Review 1 lớp 7: language

  -  

Task 1. Listen and tick (√) the word if it is the same as the word you hear and cross (x) it if it is different.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 7: language

(Nghe và chọn (√) từ nếu nó giống với từ mà bạn nghe được và chọn (x) nếu khác.)

Lời giải chi tiết:

1. lock

x

7. cream

x

2. community

8. grocer

x

3. kind

x

9. vampire

4. cracker

x

10. beard

5. flavour

11. fruit

6. fear

12. vary

x


Task 2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently

(Chọn từ mà phần gạch dưới được phát âm khác.)

1. A. high

B. rough

C. tough

D. laugh

2. A.bag

B. frog

C.original

D. flag

3. A. hurricane

B. scarf

C. city

D. cracker

4. A. labour

B. flour

C. favour

D. honour

5. A. fear

B. earn

C. hear

D. clear

Lời giải chi tiết:

1 - A

2 - C

3 - C

4 - B

5 - B

1. high bởi vì được phát âm là âm câm, còn những từ khác được phát âm là /f/.

2. original bởi vì được phát âm là /dʒ/, còn những từ khác, g được phát âm là /g/.

3. city bởi vì được phát âm là /s/, còn những từ khác được phát âm là /k/.

4. flour bởi vì được phát âm là /aʊə/, còn những từ khác được phát âm là /ə/.

5. earn bởi vì âm được phát âm là /ɜː/, còn những từ khác được phát âm là /ɪə/.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Task 3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (√) the one(s) you yourself do.

(Đặt những cụm từ trong khung vào những phân loại thích hợp và chọn với những cụm từ mà bạn tự thực hiện.)

helping the old

tidying up your room

raising money for the poor

collecting stamps

washing your hands before meals

eating a lot of fruit

opening classes for street children

collecting rubbish in your area

Activities for …

yourself

your community

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Activities for …

(Những hoạt động cho ...)

yourself

(chính bản thân bạn)

your community

(cộng đồng của bạn)

- tidying up your room (√)

(dọn dẹp phòng của bạn)

- collecting stamps

(sưu tầm tem)

- washing your hands before meals (√)

(rửa tay trước khi ăn)

- eating a lot of fruit (√)

(ăn nhiều trái cây)

- helping the old (√)

(giúp đỡ người già)

- raising money for the poor

(quyên tiền cho người nghèo)

- collecting rubbish in your area (√)

(thu gom rác trong khu vực của bạn)

- open classes for street children

(mở các lớp học cho trẻ em đường phố)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Task 4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to match each description. The first one is an example.

(Bạn có thể nhớ như thế nào? Chọn một trong những từ/ cụm từ bên dưới để nối với mỗi miêu tả. Câu đầu là ví dụ.)

staying in shape community obesity calories hobby donating

 

 

Word/ Phrase

0. You are interested in pens. You collect and keep them.

(Bạn thích những cây bút. Bạn thu thập và cất giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tầm bút)

1. a disease from eating too much

 

2. people living in an area

 

3. the energy you need for daily activities

 

4. keeping fit

 

5. giving things to help people in need

 

6. a thing you enjoy doing

 

Lời giải chi tiết:

Description (Mô tả)

Word/Phrase (Từ/ Cụm từ)

0. you are interested in pens. You collect and keep them.

(Bạn thích những cây bút. Bạn sưu tầm và giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tầm bút)

1. a disease from eating too much

(một căn bệnh do ăn quá nhiều)

obesity

(bệnh béo phì)

2. people living in an area

(những người sống trong một vùng)

community

(cộng đồng)

3. the energy you need for daily activities

(năng lượng bạn cần cho các hoạt động thường ngày)

calories

(ca-lo)

4. keeping fit

(giữ cơ thể cân đối)

staying in shape

(giữ dáng)

5. giving things to help people in need

(cho đồ để giúp những người khó khăn)

donating

(quyên tặng)

6. a thing you enjoy doing

(một điều bạn thích làm)

hobby

(sở thích)


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Task 5. Choose the best answer A, B, or C to complete the sentences.

(Chọn đáp án đúng nhất A, B, hoặc C để hoàn thành câu.)

1. People ____________ between 1,600 and 2,500 calories a day to stay healthy.

A. need

B. needed

C. have needed

2. The room smells bad. Somebody __________ in here.

A. smoke

B. smoked

C. has smoked

3. In that area, it ____________ difficult to find enough food in winter.

A. is

B. was

C. has been

4. He ate a lot of junk food, so he __________ fat quickly.

A. gets

B. got

C. has gotten

5. In the history of mankind, people _______________ for new foods.

A. always look

B. always looked

C. have always looked

6. Be a Buddy was founded _____________ to help the street children.

A. since 2010

B. in 2011

C. every year

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. C

6. B

1. A

People need between 1,600 to 2,500 calories a day to stay healthy.

(Người ta cần 1600 đến 2500 calo một ngày để giữ dáng.)

2. B

The room smells bad. Somebody has smoked in here.

(Phòng học có mùi hôi. Có người đã hút thuốc.)

3. A

In that area, it is difficult to find enough food in winter.

Xem thêm: Giáo Án Địa Lí 11 Bài 3 : Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu, Giáo Án Địa Lí 11

(Trong khu vực đó, sẽ thật khó để tìm đủ thức ăn cho mùa đông.)

4. B

He ate a lot of junk food, so he got fat quickly.

(Anh ấy đã ăn nhiều thức ăn vặt, vì thế anh ấy đã mập lên rất nhanh.)

5. C

In the history of mankind, people have always looked for new foods.

(Trong lịch sử nhân loại, người ta luôn tìm kiếm những thức ăn mới.)

6. B

Be a Buddy was founded in 2011 to help the street children.

(Bạn đồng hành được thành lập vào năm 2011 để giúp trẻ em đường phố.)


Bài 6


Video hướng dẫn giải


Task 6. Match the beginnings in A with the endings in B.

(Nối câu đầu của cột A với phần kết thúc của cột B.)

A

B

1. These people live in the mountains,

2. To help your community, you can join in Be a Buddy,

3. Don"t eat too close to your bedtime,

4. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells,

5. Place a bin here and there,

A. or you will get fat.

B. and people will throw rubbish into them.

C. but he never sells them.

D. so they have a lot of fresh air.

E. or you can start your own activities.

Lời giải chi tiết:

1. D

2. E

3. A

4. C

5. B

1. These people live in the mountains, so they have a lot of fresh air.

(Những người này sống trên núi, vì vậy họ có nhiều không khí trong lành.)

2. To help your community, you can join in Be a Buddy, or you can start your own activities.

(Để giúp cộng đồng của mình, bạn có thể tham gia vào chương trình “Làm bạn đồng hành”, hoặc có thể bắt đầu những hoạt động riêng của bạn.)

3. Don’t eat too close to your bedtime, or you will get fat.

(Đừng ăn quá gần giờ đi ngủ, nếu không bạn sẽ bị mập.)

4. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells, but he never sells them.

(Cha tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, nhưng ông ấy không bao giờ bán chúng.)

5. Place a bin here and there, and people will throw rubbish into them.

(Đặt một thùng rác ở đây và đó, và người ta sẽ cho rác vào đó.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Nguyễn Trãi Văn Lớp 10 ❤️️ 10 Bài Hay, Please Wait

)


Bài 7

Task 7. Work in pairs. Ask your partner the questions to find out if your partner has good eating habits.

(Làm theo cặp. Hỏi bạn những câu hỏi để tìm ra bạn học có thói quen ăn uống tốt hay không?)