Tiếng Anh Lớp 11

  -  

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những các từ trong khung bên dưới đây.)


A. READING

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11

(Nhìn những bức ảnh. Ghép từng hình cân xứng với những cụm từ vào khung dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road to lớn mount Olympia”

London Marathon

*

Hưỡng dẫn giải:

a - Quiz "Road to lớn mount Olympia”

b - London Marathon

c - Sao Mai Television Singing Contest

d - Olympic Games

Tạm dịch: 

a. Cuộc thi " Đường lên đỉnh Olympia"

b. Chạy cỗ đường dài ở Luân Đôn

c. Hội thi tiếng hát tivi Sao Mai

d. Cầm cố vận hội Olympic

Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm vấn đề theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not?

2. Bởi you hope to win a competition? If so, which competition bởi you lượt thích to win?

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

Hưỡng dẫn giải:

1. Bởi you like taking part in competitions like these? Why/ Why not?

- No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

- Yes, I d like to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia", because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Do you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition bởi vì you like to win?

- Yes. I’d lượt thích to win an English-speaking Contest.

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

- No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation & the enjoyment we have from it.

Tạm dịch:

1. Bạn gồm thích tham gia trong những cuộc thi như vậy này không? vì sao có/ nguyên nhân không?

=> Không, tôi ko thích chính vì tôi không có đủ khả năng. 

Có, tôi hy vọng tham gia cuộc thi "Đường tột đỉnh Olympia", cũng chính vì đó là trò chơi thú vị, giúp chúng ta mở rộng kỹ năng phổ thông. 

2. Bạn có hi vọng sẽ giành chiến thắng đối thủ đối đầu không? trường hợp vậy đối thủ cạnh tranh nào bạn thích giành chiến thắng?

=> Có. Tôi ý muốn thắng trong cuộc thi nói giờ Anh. 

3. Chiến chiến hạ là điều đặc biệt quan trọng nhất trong một hội thi phải không? lý do đúng /Tại sao không?

=> Không, tôi không nghĩ vậy. Thành công hay thất bại không phải là điều đặc biệt quan trọng nhất trong cuộc thi. Mục đích đó là sự tham gia và niềm vui chúng ta có được từ nó. 

WHILE YOU READ

Read the passage & then do tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm nhữmg bài xích tập sau.)

Click tại trên đây để nghe:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules to the students.

“...To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a phối of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu và Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions and tried khổng lồ find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, và the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able to lớn complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it”.

Dịch bài đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp bên trong trường tôi tham gia vào hội thi chung kết giờ đồng hồ Anh hằng năm được tổ chức triển khai bởi những thầy cô vào trường. Mục tiêu của hội thi là khơi dậy niềm tin học môn tiếng Anh trong học tập sinh. Hội thi do Hội Phụ Huynh học viên bảo trợ. Cô Liên, cô giáo Tiếng Anh của bọn chúng tôi, lý giải các điều lệ của cuộc thi.

"... để dự vào cuộc thi, những em sẽ thao tác làm việc theo nhóm tía người. Mỗi nhóm đề nghị hoàn vớ năm vòng thi vớ cả. Để ngừng một vòng thi, các em phải trả lời các thắc mắc trên giấy thi trong khoảng hai phút. Giám khảo vẫn quan gần cạnh và mang lại điểm phần trình diễn của những em. Từng vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Chấm dứt cuộc thi, những giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. đội nào có số điểm tối đa sẽ chiến hạ cuộc. Nhóm win cuộc sẽ được thưởng một bộ CD tiếng Anh với một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện thời chúng ta hãy ban đầu cuộc thi."

Hùng, Thu và Nga là thành viên của tập thể nhóm A. Họ gấp rút đọc thắc mắc và nỗ lực tìm câu trả lời. Thoạt đầu, phần đông thứ những ổn. Họ gần như là hoàn tất năm vòng thi. Nhưng ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn lúc đọc bài xích thơ. Bạn ấy ko nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên cha kết quả. Team B thắng lợi với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, team C được 60 điểm. Thu thấy tương đối thất vọng. Hùng xin lỗi vì dường như không đọc hết bài xích thơ. Nhưng mà Nga đã làm cho không khí dễ chịu hơn lúc nói rằng "Với mình, điều quan trọng nhất là việc bọn họ tham dự vào hội thi và thú vui mà hội thi đem lại."

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép những từ hoặc cụm từ phía trái với các định nghĩa của chúng ở bên phải)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm and energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Hưỡng dẫn giải:

 1. D 2. F 3. E 

4. C 5. B 6. A

Tạm dịch: 

1.d: người đại diện thay mặt = một người đươc chọn hay được chỉ định đại diện cho tất cả những người khác hay cho 1 nhóm.

2.f: mỗi năm = xẩy ra hoặc được triển khai 1 năm 1 lần

3.e: kích yêu thích = khuyến khích hoặc tạo nên cái nào đó tích cực hơn

4.c: tổng cộng = cộng lại

5.b: lòng tin = sự hào hứng cùng năng lượng

6.a: một bí quyết trôi tung = không tồn tại vấn đề hay trở ngại gì

Task 2. Answer the questions:

(Trả lời các câu hỏi:)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

2. What was the aim of the competition?

3. Who sponsored the competition?

4. What did each group of students have to vì chưng during the contest?

5. What did the judges have to vị to choose the winner of the competition?

6. What would be awarded to lớn the winner?

Hưỡng dẫn giải:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Công Thức Tính Hiệu Suất Vật Lý 9, Tính Hiệu Suất Của Bếp Điện Có Ghi 220V

2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

4. They had to lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. They had lớn observe & score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the over of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6. The winner would be awarded a phối of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Tạm dịch: 

1. Ai thâm nhập vào vòng phổ biến kết hội thi tiếng Anh từng năm hôm sản phẩm công nghệ 7 tuần trước?

=> Những thay mặt đại diện của 3 lớp đã tham gia vòng phổ biến kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm trang bị 7 tuần trước.

2. Mục tiêu của hội thi là gì?

=> mục đích là để khuyến khích lòng tin học giờ đồng hồ Anh của học sinh. 

3. Ai tài trợ mang lại cuộc thi?

=> Hội phụ huynh học viên đã tài trợ mang đến cuộc thi. 

4. Mỗi nhóm học sinh phải làm những gì trong cuộc thi?

=> họ phải chấm dứt tất cả 5 hoạt động. Từng hoạt động, chúng ta phải vấn đáp những câu hỏi trên đề trong tầm 2 phút. 

5. Hội đồng giám khảo phải làm cái gi để lựa chọn ra người chiến thắng?

=> Họ cần quan gần kề và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm buổi tối đa cho mỗi hoạt cồn là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông tin tổng số điểm của từng đội. Đội nào bao gồm điểm cao nhất sẽ chiến thắng. 

6. Người thành công sẽ được thưởng gì?

=> Người thắng lợi sẽ được thưởng cỗ đĩa CD để học tiếng Anh với một quyển từ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Task 3. Read paragraph 3 again và complete the sentences

(Đọc đoạn 3 một lần nữa và ngừng câu)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the trò chơi because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Hưỡng dẫn giải:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could dot remember the last sentence).

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the trò chơi because they just got 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying "For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it."

Tạm dịch: 

1. Ở hoạt động 5, Hùng ko thể hoàn thành bài thơ ( bạn ấy ko nhớ câu cuối).

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài 35 Vật Lý 11, Trả Lời Câu Hỏi C1 Trang 219

2. Đạt điểm cao nhất, đội B biến đổi người chiến thắng của cuộc thi. 

3. đội C thua vày họ chỉ có 60 điểm. 

4. Nga khích lệ nhóm bằng câu nói " Theo bản thân điều quan trọng nhất là sự tham gia của họ trong hội thi và niềm vui mà họ có được trường đoản cú nó."

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài xích thơ Hùng hiểu trong hội thi tiếng Anh. Hãy tham khảo và dịch thanh lịch tiếng Việt.)