Phi kim có khả năng dẫn điện là

     

I. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO?

Ở điều kiện thường, phi kim tồn tại sinh hoạt cả 3 trạng thái:

Trạng thái rắn như lưu huỳnh, cacbon, photpho,iot ...Trạng thái lỏng như brom.Trạng thái khí như oxi, nito, clo, hiđro...​

kimsa88
cf68