Phương trình tham số đường thẳng

  -  
*
Viết phương trình tham số (ảnh 3)" width="590">

3. Những dạng phương trình tham số thường xuyên gặp

*
Viết phương trình tham số (ảnh 4)" width="683">

4. Bài tập tất cả lời giải

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng d trong các trường phù hợp sau:

*
Viết phương trình thông số (ảnh 5)" width="589">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 6)" width="685">

Ví dụ 2: Viết phương trình tham số, phương trình thiết yếu tắc của mặt đường thẳng d trong những trường phù hợp sau:

a. Đường trực tiếp d trải qua 2 điểm A(-1;1), B(2; -1).

Bạn đang xem: Phương trình tham số đường thẳng

b. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và song song với đường thẳng 

*
Viết phương trình thông số (ảnh 7)" width="140">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 8)" width="688">

Ví dụ 3: Cho 3 điểm A(-2; 1), B(-1; 5), C(-2; -3)

a. Viết phương trình tham số AB, AC.

b. Viết phương trình tham số mặt đường trung trực cạnh BC.

c. Viết phương trình đường thẳng song song với AB và đi qua trung điểm của BC.

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 9)" width="688">

Ví dụ 4: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b biết

a) Đi qua 2 điểm A(-3,2), B (5,-4). Tính diện tích tam giác được tạo vị đường thẳng với 2 trục tọa độ.

b) Đi qua A (3,1) tuy vậy song với đường thẳng y = -2x + m -1

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 10)" width="683">

4. Bài bác tập tự luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC có A(-2; 1), B(-1; 5), C(2; 3)

a. Viết phương trình tham số những cạnh AB, BC, AC.

b. Viết phương trình con đường trung con đường AM, CP với M, phường lần lượt là trung điểm của cạnh BC, AB.

c. Viết phương trình tham số đường cao AH.

d. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua A và song song cùng với BC.

e. Đường thẳng trải qua B và vuông góc với y = 2x - 3.

Xem thêm: Phác Thảo Dáng Người Thể Hiện Hoạt Động Hàng Ngày, Cách Vẽ Dáng Người Đơn Giản

Bài 2: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc (nếu có) trong số trường phù hợp sau:

a. Đường thẳng đi qua 2 điểm A(-2; 0), B(1; 3).

b. Đường thẳng đi qua M(3; -2) song song với con đường thẳng 2x + 5y - 4 = 0.

c. Đường thẳng có thông số góc k = 1 trải qua điểm D(-1; -1).

d. Đường trực tiếp d đi qua gốc tọa độ với vuông góc với đường thẳng x - y - 1 = 0.

Bài 3:

1. Cho 3 điểm A(-4;1), B(0;2), C(3;-1).

a) Viết phương trình tham số của các đường trực tiếp AB, BC, CA.

b) gọi M là trung điểm của BC. Viết phương trình thông số của con đường thẳng AM.

2. đến tam giác ABC bao gồm A(1;4); B(-9;0); C(7;1)

a) Viết phương trình thông số của đường thẳng AB, BC, CA.

Xem thêm: Người Ấn Độ Đã Có Chữ Viết Phổ Biến Ở Ấn Độ Thời Gupta Là Chữ Gì?

b) Viết phương trình tham số đường trung đường của tam giác ABC.

Bài 4: Cho 2 con đường thẳng 

*
Viết phương trình tham số (ảnh 11)" width="351">

a) tra cứu tọa độ giao điểm A của d1 và d2