Tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. biết ab = 4cm; ch = 6cm. khi đó bc = cm.

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH.

Bạn đang xem: Tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. biết ab = 4cm; ch = 6cm. khi đó bc = cm.

a) Biết bh = 4cm, CH = 5cm. Tính AB, ACb) Biết AB = 10cm, AH = 6cm, tính BH, AC


a: BC=4+5=9(cm)

(AB=sqrt4cdot9=6left(cm ight))

(AC=sqrt5cdot9=3sqrt5left(cm ight))

b: (BH=sqrt10^2-6^2=8left(cm ight))

(CH=dfracAH^2BH=4,5left(cm ight))

(AC=sqrt6^2+4.5^2=7,5left(cm ight))


Lời giải:

Gọi độ lâu năm $BH=a$ centimet ($a>0$)

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông $ABH$:

(AH^2=AB^2-BH^2=4^2-a^2=16-a^2(1))

Xét tam giác $ABH$ và $CAH$ có:

(widehatAHB=widehatCHA(=90^0))

(widehatABH=widehatCAH(=90^0-widehatBAH))

(Rightarrow riangle ABHsim riangle CAH(g.g)Rightarrow fracAHBH=fracCHAH)

(Leftrightarrow AH^2=BH.CH=6a(2))

Từ ((1);(2)Rightarrow 16-a^2=6aLeftrightarrow (a-2)(a+8)=0)

(Rightarrow BH=a=2) (cm) vì chưng $a>0$)


a) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

Biết AB = 8cm, bh = 4cm. Tính: BC, HC, AH.

Xem thêm: Giải Toán Hình 8 Tập 2 Hay Nhất, Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2

b) mang đến tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH.

Biết AB = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính: BC, HC, AH.

Xem thêm: Công Thức Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật Lớp 4, Cách Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật


Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ con đường cao AH ( H trực thuộc BC )

a) chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Từ đó suy ra AB^2=BH.BC

b) Tính độ lâu năm BH, AC biết CH =6,4 cm, AB = 6cm


câu 1:Cho tam giác ABC,vuông trên A,đường cáo AH(H ở trong BC).Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH(H thuộc BC).Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài các cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông trên a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ mặt đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông trên A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác 


Câu 1:Áp dụng đ/lí pytago vào tam giác ABC vuông trên A CÓ:AB^2+AB^2=BC^2Hay: 12^2+5^2=169=BC^2=> BC=13cmÁP dụng hệ thức ta có:+) AB^2=BH.BCHay: BH=AB^2:BC=144:13 =144/13(cm)Ta tất cả CH=BC-BH=13-144/13=25/13(cm)

Bài 1: cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH = 5cm. Biết CH = 6cm. Tính:

a) AB, AC,BC và BH?

b) diện tích s tam giác ABC

Bài2: mang lại tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH; AB = 15cm; BC = 25cm. BTính:

a) AC,AH, HC và BH?

b) diện tích tam giác ABC


(1,)

(a,) Áp dụng HTL tam giác

(left{eginmatrixAH^2=CHcdot BH\AB^2=BHcdot BC\AC^2=CHcdot BCendmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixBH=dfracAH^2CH=dfrac256left(cm ight)\AB=sqrtdfrac256left(dfrac256+6 ight)=dfrac5sqrt616left(cm ight)\AC=sqrt6left(dfrac256+6 ight)=sqrt61left(cm ight)endmatrix ight.\BC=dfrac256+6=dfrac616left(cm ight))

(b,S_ABC=dfrac12AHcdot BC=dfrac12cdot5cdotdfrac616=dfrac30512left(cm^2 ight))


Đúng 3

comment (0)

Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. A) Biết AH = 6cm, BH=4,5cm. Tính AB,AC,BC,HC.b) Biết AB = 6cm, BH=3cm. Tính AH,AC,CH


Lớp 9 Toán bài xích 1: một trong những hệ thức về cạnh và con đường cao vào t...
0
0
Gửi diệt

Cho Tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH.

a. Cho AH = 16cm, bảo hành = 25 c. Tính AB,AC,BC,CH

b. đến AB = 12cm, bảo hành = 6cm. Tính AH,AC,BC,CH

c. Cho bảo hành = 9cm, CH = 4cm. Tính Ah,AC,AB


Lớp 9 Toán bài 1: một số hệ thức về cạnh và con đường cao vào t...
3
0
gởi Hủy
Đúng 0

phản hồi (0)
Đúng 1
phản hồi (0)

(a,) Áp dụng HTL:

(AH^2=BHcdot HCRightarrow HC=dfracAH^2BH=10,24left(cm ight)\BC=BH+CH=35,24left(cm ight)\left{eginmatrixAB^2=HBcdot BC=881\AC^2=HCcdot BC=360,8576endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAB=sqrt881left(cm ight)\ACapprox19left(cm ight)endmatrix ight.)

(b,) Áp dụng HTL:

(AB^2=BHcdot BCRightarrow BC=dfracAB^2BH=24left(cm ight)\HC=BC-BH=18left(cm ight)\left{eginmatrixAH^2=BHcdot HC=108\AC^2=CHcdot BC=432endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAH=6sqrt3left(cm ight)\AC=12sqrt3left(cm ight)endmatrix ight.)

(c,) Áp dụng HTL:

(BC=BH+HC=13left(cm ight)\left{eginmatrixAB^2=BHcdot BC=117\AC^2=CHcdot BC=52\AH^2=BHcdot CH=36endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixAB=3sqrt13left(cm ight)\AC=2sqrt13left(cm ight)\AH=6left(cm ight)endmatrix ight.)

 


Đúng 2
comment (2)

Lớp học tập trực đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn