LANGUAGE FOCUS UNIT 10 : CONSERVATION

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus trang 110-111

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học viên lớp 10 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Language focus unit 10 : conservation

*

E. Language Focus (Trang 110-111 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe với nhắc lại.)

/b//p/
beecab peacap
banbrightpanprovide
badbackPaulpower

Luyện tập các câu sau:

1. Pat buys Bill a big pad of paper.

2. A đen bee is picking some pollen.

3. Put the blouses in the paper bags.

4. Paul borrowed a book about puppies from the library.

5. The beautiful carpet is my brother"s present.

6. Is this picture painted on the pupils" caps?

Hướng dẫn dịch:

1. Pat mua cho Bill một tờ giấy lớn.

2. Một con ong black đang thu phấn hoa.

3. Đặt áo vào trong túi giấy.

Xem thêm: Những Vật Liệu Cách Điện Là :, Top 9 Loại Vật Liệu Cách Điện Phổ Biến Nhất

4. Paul mượn một cuốn sách về mọi chú cún từ thư viện.

5. Tấm thảm đẹp nhất này là món quà của anh ý tôi.

6. Bức tranh này có được vẽ trên nón của học sinh không?

Grammar

The passive voice (Thể bị động)

Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng của hễ từ vào ngoặc.)

1. Were reported3. Be spoken5. Are being built
2. Grow4. Am not invited

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. (Chia dạng đúng của hễ từ trong ngoặc.)

1. came - had started - were

2. is standing - is being photographed

3. Have ... Been told

4. was being laid - decided

5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Unit 3 Lớp 12: Speaking, Unit 3 Lớp 12 Listening

will ... Be planted

Exercise 3. Fill in each blank with the correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi vị trí trống dạng đúng của đụng từ vào khung.)

arrive be clean meet takemake organize put prepare serve
1. Was organized2. Arrived3. Were not
4. Taken5. Had been leaned6. Had been put
7. Was8. Prepared9. Made
10. Were served