Listening unit 15 : space conquest

     

Bài học tập Unit 15 Space Conquest phần Listening phía dẫn những em kỹ năng nghe để chọn câu đúng saitrả lời câu hỏi với nội dung tương quan đến đề tài vũ trụ, sự tò mò của con bạn trên khía cạnh trăng.

Bạn đang xem: Listening unit 15 : space conquest


1. Before You Listen Unit 15 Lớp 11

2. While You Listen Unit 15 Lớp 11

2.1.Unit 15 Listening Task 1

2.2.Unit 15 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 15 Lớp 11

4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 11

5. Bài bác tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 15


Work in pairs. Match the pictures with the captions. (Làm vấn đề theo cặp. Nối hình ảnh với những chú thích.)

*

Guide to lớn answer

Picture A 2. The Apollo crew

Picture B 5. The first foot print on the moon

Picture C 3. Walking on the Moon

Picture D 1. Orbiting

Picture E 4. The Moon landing


You will hear a talk about the first human moon landing, one of the most important historical events in 20th century. Listen lớn the talk and then vì chưng the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe một bài nói tới người trước tiên đặt chân lên mặt trăng, giữa những sự kiện kế hoạch sự đặc trưng ở thay kỷ 20. Lắng nghe bài nói và tiến hành những bài xích tập bên dưới.)


Listen & decide whether the following statements are true (T) or false (F).(Lắng nghe và xác định các câu sau đây là đúng (T) hoặc không nên (F).)

In the speech to lớn the press, US President Kennedy asked the nation to lớn put a man on the moon.There were 11 astronauts on board the spacecraft to the moon.The astronauts landed on the moon"s surface at the same time.To walk on the moon, the astronauts had to carry a suitcase with oxygen in it.An American flag was placed on the moon"s surface after the moon landing.

Guide to lớn answer

F ---> In a speech to the Congress, USPresident Kennedy asked the nation to lớn put a man on the moon.F ---> There were 3astronauts: Neil Amstrong, Buzz Aldrin, & Michale Collins.F ---> Neil Amstrong became the first human on the moon.F --->The Oxygen, temperature, và pressure inside the spacesuit.T
2.2. Unit 15 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp những câu hỏi sau)

Which programme was developed to meet President Kennedy"s challenge?When was the Apollo 11 launched?What was the portable life tư vấn system used for?How long did the astronauts stay on the suface of the moon?What did they bởi vì while they were staying on the surface of the moon?When did the astronauts return lớn the Earth?

Guide lớn answer

NASA"s Apollo programme was developed to meet President Kennedy"s challenge.The Apollo 11 launched on July 16th 1969.It was used for controlling tile oxygen, temperature & pressure inside the spacesuit.The astronauts stayed on the surface of the moon for two and a half hours.They performed a variety of experiments & collected soil và rock samples to return to Earth.They returned khổng lồ the Earth on July 24th, 1969.

3. After You Listen Unit 15 Lớp 11


Discuss the following questions. (Thảo luận những câu hỏi dưới đây.)

In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars and other planets in the solar system? (Theo ý kiến của em, vì sao gì con người dân có hứng thú cùng với sao Hỏa và đông đảo hành tinh khác trong hệ mặt trời?)In you were offered a chance of going to lớn the moon & you could take three things with you, what would you choose and why? (Nếu em có cơ hội đi lên mặt trăng với em hoàn toàn có thể mang theo cha thứ mặt mình, em vẫn chọn vật gì và trên sao?

Guide lớn answer

There are many reasons for human interest in Mars and other planets in the solar system. Firstly, human likes adventure & wants to lớn find out possibilities of the life outside the earth. One day, we may send people khổng lồ Mars và other planets in case the Earth is overpopulated. We may also conduct researches on Mars và other planets for the benefits of people on Earth. We may find precious minerals there & have trips lớn other planets for tourist purposes.


4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 11


In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation khổng lồ put a man on the moon before the over of the decade. After the president"s speech. NASA’s Apollo proaram was developed to lớn meet the challenge.

On July 16th, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong. Buzz Aldrin và Michael Collins.

Xem thêm: Sách Toán Lớp 3 Trang 75 - Giải Toán 3 Giới Thiệu Bảng Chia Trang 75, 76

On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. Lớn walk on the moon surface, the astronauts need khổng lồ wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong & Aldrin spent a total of two and a hair hours on the moon"s surface. They performed a variety of experiments và collected soil & rock samples lớn return to the Earth. An American flag was left on the moon"s surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned to the Earth on July 24th, 1969, They successfully completed their historic mission. It is regarded as the greatest efforts in the history of mankind.

Phần dịch bài nghe

Trong bài bác phát biểu đến Quốc hội năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy đang thách thức tổ quốc đưa con người lên phương diện trăng trước vào cuối thập kỷ này. Sau bài bác diễn văn của Tổng thống, chương trình Apollo của NASA đã được cải cách và phát triển để đáp ứng nhu cầu thách thức.

Vào ngày 16 mon 7 năm 1969, Apollo 11 đã có vận hành. Những phi hành gia trên tàu của tàu vũ trụ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin cùng Michael Collins.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong biến người trước tiên trên khía cạnh trăng. 40 phút kế tiếp đến lượt Aldrin. Để đi trên mặt phẳng của mặt trăng, các phi hành gia phải mặc một bộ đồ vũ trụ với cùng một hệ thống cung ứng cuộc sống di động. Điều này điều hành và kiểm soát oxy, ánh nắng mặt trời và áp suất bên phía trong không gian.

Armstrong và Aldrin đã từng qua tổng số hai giờ rưỡi trên mặt phẳng của khía cạnh trăng. Họ triển khai nhiều thí nghiệm không giống nhau và lấy chủng loại đất cùng đá nhằm trở về Trái đất. Một lá cờ Hoa Kỳ sẽ được để lại trên bề mặt của phương diện trăng để nói nhở thành tích này.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Sơn Tinh Thủy Tinh Lớp 6 Tập 2, Lỗi (Error 500)!

Phi hành đoàn của Apollo 11 quay trở lại Trái đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969, chúng ta đã xong nhiệm vụ lịch sử hào hùng của họ. Nó được xem là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử vẻ vang nhân loại.