Unit 2 lớp 11: listening

     

Phần listening phía dẫn bí quyết làm bài nghe với chủ thể trải nghiệm cá nhân. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần để ý cũng như gợi ý giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

ackage (n)<"pækidʒ>bưu kiệnprotect (v)bảo vệpurse (n)cái vírealise (v)<"riəlaiz>nhận rashine (v)<∫ain>chiếu sáng

II. Cấu tạo cần lưu lại ý:

turn away (v)quay đi, bỏđi

III. Khuyên bảo giải bài tập:

1. Before you listen

Work in goups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việctheonhóm. Chú ý hình cùng nói điều gì đã xảy ra ở đấy.)

In the picture, we see:

a house is on fire.The fire brigade is ftshting khổng lồ put out the fire:And people are running away with the firemen"s help.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11: listening

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài bác nghe

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgeitable Experiences" programme toniaht we talk khổng lồ Christina, welcome to our programme.Christina: Hello và thank you! It"s nice being with you tonight.Interviewer: Christina, could you tell our audience about. The most memorable experience in your life?Christina: Well, my most unforeeitable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.Interviewer: Really? How did it happen?Christina: The fire started in the kitchen where I forgot lớn turn off the gas stove.Interviewer:What were you doing at that time?Christina:I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes khổng lồ find myself surrounded by walls of fire.Interviewer:That"s terrible! Hem did you escape?Christina:I was terrible. Then I heard my mother"s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.Interviewer:Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?Christina:Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to lớn grow up.Interviewer:What vị you mean?Christina:Well, before the fire. 1 was selfish. 1 always complained to my mother about how small my room was, or hem few clothes I had. Then the fire came & destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn"t really need my old things. I just needed my family. After all, you can phối new clothes anytime, but a family can never be replaced.Interviewer:I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.Christina:Exactly, It taught me to lớn appreciate my family more than things.

Task 1.Christina is being interviewed about the most unforuettable experience in her life. Listen to the interview, & then decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Christina đang rất được phỏng vấn về một điều đã thử qua tất yêu quên trong cuộc đời cua cô ấy. Nghe bài vấn đáp và kế tiếp quyết định phần lớn câu nói đúng (T) giỏi sai (F)).

1. Christina is a businesswoman.

1. T

2. The fire happened three years ago.

2. F (13 years ago)

3. The fire started in the bedroom.

Xem thêm: Văn Tả Về Đồ Vật Lớp 4 - Bài Tập Làm Văn Lớp 4: Tả Đồ Vật Mà Em Thích

3. F (not because of the flight because of the gas stove)

4. When the fire started, Christina was reading a book.

4. F (not reading a book, sleeping)

5. Her mother came & rescued her.

5. T (her mother came và rescued her)

Task 2.Listen khổng lồ the second part of the dialogue và fill in the gaps in the summary of Christina"s stop, below

(Nghe phần hai của bài bác đối thoại và điền hồ hết chỗ trống của bài bác tóm tẳt câu chuyện của Christina dưới đây.) Although I lost many things in the fire, the experience helped me lớn grow up. Before the fire, I was selfish. I always complained khổng lồ my mother about how (1)……small…..my room was or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed (2)……everything…..we owned. But slowly I began lớn realise that I didn’t really need those tilings. I just needed my (3)…family…... After all, you can set new clothes any time, but a family can never be (4)……replaced……. The fire (5)…took….many things from me, but it gave me something, too. It tauaht me lớn (6)……love…my family more than things.

3. After you listen

Christina says that family is more important than things. Vì you agree with her? Why? Exchange your ideas with a parner.

Xem thêm: Bài Toán Tính Quãng Đường Lớp 5, Quãng Đường Toán Lớp 5

(Christina bảo rằng gia đình đặc trưng hơn trang bị vật. Bạn chấp nhận với cô ấy không ? tại sao? hội đàm với một bạn làm việc của bạn.)

Suggestion:

I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you thua kém your family, you thua kém everything, and you can not have your family again for just once.