Soạn Anh 12 Unit 6 Listening

     

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs và answer the question : Which is the most popular job in Vietnam?


Before

LISTENING

I. BEFORE YOU LISTEN (Trước lúc nghe)

a. Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam?

(Dưới đó là những việc làm phổ cập nhất sinh sống Mĩ. Làm việc từng đôi và trả lời câu hỏi: câu hỏi làm nào phổ cập nhất nghỉ ngơi Việt Nam?)

accountant(n): kế toán tài chính

lawyer: lý lẽ sư

computer programmer: xây dựng viên

nurse: y tá

teacher: giáo viên

b. Listen & repeat 

(Nghe với nhắc lại)

workforce /ˈwɜːkfɔːs/

manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/

retail /ˈriːteɪl/

service /ˈsɜːvɪs/

economy /ɪˈkɒnəmi/

wholesale /ˈhəʊlseɪl/

category /ˈkætəɡəri/

goods /ɡʊdz/

job market 

Lời giải đưa ra tiết:

a. 

A: What job bởi vì you think is the most popular in Vietnam?

B: As I see, it’s computer programming because this job is in great need for the development. We are in the IT age.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 6 listening

C: OK. And what’s the next?

D: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.

Tạm dịch:

A: chúng ta nghĩ quá trình nào là một trong những chọn lựa tốt nhất cho doanh nghiệp ở Việt Nam?

B: Như tôi thấy, nó là chương trình máy tính bởi vì công vấn đề này là vô cùng cần cho sự phát triển. Chúng tôi đang sống trong thời đại của CNTT.

C: OK. Và kế tiếp là gì?

D: câu hỏi làm trong khu vực kinh tế, nhất là việc sản xuất.


While

II. WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Task 1: Listen to the passage & fill in the missing words in the boxes.

(Nghe đoạn văn cùng điền phần lớn từ thiếu trong những khung.)

*

Phương pháp giải:

❖ Tapescript

Next, let’s look at some of the recent changes in the US job market & see if we can make some predictions for future jobs.

A good way to begin is to lớn look at the American workforce và how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs khổng lồ service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, thery vày something lượt thích washing people’s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

One: Transportation companies

Two: Wholesale companies

Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five : Personal servive, such as hotels, oto repair, accounting education and medicine

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs khổng lồ service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service.

Tạm dịch:

Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào một trong những số biến hóa gần phía trên trong thị trường lao động Mỹ và xem chúng ta có thể đưa ra một số trong những dự đoán đến các các bước trong tương lai.

Một giải pháp hay để bước đầu là chú ý vào lực lượng lao động Mỹ và nó biến hóa như ráng nào. Sự chuyển đổi quan trọng nhất là sự biến đổi từ vấn đề sản xuất quý phái các công việc dịch vụ.

Các các bước sản xuất là những quá trình mà mọi bạn làm gì đấy hoặc phân phối ra. Ví dụ, tín đồ ta phân phối ô tô. Các công việc dịch vụ là những quá trình mà người lao động hỗ trợ dịch vụ, hoặc cửa hàng chúng tôi có thể nói, thery làm cho một cái nào đó giống như rửa xe của fan dân. Nói chung, các công việc dịch vụ được chia thành 5 loại:

Một: những công ty vận tải

Hai: những công ty bán buôn

Ba: các công ty chào bán lẻ

Bốn: những công ty tài chủ yếu

Năm: cá nhân phục vụ, ví dụ như khách sạn, sửa chữa xe hơi, kế toán giáo dục và y học.

Bây giờ vụ việc ở đó là mọi tín đồ đã thay đổi từ câu hỏi sản xuất quý phái các quá trình dịch vụ. Ví dụ, một trăm năm trước, 80% công nhân tiếp tế hàng hoá, hiện thời chỉ gồm 30% làm. Các nhà tài chính dự đoán rằng vào năm 2020, chín trong các mười công nhân sẽ cung ứng dịch vụ.

Lời giải chi tiết:

1. Manufacturing

2. Service

3. Transportation

4. Finance

5. Service


Task 2

Task 2: Listen again and decide whether the sentences are true (T) or false (F).

(Nghe lại và đưa ra quyết định những lời nói đúng (T) tốt sai (F).)

Lời giải đưa ra tiết:

1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs.

Tạm dịch: người lao hễ Hoa Kỳ đã thay đổi từ vấn đề sản xuất sang công việc về dịch vụ.

Đáp án: True

Thông tin (audio): The most important change has been the shift from manufacturing jobs lớn service jobs.

2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something.

Tạm dịch: Các các bước sản xuất là những công việc mà bạn lao động tạo nên gì đó.

Xem thêm: Phương Thức Biểu Đạt Của Bài Tự Tình 1, Bài Thơ Tự Tình Iii Dùng Phương Thức Biểu Đạt Nào

Đáp án: True

Thông tin (audio): Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things.

3. Personal services are one of the five service jobs.

Tạm dịch: các dịch vụ cá thể là 1 trong các năm các bước dịch vụ.

Đáp án:True

Thông tin (audio): One: Transportation companies

Two: Wholesale companies

Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five : Personal servive

4. 70% of workers produced goods one hundred years ago.

Tạm dịch: 70% công nhân thêm vào hàng hoá cách đây một trăm năm.

Đáp án: False (80%)

Thông tin (audio): “For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods

5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020.

Tạm dịch: 80% lao hễ sẽ làm việc trong ngành dịch vụ thương mại vào năm 2020.

Đáp án: False (90%)

Thông tin (audio): “Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service. => 90%


III. AFTER YOU LISTEN (Sau lúc nghe)

Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 và 2.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Nắm tắt bài bác nghe, dùng thông tin ở bài xích tập 1 và 2.)


A: From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs khổng lồ service jobs.

B: In manufacturing jobs, people make something or produce things, và in service jobs people only provide service.


C: Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance & personal services.

D: The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.

A: By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Xem thêm: Xếp Theo Thứ Tự Xích Đạo Về Cực Là Các Khối Khí Là:

Tạm dịch:

A: từ bỏ phần lắng nghe, tôi thấy lực lượng lao động Mỹ đã biến đổi từ việc sản xuất sang công việc dịch vụ.

B: Trong các bước sản xuất, mọi tín đồ làm nào đó hoặc sản xuất, và trong quá trình dịch vụ bạn ta chỉ hỗ trợ dịch vụ.

C: Các công việc dịch vụ được tạo thành 5 loại: giao thông vận tải vận tải, buôn bán buôn, tài thiết yếu và những dịch vụ cá nhân.

D: phần trăm người vào các các bước dịch vụ chiếm trên 70%.

A: Đến năm 2020, chín trong các mười người công nhân sẽ thao tác làm việc trong các quá trình dịch vụ.