SPEAKING

     

Work ill pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam.

Bạn đang xem: Speaking


Task 1

Task 1: Work in pairs. Study the table below then ask và answer the questions about the school education system in Vietnam.

(Làm vấn đề từng đôi. Phân tích bảng dưới đây và sau đó hỏi và trả lời những thắc mắc về khối hệ thống giáo dục ở nhà trường ngơi nghỉ Việt Nam.

Level of education

Grade/ Year (from-to)

Age (from-to)

Pre-school

Nursery

3 - 4

optional

Kindergarten

4 - 5

Primary education

1 - 5

6 - 10

compulsory

education

Secondary education

Lower

Secondary

6-9

11 - 14

Upper

Secondary

10-12

15 - 17

National examination for GCSE

 Example:

A: When do the children in Vietnam go to primary school?

B: When they are 6 years old.

A: How long does the primary education last?

B: 5 years.

Tạm dịch:

Cấp trường học

Cấp học/ Năm (từ - đến)

Tuổi (từ - đến)

Trường mầm non

Mầm non

3 - 4

có thể lựa chọn

Mẫu giáo

4 - 5

Trường tiểu học

1 - 5

6 - 10

bắt buộc

Trường trung học

Trường cấp 2

6-9

11 - 14

Trường cấp cho 3

10-12

15 - 17

Kỳ thi giỏi nghiệp quốc gia

Ví dụ:A: lúc nào trẻ em Việt Nam đi học tiểu học?B: Khi chúng 6 tuổi.A: giáo dục và đào tạo tiểu học kéo dãn dài bao lâu?B: 5 năm.Lời giải đưa ra tiết:

A: When bởi small children in Vietnam go to lớn nurseries?

B: Usually at the age of 3.

A: How long is the pre-school stage?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it"s according to lớn the child’s ability?

B: Right.

A: When vì children start the primary education?

B: At the age of 6.

A: Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read and write even at the age of five.

B: I’m afraid they cannot, in principle.

A: Oh! What"s the màn chơi of education after the primary education?

B: It"s the Secondary education. And this level is divided into two stages: lower & upper secondary schools.

A: Is there any exam between these two stages?

B: Yes. To enter the upper secondary schools, students must take the recruitment exam.

A: How long is normally the secondary education?

B: Seven years.

A: At the kết thúc of the upper secondary education vị students have khổng lồ take any exams?

B: Sure. They must take an exam called "Tu Tai" Diploma.

A: I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?

B: Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education and some additional fees.

A: Oh, really? Thank you for your answers.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Một Mặt Của Hình Lập Phương, Công Thức Tính Diện Tích Của Hình Lập Phương

B: My pleasure.

Tạm dịch:

A: lúc nào trẻ em ở nước ta học trường mần nin thiếu nhi ?

B: Thường vào tầm 3 tuổi.

A: quá trình mầm non kéo dãn bao lâu?

B: Theo nguyên tắc khoảng chừng 3 năm, tuy thế nó còn tùy.

A. Ý các bạn là nó tùy nằm trong vào năng lực của đứa trẻ?

B: Đúng rồi.

A: khi nào trẻ em bước đầu học tè học?

B: lúc 6 tuổi.

A: trẻ nhỏ có thể bắt đầu học tiểu học tập trước 6 ví như trẻ có đủ năng lực? Tôi tức là họ có thể đọc và viết ngay cả khi năm tuổi.

B: Về cơ bản, tôi sợ rằng bọn chúng không thể.

A: Oh! Bậc học tập sau tiểu học là gì?

B: Đó là giáo dục trung học. Và cung cấp học này được tạo thành hai giai đoạn: trường trung học đại lý và trung học tập phổ thông.

A: bao gồm kỳ thi thân hai quá trình này không?

B: Có. Để vào những trường trung học tập phổ thông, học sinh phải thâm nhập kỳ thi tuyển.

A: giáo dục đào tạo trung học kéo dãn dài bao lâu?

B: Bảy năm.

A: Khi kết thúc chương trình trung học phổ thông, học viên phải làm bài xích kiểm tra như thế nào không?

B: chắc chắn có. Họ nên làm một bài kiểm tra được điện thoại tư vấn là bởi Tú Tài.

A: Tôi gọi rồi. Một thắc mắc nữa. Học sinh phải đóng tiền học phí khi học ở những trường công lập không?

B: chắc chắn là có. Họ buộc phải đóng học phí cho từng giai đoạn giáo dục và một số trong những khoản phí té sung.

A: Oh, vậy à? Cảm ơn bạn đã trả lời thắc mắc của mình.

B: Niềm vinh hạnh của tớ mà.


Task 2

Task 2: Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system In Vietnam & that in England.

(Làm vấn đề từng nhóm. Nói đến sự tương đương và biệt lập giữa khối hệ thống trường học tập ở việt nam và khối hệ thống trường học tập ở Anh.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: I’m not sure, but I think there are certain similarities và differences between the school system in Vietnam and that in England.

B: I think so. But what differences bởi vì you know?

C: As I know, first both systems have the same three levels of education and the starting age of schooling.

D: But in England, as I know, there isn’t such a strict & unreasonable rule of starling age of schooling.

A: What bởi vì you mean?

D: OK. As I"m told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B: About the differences, I see there are a lot.

C: For example?

B: The academic year. In Vietnam, there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A: I see. In England, an academic year is divided into three by season.

D: And one more difference: in England students needn’t take any exam to enter the upper secondary schools.

C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people vì not pay any tuition in England. I mean they are totally miễn phí and compulsory.

B: Oh, really?

Chú ý:  Những tin tức được gạch chân học tập sinh rất có thể thay nắm để tương xứng với trường hợp của riêng biệt mình.

Tạm dịch:

A: Tôi không chắc, tuy thế tôi nghĩ về có một số điểm tương đương và khác hoàn toàn nhất định giữa hệ thống trường học tập ở việt nam và ngơi nghỉ Anh.

B: Tôi cũng nghĩ về thế. Nhưng các bạn có biết điểm khác hoàn toàn là gì không?

C: Như tôi biết, thứ nhất cả nhị hệ thống đều phải sở hữu cùng cha cấp giáo dục, với độ tuổi bắt đầu đi học.

D: cơ mà ở nước Anh, như tôi biết, không có quy tắc nghiêm nhặt và không hợp lý về lứa tuổi đi học.

A: Ý bạn là gì?

D: À. Tôi được bảo rằng, sinh sống Anh, một học sinh có thể tham gia một tờ học nếu khách hàng ấy bao gồm đủ năng lực theo yêu thương cầu.

B: Về những khác hoàn toàn tôi thấy có rất nhiều.

C: lấy ví dụ như như?

B: Năm học. Ở nước ta chỉ bao gồm hai học tập kỳ trong một năm, mỗi năm chỉ kéo dài khoảng 5 tháng.

A: Tôi phát âm rồi. Ở Anh một năm học được tạo thành ba học kỳ theo mùa.

D: Một sự khác hoàn toàn nữa: sinh hoạt Anh, sinh viên không cần phải tham gia kỳ thi để vào các trường trung học tập phổ thông.

Xem thêm: Top 10 Trung Tâm Hoa Ngữ Shz, Trung Tâm Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

C: Nhưng chúng ta không đề xuất bỏ qua sự khác biệt lớn nhất: chi phí khóa học cho giáo dục tiểu học, tiểu học với trung học. Đối cùng với ba lever này, mọi tín đồ không trả học phí ở Anh. Ý tôi là họ trọn vẹn miễn tầm giá và bắt buộc.