UNIT 3 LỚP 12: LANGUAGE FOCUS

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (42.15 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12: language focus

GrammarExercise 1 : Last week you met Thuan, a friend you hadn"t seen for a longtime. Look at the danh sách of things he said lớn you, then tell another friend whathe said. Use reported speech.(Tuần rồi em chạm mặt Thuận, một tín đồ bạn từ tương đối lâu em không gặp. Nhìn vào danhsách những việc anh ấy nói với em, tiếp nối kể cho một người bạn khác hầu như gìanh ấy nói. Cần sử dụng lời tường thuật.)1. I’m going to lớn work in Ho đưa ra Minh thành phố next July.2. I work for a big company.3. I’m their marketing manager.4. The company has opened an office in Ho chi Minh City.5. It has been very successful.6. I have been chosen to run an office in District 5.
7. How long have you been learning English?8 . I don’t have much time khổng lồ enjoy myself.9. I hope you will come & visit me in Ho bỏ ra Minh City.10. I hope I will be successful in Ho bỏ ra Minh City.Hướng dẫn giải:Tell your friend what Thuan said:1. Thuan said he was going lớn work in Ho bỏ ra Minh đô thị the next July.2. Thuan said he worked for a big company.2. Thuan said he was their marketing manager.3. Thuan said the company had opened an office in Ho đưa ra Minh City.4. Thuan said it had been very successful.5. Thuan said he had been chosen khổng lồ run an office in District 5.
6. Thuan asked me how long I had been learning English.7. Thuan said he didn’t have much time khổng lồ enjoy himself.8. Thuan hoped I would come và visit him in Ho bỏ ra Minh City.9. Thuan hoped he would be successful in Ho chi Minh City.Exercise 2: Lan was angry with Tung. Tuan tried 10 help them get backtogether, và talked lớn Lan for Tung. Read the dialogue & complete theconversation Tuan had with Tung.(Lan giận Tung. Tuan nỗ lực giúp họ trở lại vối nhau, và nói với Lan cố gắng choTung. Đọc bài xích dối thoại cùng điền bài rỉ tai của Tuan với Tung.)Tuan & Lan:


Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Văn Nghị Luận Lớp 7, Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

Tuan: Lan. Tung asked me khổng lồ talk khổng lồ you.Lan: I don’t want khổng lồ speak khổng lồ him any more.Tuan: Look, Lan, Tung is really upset.Lan: I’m upset, too.Tuan: Will you just let me tell you his side of the story?Lan: I’m not interested. He promised lớn go khổng lồ the cinema but he didn"t turn up. Idon"t want to lớn see him again.Tuan: But Lan, his motorbike broke down.Lan: He has got a phone, hasn"t he?Tuan: But that’s the point. He tried to lớn phone you many times but he couldn’t getthrough.Lan: I don’t believe he did.
Tuan: Yes, he did. He came khổng lồ my house. Vì you believe me?Lan: OK. I’ll talk to lớn him later. I must be going now otherwise I’ll be late forschool.Tuan: Thanks, Lan. Tung will be really happy to know you forgive him.Hướng dẫn giải:2. Was upset3. Was not interested4. Had promised lớn go khổng lồ the cinema5. Hadn"t turned up6. Didn’t want khổng lồ see you7. Didn’t believe you had tried

*
language focus unit 9 - lớp 12 3 1 4


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 8 Bài 38 : Bảo Vệ Tài Nguyên Sinh Vật Việt Nam

*
ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A, B - Trường trung học phổ thông YÊN ĐỊNH 3 doc 7 459 0