A

  -  

Bài viết phía dẫn giải pháp học và cách giải bài tập của phần reading về công ty đề đa dạng văn hóa, một nhà điểm thú vui trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ với tham khảo gợi nhắc giải bài tập bên dưới đây.


*

I. Tự vựng

cultural (adj): -thuộc) văn hóaprecede (v): mang lại trước, đi trướcdetermine (v): quyết định, xác địnhsacrifice<"sækrifais> (v) hy sinhdiversity (n): tính đa dạngfactor<"fæktə> (n): nhân tốtraditional (adj): theo truyền thốngmarriage<"mæridʒ>: hôn nhânbride (n)
: cô dâugroom < grum>: chú rể

II. Cấu tạo cần giữ ý

to confide in sb: tin tưởng, giao phóoblige to do sth<ə"blaidʒ>-v) bắt buộc, chống báchto be attracted to: bị thu hútto fall in love with: bị rung động aito be supposed : được mang lại làOn the other hand : khía cạnh khác

III. Giải đáp giải bài bác tập

1. Before you read

Work in pairs.Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận về câu hỏi: yếu tố làm sao là đặc trưng nhất đến một cuộc sống thường ngày hạnh phúc? tại sao?)

love: tình thân a nice house / flat: Một ngôi nhà/ căn hộ chung cư cao cấp đẹp money: chi phí bạcparents’approval: sự đống ý của ba mẹa good job: Một các bước tốtgood health: Một sức khỏe tốt

Gợi ý thảo luận:

1.

Bạn đang xem: A

A: What is the most important factor for a happy like?B: In my opinion, having a good job is the most important factor.A: why is that?B: Because we spend most of our time for our job. If we vị not have a good job, it"s really hard for us khổng lồ have a happy life. Sometimes money is not everything, we should find a job that suitable for us and bring back happiness và support. What about you?

2.

A: For me, having a good health is the most important factor because if we don"t have a good health, we can not vì chưng anything in your life. And so on you can"t have a happy life with bad health.B: yes, is so true.

2. While you read:

Đây là bài đọc của unit vào sách giáo khoa:

Traditionally, Americans and Asias have very different ideas about love và marriage. Americans believe in “ lãng mạn “ – marrige -- a boy and girl are attracted to lớn each other, fall in love , and decide khổng lồ marry each other. Asians , on the other hand , believe in “ contractual “ marrige – the parents og the bride và groom decide on the marriage : & love – if it ever developes – is supposed lớn follow marriage, no precede it. To help prove these ideas , a survey was conducted among American , Chinese & Indian students lớn determine their attitudes toward love and marriage . Followwing is a summary of each other group’s reponses to lớn the four key values. Physicak attractiveness: The Americans wewe much more concerned than the Indian & Chiese with pjysicak attractiveness when choosing a wife or hisband . They also agreed that a wife should maintain her beaty & appearance after marriage. Confiding: Few Asian students agreed with American students; view that wives & husbands should nói qua all thouths . In fact , a majorority of Indians & Chiese actually thought it was better và wiser for a couple not to diccuss certain matters or cốt truyện certain thought . A particularly large number of Indian men agreed that it was inwise khổng lồ confide in their wives . Parnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals , demanding no more or no less from each other. A majority of the Indian students agreed that “ a woman has to sacrifice more in a marriage than a man “ . Trust built on love: Significantly , more Asian students than American students agreed that “ a husband is obliged khổng lồ tell his wife where he has been f he comes trang chủ lare “ . The Asian wife can demand a record of her hudband ;s activeties. The American wife , for example , trusts her husband khổng lồ : vì chưng the right thing “ because “ he loves her “ not because “ he has to lớn ‘ . By any measurement of the four values of romanticsm : physical attractiveness before and after marriage , confiding , equal partnership và trust buil on love , yuong Asian are far from being as romantic as their Amaerican counterparts , even today.

Task 1:Explain the meaning of the italicized words / phrases in the following sentences. (Giải thich nghĩa của các từ/cụm từ in nghiêng ởnhững câu sau.)

precede : happen or exist beforedetermine : find outconfide: tell someone about somethine very private or secret.sacrifice: willingly stop having something you want.obliged: having a duty to vì something.

Xem thêm: Tả Quang Cảnh Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Please Wait

Task 2:Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the four keys value in the survey?

They arc “trust built on love, physical attractiveness, confiding and partnership of equals.”

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asian?

The Americans are much more concerned with it than the Indians và the Chinese when choosing a wife or a husband.

3.What are the Indian student"s attitudes on a partnership of equals?

The Indian students agree lhal a woman has lo sacrifice more in a marriage than a man.

4. Why does the American"s wife trust her husband to vày the right thing?

The American wife trusts her husband to vì the right thing because he loves her not because he has to.

5. What is the main finding of the survey?

The main finding of the survey is young Asians are not as romantic as their American counterparts.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Làm Văn Lớp 3 Kể Về Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Hay Chọn Lọc

3. After you read

Work in groups. Discuss the question: “What are the differences between a traditional, Vietnamese family và a modem Vietnamese family?”

(Là câu hỏi từng nhóm. Bàn thảo câu hỏi:" Sự biệt lập giữa gia đình Việt Nam truyền thống lịch sử và mái ấm gia đình Việt Nam hiện nay đại?”)

Gợi ý câu trả lời:

There are many vast differences between traditional family & modern family in Vietnam. Firstly, there is a difference about the size. Traditional family often have a large kích thước with three or four generations live in the same house. In contrast, modern family only have two generations including parents & children. Secondly, there is a reduction in number of children in each family. Traditional family tense lớn have more kids than morden family with one or two children. Thirdly, there is a change in role between traditional family & modern family. The father often has the responsibility to go lớn work, earn money and tư vấn for the whole family and the mother will take care of children và do the household chores. Role is different now in the modern family. Generally both parents will go to work and all members in the family will giới thiệu housework together. Finally, the gender equality in modern family is more clearly than in traditional family. The wife will have more opportunites khổng lồ develop her own career & social relationships.