going khổng lồ be + V-pp + by O + trạng từ thời gian

5. Important environmental issues were discussed at the meeting.

(Các sự việc môi trường đặc biệt quan trọng đã được đàm đạo tại cuộc họp.)

Giải thích: Cấu trúc câu thụ động thì vượt khứ đơn: S + were/was + V-pp (+ by O)


từ vựng

1.

*
green again. " translate_example1="Nhóm của chúng tôi sẽ tạo cho sân chơi xanh tươi trở lại." type="lghaudio" />

3.

*
. " translate_example1="Các em học sinh đang thực hành thực tế bài biểu diễn về đảm bảo an toàn môi trường." type="lghaudio" />

4.

*
?" translate_example1="Vật liệu nào được thực hiện cho vật dụng gia đình?" type="lghaudio" />

5.

*
building materials that will help you save money and the Earth." translate_example1="Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường để giúp bạn tiết kiệm tiền và bảo đảm an toàn Trái đất." type="lghaudio" />

6.

*
by the activities of a person or an organisation. " translate_example1="Lượng carbon dioxide (CO2) được tạo thành bởi các buổi giao lưu của một fan hoặc một đội nhóm chức." type="lghaudio" />

7.

*
on the street." translate_example1="Hãy xong vứt rác rưởi bừa bãi trê tuyến phố phố." type="lghaudio" />

8.

*
the environment. " translate_example1="Nó có thể gây hại mang lại môi trường." type="lghaudio" />

9.

*
." translate_example1="Điện thoại thông minh là 1 thiết bị yêu cầu thiết." type="lghaudio" />

10.

*
?" translate_example1="Bạn rất có thể kể tên một trong những máy lái xe?" type="lghaudio" />

11.

*
great attention at exhibitions." translate_example1="Các mẫu mã xe luôn gây được sự chú ý lớn tại những kỳ triển lãm." type="lghaudio" />

12.

*
your devices when they are not used." translate_example1="Hãy nhớ tắt của doanh nghiệp khi chúng không được sử dụng." type="lghaudio" />

13.

*
wasting electricity. " translate_example1="Những nạm đổi bé dại trong thói quen mỗi ngày của bạn có thể giúp giảm lãng phí điện." type="lghaudio" />

14.

*
pick up garbage on their own." translate_example1="Học sinh được cảnh báo tự nhặt rác." type="lghaudio" />

15.

*
her exam tomorrow. " translate_example1="Cô ấy buộc phải ôn tập mang lại kỳ thi của bản thân vào ngày mai." type="lghaudio" />

16.

Xem thêm: Đơn Vị Cơ Bản Của Thế Giới Sống Là, Bài 1: Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

*
." translate_example1="Chúng tôi đã chỉ dẫn quyết định." type="lghaudio" />

17.

*
more trees in our neighbourhood." translate_example1="Chúng tôi đã trồng những cây xanh hơn trong khu vực lân cận." type="lghaudio" />