Số Thứ Tự Của Nhóm Nguyên Tố Bằng Số

  -  

- các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Số thứ tự của nhóm nguyên tố bằng số

- những nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số trang bị tự của ô nhân tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích phân tử nhân).

*

 

2. Chu kì và nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số lắp thêm tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: bao gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg ở trong chu kì 3 vì tất cả 3 lớp electron.

b) đội nguyên tố

- đội nguyên tố là tập hợp các nguyên tố cơ mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, cho nên vì vậy có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

- gồm 2 loại nhóm thành phần là đội A và nhóm B:

+ team A: bao hàm các yếu tắc s và p.

Số đồ vật tự nhóm A = toàn bô e lớp bên ngoài cùng.

Xem thêm: Sóng Biển Thuộc Hình Thức Vận Động Nào ? Nêu Khái Niệm Và Nguyên Nhân?

+ đội B: bao gồm các nhân tố d cùng f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* giả dụ (x + y) = 3 → 7 thì yếu tắc thuộc đội (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc team VIIIB.

* nếu như (x + y) > 10 thì yếu tắc thuộc đội (x + y – 10)B.


- Khối các nguyên tố s, p, d, f

- Khối các nguyên tố s: gồm những nguyên tố đội IA và IIA

- Là hồ hết nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối những nguyên tố p: gồm những nguyên tố thuộc những nhóm tự IIIA cho VIIIA (trừ He).

- Là rất nhiều nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc đội B.

- Là mọi nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối những nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc họ Lantan cùng họ Actini.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Và Bảo Quản Đồ Nhựa, Là: Không Để Gần Lửa

- Là gần như nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.