SOẠN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ GIÁO ÁN

  -  

- cảm giác được tình yêu đời, lòng đê mê sống mãnh liệt mà đầy uần khúc qua bức tranh phong cảnh xứ Huế.

- nhận biết được sự chuyên chở của tứ thơ; của trung khu trạng đơn vị trữ tình và bút pháp tài hoa, độc đáo và khác biệt của Hàn mang Tử.

2 Kĩ năng:

- Đọc – hiểu bài thơ trữ tình theo đặc thù thể loại

- Cảm thụ, phân tích tòa tháp thơ.

3 Thái độ: giáo dục và đào tạo tình yêu thiên nhiên, với cuộc sống thường ngày và con người.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV, bài soạn , chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 11

- HS: Vở soạn, sgk , vở ghi

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Phoái hôïp caùc phöông phaùp ñoïc dieãn caûm, neâu vaán ñeà, bình giaûng, trao ñoåi thaûo luaän

 
Bạn đang xem: Soạn bài đây thôn vĩ dạ giáo án

*
3 trang
*
hien301
*
*
12666
*
10Download


Xem thêm: Soạn Sinh Bài 49 Lớp 8 - Sinh 8 Bài 49: Cơ Quan Phân Tích Thị Giác

Bạn vẫn xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 11 huyết 83: Đây xã vĩ dạ - Hàn khoác Tử", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Cơ Năng Lớp 10, Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng

Tuần: 22 Ngày dạy:......Tiết: 83 Lớp dạy:ÑAÂY THOÂN VÓ DAÏHaøn Maëc TöûI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.1 Kiến thức: - cảm giác được tình thân đời, lòng si mê sống mãnh liệt mà đầy uần khúc qua bức tranh cảnh sắc xứ Huế. - nhận biết được sự chuyển động của tứ thơ; của trọng tâm trạng cửa hàng trữ tình và bút pháp tài hoa, khác biệt của Hàn khoác Tử. 2 Kĩ năng: - Đọc – hiểu bài bác thơ trữ tình theo đặc thù thể loại- Cảm thụ, phân tích cống phẩm thơ.3 Thái độ: giáo dục đào tạo tình yêu thương thiên nhiên, với cuộc sống và nhỏ người. II. CHUẨN BỊ:- GV: SGK, SGV, bài soạn , chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 11- HS: Vở soạn, sgk , vở ghiIII. PHƯƠNG PHÁP: Phoái hôïp caùc phöông phaùp ñoïc dieãn caûm, neâu vaán ñeà, bình giaûng, trao ñoåi thaûo luaänIV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:1. Ổn định:2. Bài bác cũ:3. Bài mới: Trong phong trào thơ bắt đầu 1932 - 1942 tất cả một bên thơ rất là đặc biệt. Đặc biệt về tài thơ trác tuyệt, quan trọng về cuộc đời ngắn ngủi, về cái chết trong nhức đớnvà về cả đầy đủ mối tình đơn phương vô vọng. Mà lại chính đó lại là giữa những nguồn xúc cảm để thi nhân việt được phần đa tuyệt tác. Hàn mang Tử cùng với "Đây làng Vĩ Dạ" là một trường hợp như thế. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hsNoäi dungGv:y/c hs ñoïc tieåu daãn vaø mang đến bieát vaøi neùt chính veà taùc giaû?Hs: ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûiGv: ngoaøi buùt danh HMT coøn coù nhieàu buùt danh khaùc: Phong Traàn, Leä Thanh, 1939: HMTCha maát sôùm laøm thô töø nhoû khi 14 tuoåiGv: Neâu moät soá` taùc phaåm tieâu bieåu cuaû HMT?Hs: traû lôøiGv: neâu xuaát xöù cuûa baøi thô?Hs: traû lôøiGv: baøi thô ñöôïc saùng taùc trong hoaøn caûnh naøo?Hs: traû lôøiGv: giôùi thieäu theå loaïi caûu baøi thô?Hs: traû lôøiGv: y/c hs ñoïc baøi thôHs: ñoïc dieãn caûmGv: nhaän xeùt gioïng ñoïc, ñoïc laïi moät laànGv:ñaët nhan ñeà mang lại moãi khoå thôHs: thaûo luaän nhanh, traû lôøiGv: nhaän xeùtGv: caâu ñaàu laø lôì cuûa ai, höôùng ñeán ai?Hs: suy nghó, traû lôøiGv giaûng theâm: taùc giaû möôïn lôøi cuûa coâ gaùi thoân vó, cuõng laø lôøi töï vaán cuaû taùc giaû töï traùch mìnhGv: taïi sao aùtc giaû khoâng duøng veà thaêm maø laïi laø veà chôi?Hs: thaêm: khaùch saùo, xa caùch Chôi: gaàn guõi, thaân maätGv: phaân tích veû ñeïp caûu caâu 2, 3 trong hoài töôûng vaø töôûng töôïng cuaû taùc giaû, coù nhöõng töø naøo, hình aûnh naøo gôïi veû ñeïp xöù Hueá?Hs: suy nghó, traû lôøiGv: lieân heä caâu thô cuûa XD:Ñoã trôøi xanh ngoïc qua muoân laùXanh ngoïc laøm hieän roõ veû quyù phaùi, sang troïng cuûa hoa laù trong vöôønGv: maët chöõ ñieàn laø khuaân maët nhö theá naøo? Hình aûnh göông maët chöõ ñieàn thaáp thoaùng gôïi caûm xuùc gì?Hs: thaûo luaän nhanh, traû lôøiGv giaûng: maët chöõ ñieàn ñaõ gaây nhieàu caùch hieåu:khuaân maët cuûa coâ gaùi thoân vó Khuaân maët cuûa chaøng trai thoân vóKhuaân maët cuûa bao gồm chuû theåà khuaân maët phuùc haäu ngay lập tức thaúngGv: thoân vó hieän leân vôùi nhöõng neùt noåi baät naøo?Hs: phaùt hieän, traû lôøiGv: ÔÛ nhì caâu ñaàu cuûa khoå thô thöù hai thieân nhieân ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?? Theå hieän tam traïng gì cuûa taùc giaû?Hs: traû lôøiGv: neáu ôû nhì caâu treân caûnh hieän ra vôùi taâm traïng buoàn thì ôû hai caâu sau caûch hieän ra nhö theá naøo? Taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp gì?Hs: suy nghó, traû lôøiGv giaûng: caâu thô nhö theå hoûi ngöôøi ôû theá giôùi khaùc hö thöïc, thöïc hö vôùi nhöõng töôûng töôïng ñoäc ñaùo: beán soâng traêng, chôø thuyeàn chôû traêngGv daãn chöùng moät soá caâu thô coù hình aûnh traêng cuûa HMT :- Khoâng gian ñaém ñuoái toaøn laø traêng Toâi cuõng traêng maø naøng cuõng traêng- Môùi lôùn leân maø traêng ñaõ heïn hoø Thôm nhö tình aùi cuûa ni coâ- Traêng naèm soõng soaøi treân caøch lieãu Ñôïi gioù ñoâng veà ñeå laû lôiGv: khaùch ñöôøng xa laø ai? Taùc giaû söû duïng ñieäp ngöõ vôùi muïc ñích gì?Hs: suy nghó, traû lôøiGv daãn chöùng:- Doïc bôø soâng traéng naéng trang trang- Caùi xoay buùng saün leân trôøi Môø môø nhaân aûnh nhö ngöôøi ñi ñeâmGv: töø ai ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn coù yù nghóa gì?Hs: thaûo luaän nhanh, traû lôøiGv giaûng: taùc giaû ñoäc thoaïi vôùi chính` mình, töï hoûi mình theå hieän söï haøi nghi, tình ñôøi, tình ngöôøi.GIÔÙI THIEÄU Taùc giaû:Teân thaät laø NguyeãnTroïng trí (1912 – 1940), ngöôøi laøng Leä Mó – Ñoàng Hôùi – Quaûng BìnhXuaát thaân vào gia ñình coâng giaùo ngheøoThuôû nhoû hoïc ôû Hueá nhì naêm, nhöng soáng nhieàu ôû Quy Nhôn. Sau laøm laøm vieäc ôû sôû ñaïc ñieàn moät thôøi gian roài vaøo SG laøm baùo1939 HMT maéc beänh phong, trôû laïi Quy Nhôn ñeán 1940 oâng maát Taùc phaåm chính: (sgk)Baøi thôXuaát xöùIn trong taäp Thô ñieân sau ñoåi laïi laø ñau thöông saùng taùc 1939Hoaøn caûnh saùng taùcGôïi caûmhöùng tö ømoái tình cuûa HMT vôùi moät coâ gaùi queâ ôû Vó DaïTheå loaïi Thaát ngoân tröôøng thieân (3khoå/ baøi, moãi khoå 4 caâu)ÑOÏC, HIEÅU VAÊN BAÛNKhoå 1: Böùc tranh thoân Vó vaøo buoåi bình minh “Sao anh thoân Vó”à Caâu hoûi tu töø: lôøi traùch nheï nhaøng, lôøi môøi goïi tha thieát cuûa coâ gaùi thoân Vó vôùi nhaø thô, cuõng laø tieáng loøng cuaû nhaø thô hoûi chủ yếu mình“ quan sát naéng haøng cau leân”à nắng và nóng röïc rôõ môùi leân, trong treûo, tinh khieát laø veû ñeïp rieâng cuûa naéng mieàn Trung“Vöôøn ai nhö ngoïc”à SS môùi laï laø maøu xanh môõ maøng, non sơn nhö loaù nöôùc, meàm maïi phaûn aùnh söùc soáng cuûa vöôøn“Laù truùc bịt chöõ ñieàn”àHình aûnh ñöoäc caùch ñieäu hoaùnöûa hö nöûa thöïc thaáp thoaùng aåm hieän sau khoùm truùcThoân Vó hieän leân vôùi nhì neùt noåi baät: caûnh xinh xaén, bé ngöôøi phuùc haäuKhoå 2: Caûnh soâng nöôùc maây trôøi xöù Hueá“Gioù theo . Maây ñöôøng maây”+ Thieân nhieân coù gì traùi ngöôïc nhau: “gioù theo ñöôøng maây” àCaûnh vaät li tán li taùnHoa baép lay, nöôùc buoàn hiu à Caûnh vaät laëng leõ, voâ hoàn gôïi noãi buoàn xa vaéng“Thuyeàn ai toái nay”+ Caâu hoûi tu töø “ai”, söû duïng buùt phaùp aûo hoaù soâng Höông à soâng traêng+ Caâu hoûi aån chöùa söï day döùt hy vọng chôø vaø lo sôïCaûnh vaãn ñeïp nhöng buoàn baû, hiu haét, laïnh leõo Khoå 3: Taâm traïng cuûa taùc giaû“Mô khaùch ñöôøng xa”Khaùch ñöôøng xa: laø hình aûnh trong mô cuûa ngöôøi vào moäng à Hình aûnh cuï theå nhöng mô hoà“Aùo em nhaân aûnh”à Hình aûnh coâ gaùi Hueá maøu aùo traéng laãn vaøo maøu traéng cuûa söông khoùiàhö aûo “Ai bieát ñaäm ñaø?”àTöø phieám chæ, chæ söï hoaøi nghi baên khoaên cuûa taùc giaûTheå hieän noãi coâ ñôn troáng vaéng khaéc khoaûi cuûa moät taâm trả thieát tha yeâu meán cuaoäc soáng vaø con ngöôøi trong hoaøn caûnh ñaõ nhuoám ñau thöông baát haïnh.TOÅNG KEÁTGhi nhôù sgk/40Cuûng coá:Nhöõng caâu hoûi höôùng tôùi ai vaø coù taùc` duïng gì trong vieäc bieåu hieänh taâm traïng cuûa taùc giaû?Daën doø:Veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô vaø phaàn phaân tíchChuaån trườn baøi:Chieàu toái:+ Böùc tranh thieân nhieân ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?+ Caûm nhaän veà cuaoäc soáng vaø bé ngöôøi cuaû Baùc vào baøi thô?Lai taân:+ Boïn quan tiền laïi vào baøi thô ñöôïc mieâu aût nhö theá naøo?+ Phaân tích saéc thaùi chaâm bieám, mæa mai?Ruùt gớm nghieäm: