A

     

Unit 7: Economic Reforms – giờ Anh Lớp 12

A. Reading

A. Reading Unit 7 Trang 74 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 12

Before you read (Trước khi bạn đọc)

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: A

Ask and answer the following questions. (Làm bài toán từng đôi. Hỏi và trả lời những thắc mắc sau.)

1. What can you see in the picture?

2. Vị you think that the people in this picture lead a rich or a poor life?

3. What, in your opinion, should be done lớn improve the situation?

Hướng dẫn giải

1. What can you see in the picture? (Bạn nhận thấy gì trong bức ảnh này?)

Đáp án: The picture shows us people’s life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls. And there is no modern means of transport. In fact, there is no sign of modernity. (Bức tranh cho chúng ta thấy cuộc sống đời thường của con bạn rất mộc mạc. Đời sống hết sức thấp. Con fan sống trong số những ngôi công ty tranh tường làm bằng đất. Và không có phương tiện giao thông hiện đại. Thật ra không tồn tại dấu hiệu của sự việc hiện đại.)

2. Do you think that the people in this picture lead a rich or a poor life? (Bạn nghĩ những người trong tranh có cuộc sống đời thường giàu xuất xắc nghèo?)

Đáp án: The people in this picture lead a very simple & poor life. (Người vào tranh hướng đến cuộc sống đời thường đơn giản với nghèo nàn.)

3. What, in your opinion, should be done khổng lồ improve the situation? (Theo bạn, nên làm những gì để cải thiện tình trạng này?)

Đáp án: In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old & obsolete way of living & working. It means they should change their way of thinking. In a word, people should re-structure their economy. (Theo tôi, con tín đồ nên tiến hành cách tân kinh tế. Chúng ta nên biến đổi cách sinh sống và thao tác đã lỗi thời. Nghĩa là chúng ta nên thay đổi cách nghĩ. Tóm lại, con người nên tái cơ cấu tổ chức nền khiếp tế.)

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài bác tập kèm theo.)

https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/a-reading-unit-7-trang-74-sgk-tieng-anh-lop-12.mp3

One of the most important measures khổng lồ be taken to promote the development of a country is to lớn constantly carry out economic reforms. Being aware of this, in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist các buổi party initiated an overall economic reform, commonly known as “Doi Moi” (Renovation). The aim of Doi Moi was to lớn restructure the economy of Vietnam & to raise the living standards of the people.

Before Doi Moi our country experienced a lot of difficulties: the economy was under-developed and was dominated by traditional agriculture; the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant; there was a shortage of schools và hospitals, and inflation could be seen in every sector of the economy. To solve these problems, our Government introduced a number of renovation measures: they eliminated government subsidies; they shifted economic priority from heavy industry to lớn three major economic programmes, namely, production of food, production of consumer goods và production of exports; they reduced state intervention in business; they opened trade relations with all countries in the world and encouraged foreign & domestic private investment.

The subsequent National Congresses of the Vietnamese Communist các buổi tiệc nhỏ held in 1991, 1996, and 2001 continued to lớn reaffirm its commitment to Doi Moi, và called for more administrative & economic reforms. Under the Party’s guidelines, the Government adopted the Land Law in 1993 và the Enterprises Law in 2000. These have laid legal grounds for dissolving inefficient co-operatives, expanding more opportunities for farmers, & encouraging both domestic và foreign private investment.

Since Doi Moi, our country has undergone substantial changes: productivity và agricultural exports have constantly increased, the farmers have enjoyed land use rights và have had greater choice on how lớn use their agricultural land, the workers have worked harder as their time is their money, & the children, particularly those from ethnic minorities have had more opportunities khổng lồ enjoy education & training.

We believe that with the strong commitment of our các buổi party and Government khổng lồ Doi Moi, we will gain greater achievements & build a better life for our people.

Tạm dịch:

Một trong số những biện pháp đặc biệt phải thực hiện để đẩy mạnh việc phân phát triển quốc gia là kiên trì tiến hành những cuộc đổi mới kinh tế. Ý thức được điều này, mon 12 -1986, ngơi nghỉ Đại Hội vn lần thứ 6, Đảng cùng Sản việt nam đã khởi xướng cuộc thay đổi kinh tế toàn điện theo thông tin được biết thông thưởng là “Đổi Mới”. Mục tiêu của “Đổi Mới” là tái kết cấu nền kinh tế tài chính Việt nam giới và nâng cấp mức sống nhân dân.

Trước “Đổi Mới“, đất nước bọn họ trải trải qua nhiều khó khăn, nền tài chính kém trở nên tân tiến và bị kìềm chế vì chưng nền nông nghiệp & trồng trọt cổ truyền: tổ quốc nghèo, nhân dân sống cuộc đời nghèo khó,sản xuất trì trệ; thiếu hụt trường học và cơ sở y tế và nạn lạm phát được nhìn thấy ở phần nhiều thành phần kinh tế. Để giải quyết và xử lý những trở ngại này, cơ quan chính phủ của họ giới thiệu các biện, pháp đổi mới: họ xóa khỏi bao cấp cho của chủ yếu phủ, họ đưa ưu tiên tài chính từ công nghiệp nặng trĩu sang bố chương trình kinh tế tài chính trọng yếu, ấy là cung cấp lương thực, cung ứng hàng tiêu tốn và cung cấp xuất khẩu; họ sút sự can thiệp ở trong phòng nước vào gớm doanh; họ không ngừng mở rộng quan hệ mậu dịch với vớ cả tổ quốc trên quả đât và cổ vũ đầu tư tư nhân trong và không tính nước.

Những Đại Hội tiếp đến của Đảng cùng Sản vn được tổ chức triển khai vào trong thời điểm 1991,1996,và 2001 tiếp tục tái chứng thực những cam kết đối với Đổi Mới, với yêu ước nhiều đổi mới về tài chính và hành chính. Theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chính phủ gật đầu và triển khai Luật Đất đai năm 1993 và hiện tượng Doanh nghiệp năm 2000. Những nguyên lý này đặt các đại lý pháp lí cho bài toán giải thể những hợp tác ký kết xã không hiệu quả, mở rộng cơ hội cho nông dân và khuyến khích việc đầu tư chi tiêu tư nhân vào lẫn quanh đó nước.

Từ lúc Đổi Mới, khu đất nước bọn họ đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể: năng suất cùng xuất khẩu nntt không xong phát triển, nông dân tận hưởng được quyền thực hiện đất đai và tất cả sự chọn lựa nhiều rộng về áp dụng đất canh tác của mình, công nhân có tác dụng việc cần cù hơn vì thời gian của chúng ta là tiền, và con cái họ, độc nhất là con cái của những dân tộc thiểu số, gồm nhiều thời cơ hơn nhằm hưởng công dụng của giáo dục đào tạo và đào tạo.

Chúng ta tin rằng với sự khẳng định chắc chắn của Đảng cùng Nhà nước về Đổi Mới, bọn họ sẽ đã có được những thành tựu kếch xù hơn nữa cùng xây dựng cuộc sống đời thường hạnh phúc hơn cho nhân dân.

Task 1: Give the Vietnamese equivalents to lớn the following words and phrases. (Cho nghĩa tiếng Việt tương tự cho mọi từ và cụm từ sau.)

National Congress: _______– renovation: _______– inflation: _______– government commitment: _______– under – developed: _______– dominate: _______– stagnant: _______– government subsidies: _______– dissolve: _______– substantial: _______

Hướng dẫn giải

National Congress: Đại Hội Quốc Gia/Toàn Quốc– renovation: đổi mới, phương pháp tân– inflation: lấn phát– government commitment: khẳng định của chủ yếu phủ– under – developed: kém phát triển– dominate: đưa ra phối, thống trị– stagnant: trì trệ– government subsidies: bao cấp cho của chủ yếu phủ– dissolve: rã rã– substantial: béo lao, đáng kế

Task 2: Decide whether the statements are irue (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) tuyệt sai (F).)

1. Economic reform is the most important measure khổng lồ be taken lớn promote the development of a country.

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986.

3.

Xem thêm: Tả Cô Giáo Hoặc Thầy Giáo Đã Từng Dạy Em Và Để Lại Cho Em Nhiều Tình Cảm Tốt Đẹp

Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy.

4. khổng lồ make Doi Moi khổng lồ be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to three major economic programmes.

5. The Land Law & the Enterprises Law have encouraged both domestic và foreign private investment.

Hướng dẫn giải

1. Economic reform is the most important measure to lớn be taken to lớn promote the development of a country. (Cải cách kinh tế tài chính là biện pháp đặc biệt nhất nên được tiến hành để cửa hàng sự cách tân và phát triển của một quốc gia.)

Đáp án: False

Thông tin: One of the most important measures to lớn be taken to promote the development of a country is to constantly carry out economic reforms. (chỉ là một trong những trong những)

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986. (Đổi bắt đầu do thiết yếu phủ việt nam khởi xướng năm 1986.)

Đáp án: True

Thông tin: “Being aware of this, in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist các buổi tiệc nhỏ initiated an overall economic reform, commonly known as “Doi Moi” (Renovation)”

3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy. (Trước Đổi mới, lân phát xuất hiện ở toàn bộ các ngành kinh tế tài chính quốc gia.)

Đáp án: True

Thông tin: cả đoạn số 2

4. Lớn make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to lớn three major economic programmes. (Để Đổi mới thành công, cơ quan chỉ đạo của chính phủ chỉ chuyển ưu tiên từ ngành công nghiệp nặng nề sang bố chương trình tài chính lớn.)

Đáp án: False

Thông tin: (đoạn 2) không chỉ là chuyển ưu tiên mà cơ quan chính phủ còn “they reduced state intervention in business; they opened trade relations with all countries in the world và encouraged foreign và domestic private investment.”

5. The Land Law & the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment. (Luật Đất đai và công cụ Doanh nghiệp đang khuyến khích cả đầu tư chi tiêu tư nhân trong và kế bên nước.)

Đáp án: True

Thông tin: (đoạn 3) the Government adopted the Land Law in 1993 and the Enterprises Law in 2000. …, & encouraging both domestic and foreign private investment.

Task 3: Answer the following questions. (Trả lời những thắc mắc sau)

1. When và by whom was Doi Moi officially initiated?

2. What was the aim of Doi Moi?

3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi.

4. How has Vietnam changed since Doi Moi?

5. What do we believe?

Hướng dẫn giải

1. When và by whom was Doi Moi officially initiated? (Đổi mới xác định khởi xướng vị ai và khi nào?)

Đáp án: It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist Party. (Đảng cùng sản việt nam chính thức chủ xướng Doi Moi từ năm 1986.)

Thông tin: (đoạn 1) “in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist buổi tiệc ngọt initiated an overall economic reform”

2. What was the aim of Doi Moi? (Mục đích của Đổi bắt đầu là gì?)

Đáp án: Its aim was lớn re-structure the national economy và to raise the living standard of the people. (Mục tiêu của nó là tái cấu trúc nền kinh tế tài chính quốc dân và nâng cao đời sinh sống của nhân dân.)

Thông tin: (đoạn 1 – câu cuối) “The aim of Doi Moi was to restructure the economy of Vietnam & to raise the living standards of the people.”

3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi. (Đưa ra những biện pháp thay đổi mà cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã ra mắt để thực hiện Đổi Mới.)

Đáp án: The measures the Government introduced khổng lồ implement Doi Moi were: (Các biện pháp mà cơ quan chính phủ đưa ra để tiến hành Đổi new là:)

– eliminating the government subsidies; (Loại vứt trợ cấp cho của thiết yếu phủ;)

– shifting economic priority from heavy industry to lớn three major economic programs: production of food, production of consumer goods & production of exports; (Chuyển ưu tiên kinh tế tài chính từ ngành công nghiệp nặng nề sang ba chương trình kinh tế tài chính chính: cung cấp lương thực, cấp dưỡng hàng tiêu dùng và phân phối hàng xuất khẩu;)

– reducing state intervention in business; (Giảm sự can thiệp của nhà nước trong kinh doanh;)

– opening trade relations with all countries in the world; (Mở rộng quan liêu hệ dịch vụ thương mại với tất cả các nước trên ráng giới;)

– encouraging foreign và domestic private investment. (Khuyến khích đầu tư chi tiêu nước ko kể và trong nước.)

Thông tin: đoạn số 2

4. How has Vietnam changed since Doi Moi? (Việt nam giới đã biến đổi kể trường đoản cú Đổi mới như vậy nào?)

Đáp án: Since Doi Moi. Vietnam has gained substantial changes. (Kể từ lúc Đổi Mới. Nước ta đã gồm những thay đổi đáng kể.)

– productivity và agricultural exports have constantly increased; (Năng suất với xuất khẩu nông nghiệp thường xuyên tăng lên;)

– farmers have enjoyed land use rights & (have) had greater choice on how to use their agricultural land; (nông dân đã làm được hưởng quyền sử dụng đất với (đã) tất cả sự lựa chọn nhiều hơn nữa về cách áp dụng đất nông nghiệp)

– workers have worked harder; (công nhân đã làm cho việc chịu khó hơn;)

– children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities khổng lồ enjoy education and training. (Trẻ em, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, có nhiều thời cơ để thừa kế học vấn cùng đào tạo.)

Thông tin: đoạn 4

5. What vày we believe? (Chúng ta tin điều gì?)

Đáp án: We believe that with the strong commitment of the tiệc ngọt and Government to lớn Doi Moi, we will gain greater achievements và build a better life for people. (Chúng tôi tin rằng với khẳng định mạnh mẽ của Đảng và bao gồm phủ so với Đổi Mới, họ sẽ đạt được những thành quả to to hơn và xây dựng cuộc sống thường ngày tốt đẹp mắt hơn cho người dân.)

Thông tin: (đoạn cuối)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Scan the passage và make brief notes of the following points. (Đọc lướt qua đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt mọi điểm sau.

Xem thêm:  Khi Thực Hiện Phản Ứng Este Hóa 1 Mol Ch3Cooh Và 1 Mol C2H5Oh, Lượng Este

)

Vietnam before Doi MoiThe Government’s renovation measuresVietnam since Doi Moi

Hướng dẫn giải

Vietnam before Doi Moi (Việt phái nam trước Đổi Mới)

– The economy was under-developed and dominated by traditional agriculture; (Nền kinh tế tài chính kém cải cách và phát triển và bị bỏ ra phối bởi nông nghiệp & trồng trọt truyền thống)

– Both the country and the people were poor: (Cả nước và tín đồ dân rất nhiều nghèo nàn)

– The production was stagnant; (Sản xuất bị đình trệ)

– Shortage of schools & hospitals; (Thiếu trường học và dịch viện)

– Inflation. (Lạm phát)

The Government’s renovation measures (Các biện pháp đổi mới của chủ yếu phủ)

– Eliminating government subsidies; (Loại bỏ trợ cấp cho của thiết yếu phủ)

– Opening trade relations with all countries in the world: (Mở quan hệ thương mại với toàn bộ các nước trên vắt giới)

– Shifting economic priority from heavy industry lớn three major economic programs : production of food, production of consumer goods & production of exports: (Chuyển đổi ưu tiên kinh tế tài chính từ ngành công nghiệp nặng nề sang bố chương trình tài chính chính: thêm vào lương thực, tiếp tế hàng chi tiêu và sử dụng và cung ứng hàng xuất khẩu)

– Reducing the stale’s intervention in business: (Giảm sự can thiệp của người sử dụng trong ghê doanh)

– Encouraging foreign and domestic private investment. (Khuyến khích đầu tư nước ngoài và trong nước)

Vietnam since Doi Moi (Việt Nam tính từ lúc Đổi mới)

– Productivity & agricultural exports have increased: (Năng suất và xuất khẩu nông nghiệp & trồng trọt tăng lên)

– Farmers have enjoyed land use rights, had greater choice to lớn use their agricultural land: (Nông dân đã được hưởng quyền sử dụng đất, được lựa chọn nhiều hơn để áp dụng đất nông nghiệp)

– Workers have worked harder, và got easy life. (Người lao đụng đã có tác dụng việc chuyên cần hơn cùng có cuộc sống đời thường dễ dàng)

– and children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education & training. (Và trẻ em, nhất là người dân tộc bản địa thiểu số, đã có nhiều thời cơ để thừa hưởng học vấn với đào tạo)

Như vậy chúng ta đã xem qua nội dung bài xích Unit 7: Economic Reforms – A. Reading Unit chương trình Tiếng Anh Lớp 12. Sau bài học này, các bạn sẽ đến bài xích B. Speaking – Unit 7: Economic Reforms, chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé.